Rijkswet van 27 maart 1997, houdende goedkeuring van het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht tussen Staten en internationale organisaties of tussen internationale organisaties, met bijlage; Wenen, 21 maart 1986 (Trb. 1987, 136)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het op 21 maart 1986 te Wenen tot stand gekomen Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht tussen Staten en internationale organisaties of tussen internationale organisaties, met bijlage, ingevolge artikel 91, eerste lid, van de Grondwet, de goedkeuring van de Staten-Generaal behoeft alvorens het Koninkrijk daaraan kan worden gebonden;

Zo is het, dat Wij gelet op artikel 15b van de Wet op de Raad van State, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Het op 21 maart 1986 te Wenen tot stand gekomen Verdrag inzake het verdragenrecht tussen Staten en internationale organisaties of tussen internationale organisaties, met bijlage, waarvan de Engelse en de Franse tekst en de vertaling in het Nederlands zijn geplaatst in het Tractatenblad 1987, 136, wordt goedgekeurd voor het gehele koninkrijk.

Artikel 2

Deze rijkswet treedt in werking met ingang van de dag na heden.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad, het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 27 maart 1997

Beatrix

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. van Mierlo

Uitgegeven de zevenentwintigste maart 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager


XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 1989/90, 1991/92, 1994/95, 1995/96,21 499 (R 1388).

Handelingen II 1995/96, blz. 7069.

Kamerstukken I 1996/97, 21 499 (R 1388) (31, 31a, 31b).

Handelingen I 1996/97, zie vergadering d.d. 11 maart 1997.

Naar boven