Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 1996, 661AMvB

Besluit van 14 december 1996 op grond van artikel XXII van de wet Boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 1996, Directie Bijstandszaken, nr. BZ/AV/96/5329B;

Gelet op artikel XXII van de wet van 25 april 1996 tot wijziging van de sociale zekerheidswetten in verband met de nadere vaststelling van een stelsel van administratieve sancties, alsook tot wijziging van de daarin vervatte regels tot terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen en de invordering daarvan (Stb. 1996, 248);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

In het koninklijk besluit van 4 juni 1996 op grond van artikel XXII van de wet Boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid (Stb. 1996, 295), wordt «met uitzondering van de artikelen IX, X en XI, die inwerkingtreden op 1 januari 1997» vervangen door: met uitzondering van de artikelen IX, X en XI, die inwerkingtreden op 1 juli 1997.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Het Oude Loo, 14 december 1996

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. P. W. Melkert

Uitgegeven de drieëntwintigste december 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager