Besluit van 20 december 1996 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit van 31 oktober 1996, houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en enkele andere besluiten (Stb. 557)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 19 december 1996, nr. HW/RV 96/1359, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel VI van Ons besluit van 31 oktober 1996, houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en enkele andere besluiten (Stb. 557);

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

De artikelen I tot en met III en V van Ons besluit van 31 oktober 1996, houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en enkele andere besluiten (Stb. 557), treden in werking met ingang van 1 januari 1997.

ARTIKEL II

Artikel IV van Ons besluit van 31 oktober 1996, houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en enkele andere besluiten (Stb. 557), treedt in werking met ingang van 1 januari 1997.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 december 1996

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Uitgegeven de dertigste december 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven