Besluit van 8 februari 1996, houdende uitbreiding van het loonbegrip in de zin van de Coördinatiewet Sociale Verzekering met bepaalde inhoudingen voor overheidswerknemers (Loonbesluit overheidswerknemers)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in overleg met Onze Minister van Binnenlandse Zaken, van 21 december 1995, directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/AVF/95/5267;

Gelet op artikel 16e van de Coördinatiewet Sociale Verzekering;

De Raad van State gehoord (advies van 15 januari 1996, nr. W12.95.0709);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in overleg met Onze Minister van Binnenlandse Zaken, van 2 februari 1996, nr. SV/AVF/96/0314;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De inhoudingen op het loon van een werknemer ingevolge paragraaf 5 van de Wet financiële voorzieningen privatisering ABP worden aangemerkt als loon in de zin van de Coördinatiewet Sociale Verzekering.

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Loonbesluit overheidswerknemers.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 1995.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

histnoot

's-Gravenhage, 8 februari 1996

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

R. L. O. Linschoten

Uitgegeven de twintigste februari 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

NOTA VAN TOELICHTING

In dit besluit wordt bepaald dat als loon in de zin van de Coördinatiewet Sociale Verzekering (CSV) wordt aangemerkt de inhoudingen op het loon van de overheidswerknemers ter zake van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, bedoeld in paragraaf 5 van de Wet financiële voorzieningen privatisering ABP (Wet FVP/ABP).

Bedoelde inhoudingen zijn ingevoerd om het bruto-netto-traject van overheidswerknemers gelijk te maken aan dat van werknemers in particuliere dienst die verzekerd zijn op grond van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Werkloosheidswet.

Deze inhoudingen worden niet afgedragen aan een fonds, maar blijven na inhouding in kas bij de overheidswerkgever.

De inhoudingen zijn ingevoerd per 1 januari 1995. Als grondslag voor de berekening van de inhoudingen wordt ingevolge artikel 28, eerste lid, onderdeel a, van de Wet FVP/ABP, het loonbegrip van de CSV gehanteerd. De premies werknemersverzekeringen behoren tot dat loonbegrip. Vanwege het uitgangspunt binnen de overheidssector een met de marktsector gelijk bruto-netto-traject tot stand te brengen, zouden genoemde inhoudingen eveneens in dat loonbegrip opgenomen moeten zijn. Bij de totstandkoming van de Wet FVP/ABP is verondersteld dat die inhoudingen in dat loonbegrip begrepen zouden zijn en dat daartoe geen bijzondere bepaling nodig zou zijn. Bij circulaire met het onderwerp «Rekenregels bruto netto traject 1995», d.d. 16 november 1994, kenmerk AB94/U1528, is dit uitgangspunt toegelicht ten behoeve van alle organen in de zin van de Algemene burgerlijke pensioenwet.

De overheidswerkgevers hebben conform de bedoeling van de Wet FVP/ABP met ingang van 1 januari 1995 de inhoudingen vastgesteld op basis van het loon inclusief de inhoudingen.

Inmiddels is na overleg met het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming geconstateerd dat de gelijkstelling van de inhoudingen met loon in de zin van de CSV wel een bijzondere bepaling vergt, omdat de inhoudingen niet automatisch onder genoemd loonbegrip blijken te vallen. Artikel 1 van het onderhavige besluit voorziet alsnog in de bedoelde gelijkstelling. Er is hierbij, zoals reeds aangegeven, sprake van bestendiging van de bestaande praktijk. Teneinde die praktijk alsnog een rechtsgrond te geven, voorziet artikel 3 in terugwerkende kracht van de bedoelde gelijkstelling tot 1 januari 1995.

In het bovenstaande alsmede in de citeertitel wordt gesproken van «overheidswerknemer», terwijl in het besluit wordt uitgegaan van het begrip «werknemer». Dit is bewust gedaan. In deze toelichting alsmede in de citeertitel is het begrip «overheidswerknemer» gebruikt om het onderscheid met de werknemer in de marktsector helder te houden. In het besluit wordt aangesloten bij de formele omschrijving van degene op wiens loon ingevolge de Wet FVP/ABP de inhoudingen worden gepleegd: de werknemer in de zin van artikel 28 van die wet.

Er is voor gekozen om met dit besluit een vangnet te bieden voor situaties waar voor geen specifieke regeling bij of krachtens de wet is getroffen. Voor een viertal specifieke situaties is in andere regelingen reeds een bepaling opgenomen op grond waarvan het loonbegrip is uitgebreid met de bedoelde inhoudingen. Dit betreft de volgende situaties:

1. In artikel 25 juncto artikel 22, tweede lid, van de Wet FVP/ABP is bepaald dat de invaliditeitspremie voor de WAO-conforme regeling berekend wordt over het loon inclusief de inhoudingen.

2. In artikel 29 juncto artikel 28, tweede lid, van de Wet FVP/ABP is bepaald dat de inhoudingen berekend worden over het loon inclusief de inhoudingen.

3. In artikel 4, tweede lid, van het Aanwijzingsbesluit verplicht verzekerden Ziekenfondswet is bepaald dat de premie Ziekenfondswet wordt berekend over het loon inclusief de inhoudingen.

4. In artikel 32, eerste lid, van de Wet privatisering ABP (de WPA) juncto artikel 14, eerste lid, van de WAO is bepaald dat de WAO-conforme uitkering berekend wordt over het dagloon. Krachtens artikel 32, vierde lid, van de WPA is een dagloon besluit voor de WAO-conforme uitkering vastgesteld. In dat dagloonbesluit is bepaald dat het dagloon van de WAO-conforme uitkering wordt berekend over het loon inclusief de inhoudingen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

R. L. O. Linschoten


XHistnoot

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vierde lid, onder b, van de Wet op de Raad van State, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat.

Naar boven