Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatsblad 1996, 646AMvB

Besluit van 13 december 1996, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 9 december 1996, nr. HW/RW 96/1096, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 17 van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet beheer rijkswaterstaatswerken treedt in werking met ingang van 1 januari 1997.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 december 1996

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Uitgegeven de drieëntwintigste december 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager