Wet van 20 december 1996, houdende wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (uitbreiding definitie speur- en ontwikkelingswerk en verlaging urennorm in de zelfstandigenaftrek in verband met speur- en ontwikkelingswerk)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de definitie van speur- en ontwikkelingswerk in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen uit te breiden met betrekking tot speur- en ontwikkelingswerk op het terrein van technisch nieuwe programmatuur alsmede de urennorm voor de verhoging van de zelfstandigenaftrek in verband met speur- en ontwikkelingswerk in de Wet op de inkomstenbelasting 1964 te verlagen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In de >Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen1 worden de volgende wijzigingen aangebracht.

A.1. Artikel 1, eerste lid, onderdeel l, wordt vervangen door:

l. speur- en ontwikkelingswerk: door een S&O-inhoudingsplichtige, dan wel een S&O-belastingplichtige, systematisch georganiseerde en in Nederland verrichte werkzaamheden, direct en uitsluitend gericht op technisch-wetenschappelijk onderzoek of de ontwikkeling van voor de S&O-inhoudingsplichtige onderscheidenlijk de S&O-belastingplichtige technisch nieuwe:

1°. fysieke producten;

2°. onderdelen van fysieke producten;

3°. fysieke productieprocessen;

4°. onderdelen van fysieke productieprocessen;

5°. programmatuur of

6°. onderdelen van programmatuur, alsmede daaraan voorafgaand in Nederland verricht haalbaarheidsonderzoek;.

A.2. In het eerste lid wordt onderdeel m geletterd o. Voorts wordt na onderdeel l ingevoegd:

m. programmatuur: het niet-fysieke, logische deelsysteem van een informatiesysteem dat de structuur van de gegevens en van de verwerkingsprocessen bepaalt;

n. haalbaarheidsonderzoek: een activiteit gericht op het tot stand brengen van een schriftelijk rapport, inhoudende een systematisch opgezette en afgeronde analyse van de technische mogelijkheden van speur- en ontwikkelingswerk;.

B. In artikel 24, tweede lid, wordt «ten minste 875 uren» vervangen door: ten minste 625 uren.

ARTIKEL II

In de Wet op de inkomstenbelasting 19642 wordt in artikel 44m, vierde lid, «ten minste 875 uren» vervangen door: ten minste 625 uren.

ARTIKEL III

  • 1. In afwijking in zoverre van artikel 23 van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen kunnen bij ministeriële regeling de in artikel 21, eerste lid, van die Wet vermelde percentages binnen negen weken na de datum van inwerkingtreding van dit artikel per 1 januari 1997 worden verhoogd tot ten hoogste 47,5 respectievelijk 20, worden verlaagd, dan wel op nihil worden gesteld. De nieuwe percentages gelden met betrekking tot loon dat is of wordt genoten op of na 1 januari 1997.

  • 2. In afwijking in zoverre van artikel 24, derde lid, van die wet, moet een verzoek om een S&O-verklaring die betrekking heeft op, dan wel mede betrekking heeft op het eerste halfjaar van 1997, worden ingediend uiterlijk zes weken na de datum van inwerkingtreding van dit artikel.

  • 3. In afwijking van artikel 24, zesde lid, van die wet wordt de beslissing op een verzoek als bedoeld in het tweede lid, gegeven binnen achttien weken na de datum van inwerkingtreding van dit artikel.

ARTIKEL IV

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1997 met uitzondering van artikel III, dat in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 20 december 1996

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. F. G. Vermeend

De Minister van Economische Zaken,

G. J. Wijers

Uitgegeven de drieëntwintigste december 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager


XNoot
1

Stb. 1995, 635, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 december 1996, Stb. 655.

XNoot
2

Stb. 1990, 103, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 december 1996, Stb. 655.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 1996/97, 25 076.

Handelingen II 1996/97, blz. 2598.

Kamerstukken I 1996/97, 25 076 (111, 111a).

Handelingen I 1996/97, zie vergadering van 17 december 1996.

Naar boven