Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 1996, 577Wet

Wet van 21 oktober 1996, houdende regels inzake de invoering van de Financiële-verhoudingswet (Invoeringswet Financiële-verhoudingswet)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels te stellen inzake de invoering van de Financiële-verhoudingswet en in verband daarmee enige wetten te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALING

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder «Onze Ministers» verstaan: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Financiën.

HOOFDSTUK 2. OVERGANGSMAATREGELEN IN VERBAND MET DE HERVERDELING

Artikel 2

 • 1. De algemene uitkering over de jaren 1997 tot en met 2000, zoals deze voor een gemeente wordt vastgesteld overeenkomstig de Financiële-verhoudingswet, wordt vermeerderd of verminderd met een bedrag overeenkomstig de tabel die als bijlage 1 bij deze wet is gevoegd. Deze vermeerdering of vermindering komt ten laste van of ten goede aan het gemeentefonds.

 • 2. Indien een gemeente die is vermeld in bijlage 1 is opgeheven, vindt de vermeerdering of de vermindering plaats ten aanzien van de algemene uitkering van de in artikel 44, eerste lid, van de Wet algemene regels herindeling bedoelde gemeente waar alle rechten en verplichtingen naar overgaan.

 • 3. Onze Ministers passen bijlage 1 aan, zodra de gegevens over 1997 bekend zijn met betrekking tot de gecorrigeerde totalen, bedoeld in de maatstaf, vermeld in bijlage 2, onder nummer 1. De aanpassing betreft uitsluitend wijzigingen die direct voortvloeien uit deze gegevens over de gecorrigeerde totalen.

HOOFDSTUK 3. OVERIGE OVERGANGSMAATREGELEN

Artikel 3

Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent het doorlopen en beëindigen na de inwerkingtreding van deze wet van verplichtingen op grond van de Financiële-Verhoudingswet 1984.

Artikel 4

Hoofdstuk 1 en de paragrafen 2.1, 2.7, 3.3 en 3.15 van het Besluit verfijningen algemene uitkering 1984 berusten na de inwerkingtreding van deze wet op artikel 3.

Artikel 5

 • 1. Dit artikel is van toepassing op de verfijningsuitkeringen, bedoeld in de artikelen 2.1.1 en 2.7.3 van het Besluit verfijningen algemene uitkering 1984.

 • 2. Het bij de berekening van het bedrag van een verfijningsuitkering te hanteren bedrag per eenheid bedraagt één gulden per eenheid.

 • 3. Het bedrag van een verfijningsuitkering is gelijk aan nul voor de gemeenten waarop de verfijningsuitkering niet van toepassing is.

 • 4. Het bedrag van een verfijningsuitkering strekt niet tot uitbetaling aan een gemeente.

 • 5. Bij de verdeling van het voor de algemene uitkeringen beschikbare bedrag voor een uitkeringsjaar, wordt naast de verdeelmaatstaven die zijn bepaald in hoofdstuk 4 van deze wet of op grond van artikel 8 van de Financiële-verhoudingswet, het bedrag van een verfijningsuitkering voor het uitkeringsjaar als verdeelmaatstaf gehanteerd.

Artikel 6

 • 1. Dit artikel is van toepassing op de verfijningsuitkeringen, bedoeld in de artikelen 2.7.1, 2.7.4, 3.3.1 en 3.15.1 van het Besluit verfijningen algemene uitkering 1984.

 • 2. Een gemeente heeft over een uitkeringsjaar recht op een bedrag uit het gemeentefonds ter grootte van het bedrag van de verfijningsuitkering voor die gemeente.

 • 3. Voor zover voor de berekening van een verfijningsuitkering een bedrag per eenheid moet worden vastgesteld, wordt dit bedrag vastgesteld door Onze Ministers.

 • 4. De verplichtingen met betrekking tot de in het tweede lid bedoelde bedragen worden opgenomen in de vermelding, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet. Bij de bepaling van het recht, bedoeld in artikel 6, derde lid, van die wet, worden deze verplichtingen in mindering gebracht.

Artikel 7

Een algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 38 van de Financiële-Verhoudingswet 1984 berust na de inwerkingtreding van deze wet op artikel 13 van de Financiële-verhoudingswet.

Artikel 8

 • 1. Een beschikking waarbij een aanvullende uitkering is verleend als bedoeld in artikel 12, zesde lid, van de Financiële-Verhoudingswet 1984, blijft van kracht.

 • 2. Een aanvullende uitkering als bedoeld in het eerste lid, wordt voor de toepassing van de Financiële-verhoudingswet beschouwd als een aanvullende uitkering als bedoeld in artikel 12 van die wet.

 • 3. Een verzoek van een gemeenteraad als bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Financiële-Verhoudingswet 1984, voor de uitkeringsjaren na de inwerkingtreding van deze wet, wordt beschouwd als een aanvraag als bedoeld in artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet.

Artikel 9

 • 1. De vaststelling van een uitkering uit het Gemeentefonds over de uitkeringsjaren voor de inwerkingtreding van deze wet en de rechtsgedingen die daarop betrekking hebben, geschieden volgens de bij of krachtens de Financiële-Verhoudingswet 1984 gestelde regels.

 • 2. Indien de over de uitkeringsjaren vóór de inwerkingtreding van deze wet verrichte betalingen aan een gemeente hoger of lager zijn dan de voor die uitkeringsjaren vastgestelde uitkeringen wordt het verschil teruggevorderd of uitbetaald. Het verschil komt ten goede aan of ten laste van het gemeentefonds.

Artikel 10

 • 1. Bij de vaststelling van de algemene uitkeringen uit het gemeentefonds over het uitkeringsjaar 1997 wordt op deze uitkeringen een bedrag van f 35 miljoen in mindering gebracht.

 • 2. De verdeling over de gemeenten van het in het eerste lid genoemde bedrag wordt bij algemene maatregel van bestuur bepaald. De verdeling wordt gebaseerd op de overdracht of de toekomstige overdracht op grond van artikel 76u van de Wet op het voortgezet onderwijs, van bij een school behorende sportterreinen.

HOOFDSTUK 4. DE BEPALING VOOR DE EERSTE MAAL VAN DE VERDEELMAATSTAVEN EN DE VASTSTELLING OVER 1997 VAN DE BEDRAGEN PER EENHEID

Paragraaf 4.1. Algemeen

Artikel 11

In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. het CBS: het Centraal bureau voor de statistiek;

b. rastervierkanten: vierkanten van 500 bij 500 meter, zoals deze worden gebruikt in het geografisch basisregister van het CBS;

c. de uitkeringsfactor: het quotiënt van het voor de algemene uitkeringen beschikbare bedrag en de som van de uitkeringsbases.

Artikel 12

Dit hoofdstuk bevat de bepaling en de vaststelling, bedoeld in artikel 24 van de Financiële-verhoudingswet.

Paragraaf 4.2. Algemene bepalingen in verband met de verdeelmaatstaven

Artikel 13

 • 1. Bij de verdeling van het voor de algemene uitkeringen beschikbare bedrag worden de verdeelmaatstaven gehanteerd die zijn omschreven in bijlage 2 bij deze wet.

 • 2. Bij de vaststelling van de algemene uitkering aan een gemeente stellen Onze Ministers zo nodig het aantal eenheden per verdeelmaatstaf voor de gemeente vast. Voor zover in bijlage 2 bij een verdeelmaatstaf een bron is vermeld, kunnen Onze Ministers het aantal eenheden ontlenen aan een opgave van het vermelde orgaan of de vermelde instantie.

 • 3. De vaststelling van het aantal eenheden per verdeelmaatstaf voor een gemeente geschiedt naar de toestand op 1 januari van het uitkeringsjaar waarover het aantal wordt vastgesteld, tenzij in bijlage 2 een peildatum bij een verdeelmaatstaf is vermeld. In dat geval geschiedt de vaststelling naar de toestand op deze datum.

 • 4. Indien op grond van het derde lid een peildatum moet worden gehanteerd die ligt vóór de datum van instelling van de gemeente of vóór de datum waarop de grenzen van de gemeente zijn gewijzigd, stellen Onze Ministers het aantal eenheden vast op basis van een redelijke schatting van de toestand zoals die op de peildatum zou zijn geweest als de instelling of de wijziging op die datum reeds was ingegaan.

Artikel 14

Onze Ministers kunnen nadere regels stellen omtrent:

a. de toepassing van de in bijlage 2 en in paragraaf 4.3 gehanteerde begrippen;

b. de wijze van telling van het aantal eenheden per verdeelmaatstaf per gemeente.

Paragraaf 4.3. Bijzondere bepalingen in verband met enkele verdeelmaatstaven

Artikel 15

Bij de bepaling van het gecorrigeerde totaal, bedoeld in de maatstaf die in bijlage 2, onder nummer 1, is vermeld, worden de waarden die op grond van artikel 41 van de Wet waardering onroerende zaken geacht worden de waarden per 1 januari 1995 te zijn en waarvan de peildatum ligt op 1 januari 1992 of op 1 januari 1993, vermenigvuldigd met respectievelijk 1,16 en 1,1.

Artikel 16

De maatstaf vermeld in bijlage 2, onder nummer 8, vervalt met ingang van het uitkeringsjaar 1999.

Artikel 17

 • 1. Het gecorrigeerde aantal inwoners van een woonkern wordt toegedeeld aan die kern zelf en aan de kernen in de lokale omgeving van die kern. De aan een kern toegedeelde inwoners worden aangeduid als potentiële lokale klanten van de kern.

 • 2. Een woonkern bestaat uit de verzameling rastervierkanten die 25 of meer adressen omvatten en een zo groot mogelijk aaneengesloten gebied binnen een gemeente vormen.

 • 3. De woonkernen in de lokale omgeving van een kern zijn de kernen die liggen binnen een afstand van 20 kilometer tot de kern.

 • 4. Het gecorrigeerde aantal inwoners van een woonkern bestaat uit het aantal inwoners van de kern, vermeerderd met een aandeel van de in de gemeente waarbinnen de kern is gelegen, niet in enige kern wonende inwoners. Het aandeel is gelijk aan het aandeel van de inwoners van de kern in het totaal aantal in een kern binnen de gemeente wonende inwoners.

 • 5. De toedeling aan de woonkernen geschiedt evenredig aan het gecorrigeerde aantal inwoners van die kernen en omgekeerd evenredig aan het kwadraat van de afstand tot die kernen. Daarbij wordt de afstand van de kern tot zichzelf op 1 kilometer vastgesteld.

Artikel 18

 • 1. Het gecorrigeerde aantal inwoners van een woonkern wordt toegedeeld aan die kern zelf en aan de kernen in de regionale omgeving van die kern. De aan een kern toegedeelde inwoners worden aangeduid als potentiële regionale klanten van de kern.

 • 2. Artikel 17 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:

  a. de woonkernen in de regionale omgeving van een kern, de kernen zijn die liggen binnen een afstand van 60 kilometer tot de kern;

  b. de toedeling aan de woonkernen evenredig geschiedt aan het kwadraat van het gecorrigeerde aantal inwoners van die kernen en omgekeerd evenredig aan het kwadraat van de afstand tot die kernen.

Artikel 19

 • 1. Onze Ministers dragen zorg voor een kaart, waarop de ligging in de gemeenten is bepaald van:

  a. de in bijlage 3 aangeduide historische kernen;

  b. de in artikel 21 bedoelde bewoonde oorden en historische aantallen woningen in die oorden.

 • 2. Onze Ministers leggen de kaart ter inzage.

Artikel 20

De lengte van de historische waterwegen in of rondom een historische kern wordt bepaald door het aantal meters historische waterweg in de kern te vermenigvuldigen met twee, dit produkt te vermeerderen met het aantal meters historische waterweg rondom de kern en deze som te verminderen met 1000. Een negatief aantal wordt op nul vastgesteld.

Artikel 21

 • 1. Bewoonde oorden zijn die oorden, welke in de in 1930 gehouden volkstelling zijn geregistreerd als een bewoond oord met 500 of meer woningen.

 • 2. Het historisch aantal woningen in een bewoond oord is het aantal woningen dat het oord omvatte overeenkomstig de gegevens van de in het eerste lid bedoelde volkstelling.

Artikel 22

 • 1. Onze Ministers stellen de omvang van een historische kern of van de lengte van de waterwegen in of rondom een historische kern over het uitkeringsjaar 1997 vast overeenkomstig de waarden zoals die bij de inwerkingtreding van deze wet golden op grond van paragraaf 2.6 van het Besluit verfijningen algemene uitkering 1984.

 • 2. Onze Ministers wijzigen de vaststelling van de omvang van een historische kern of van de lengte van de waterwegen in of rondom een historische kern slechts indien zij dit wenselijk achten in verband met een aanmerkelijk verschil tussen de vastgestelde en de werkelijke waarden.

 • 3. Bij de voorbereiding van een wijziging als bedoeld in het tweede lid wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure gevolgd.

Artikel 23

 • 1. De omgevingsadressendichtheid van een adres is het aantal adressen in de omgeving van het adres, gedeeld door het oppervlak in vierkante kilometers van de omgeving.

 • 2. De omgeving van een adres wordt gevormd door het rastervierkant, waarin het adres is gelegen en de twaalf meest nabij gelegen rastervierkanten.

Artikel 24

De gecorrigeerde daling van de algemene uitkering van de gemeente waarvan de grenzen zijn gewijzigd wordt slechts bepaald indien artikel 2.7.1, 2.7.3 of 2.7.4 van het Besluit verfijningen algemene uitkering 1984 niet op de gemeente van toepassing is.

Paragraaf 4.4. De bedragen per eenheid over het uitkeringsjaar 1997

Artikel 25

 • 1. De bedragen per eenheid over het uitkeringsjaar 1997, die behoren bij de verdeelmaatstaven, bedoeld in artikel 5 en in dit hoofdstuk, zijn vermeld in bijlage 4 bij deze wet.

 • 2. Onze Ministers kunnen bijlage 4 aanpassen in verband met wijzigingen ten aanzien van het fonds over de jaren 1996 en 1997, die door middel van wijzigingen in de bedragen per eenheid over de gemeenten verdeeld behoren te worden.

HOOFDSTUK 5. WIJZIGINGEN IN ENKELE WETTEN

Artikel 26

De >Gemeentewet1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 110 wordt het vierde lid vervangen door:

 • 4. Het vaststellen van een plan of een beleidsverslag en het ter voorbereiding daarvan volgen van een voorgeschreven procedure kan vanwege het Rijk in andere dan bij de wet bepaalde gevallen voor een termijn van ten hoogste vier jaar van het gemeentebestuur worden gevraagd als onderdeel van de regeling van een tijdelijke specifieke uitkering als bedoeld in artikel 17 van de Financiële-verhoudingswet.

2. De artikelen 182 en 183 vervallen.

Artikel 27

Onderdeel B, onder 1, van de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht2 komt te luiden: Artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet.

Artikel 28

In de artikelen 79, vierde lid, en 82, tweede lid, van de Wet Bodembescherming3 wordt «een geval als bedoeld in artikel 12 van de Financiële-Verhoudingswet 1984 (Stb. 650)» vervangen door: een geval als bedoeld in artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet.

Artikel 29

In artikel 32, derde lid, van de Wet herverdeling wegenbeheer4 «een algemene maatregel van bestuur tot toepassing van artikel 38 van de Financiële-Verhoudingswet 1984 (Stb. 650)» vervangen door: een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 13 van de Financiële-verhoudingswet.

Artikel 30

De Financiële-Verhoudingswet 1984 wordt ingetrokken.

Artikel 31

In artikel XXII van de Wet van 15 december 1993, houdende wijziging van het stelsel van stichtingsnormen en opheffingsnormen in de Wet op het basisonderwijs en van het huisvestingsstelsel in de Wet op het basisonderwijs en de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 1993, 716) wordt «het Gemeentefonds, bedoeld in artikel 3 van de Financiële-Verhoudingswet 1984» vervangen door: het gemeentefonds, bedoeld in artikel 3 van de Financiële-verhoudingswet.

Artikel 32

De Wet op het specifiek cultuurbeleid5 wordt als volgt gewijzigd.

1. In artikel 1, derde lid, wordt «Artikel 186 van de Provinciewet en artikel 183 van de Gemeentewet zijn» vervangen door: Artikel 186 van de Provinciewet is.

2. In artikel 3, derde lid, wordt «artikel 182, vierde lid, van de Gemeentewet» vervangen door: artikel 16, tweede lid, van de Financiële-verhoudingswet.

HOOFDSTUK 6. SLOTBEPALINGEN

Artikel 33

Voor de plaatsing in het Staatsblad brengt Onze Minister van Binnenlandse Zaken de in deze wet voorkomende aanhalingen van artikelen uit de Financiële-verhoudingswet met de nieuwe nummering van die wet in overeenstemming.

Artikel 34

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 35

Deze wet wordt aangehaald als: Invoeringswet Financiële-verhoudingswet.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 21 oktober 1996

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

A. G. M. van de Vondervoort

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. F. G. Vermeend

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Uitgegeven de vijfde december 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

BIJLAGE 1 Overgangsmaatregelen in verband met de herverdeling (bijlage bij artikel 2)

Overgangsmaatregelen in 1997, 1998, 1999 en 2000 (De bedragen in de derde, vierde, vijfde en zesde kolom zijn vermeld in guldens)

 Gemeente1997199819992000
1AALBURG2 5191 8891 260630
2AALSMEER4 153 3373 115 0032 076 6691 038 334
3AALTEN–943 079–723 107–503 134–283 162
4AARLE–RIXTEL–139 834–107 218–74 601–41 985
5ABCOUDE1 240 383930 288620 192310 096
6ACHTKARSPELEN–1 036 940–795 075–553 209–311 344
7AKERSLOOT384 678288 509192 33996 170
8ALBLASSERDAM191 289143 46795 64547 822
9ALBRANDSWAARD1 637 0391 227 779818 519409 260
10ALKEMADE824 571618 428412 285206 143
11ALKMAAR10 7548 0655 3772 688
12ALMELO–8 937 334–6 852 708–4 768 083–2 683 457
13ALMERE9 146 4516 859 8394 573 2262 286 613
14ALPHEN AAN DEN RIJN1 997 4581 498 093998 729499 364
15ALPHEN EN RIEL391 983293 987195 99197 996
16AMBT DELDEN–139 714–107 126–74 538–41 949
17AMBT MONTFORT234 413175 810117 20758 603
18AMELAND504 781378 586252 390126 195
19AMERONGEN–38 361–29 413–20 466–11 518
20AMERSFOORT7 878 8205 909 1153 939 4101 969 705
21AMMERZODEN–52 223–40 042–27 861–15 680
22AMSTELVEEN19 840 82415 743 60611 646 38710 836 741
23AMSTERDAM–38 605 293–29 600 640–20 595 988–11 591 335
24ANDIJK–161 283–123 664–86 045–48 426
25ANGERLO–61 640–47 263–32 885–18 508
26ANLOO–364 925–279 807–194 688–109 570
27ANNA PAULOWNA–618 373–474 138–329 903–185 668
28APELDOORN8 995 4076 746 5554 497 7032 248 852
29APPINGEDAM–2 482 324–1 903 324–1 324 324–745 324
30ARCEN EN VELDEN329 917247 438164 95882 479
31ARNEMUIDEN–209 579–160 695–111 811–62 927
32ARNHEM–10 102 090–7 745 786–5 389 481–3 033 177
33ASSEN–510 186–391 185–272 185–153 185
34ASTEN–257 266–197 259–137 252–77 245
35AVEREEST–690 007–529 063–368 120–207 176
36AXEL–1 321 194–1 013 027–704 859–396 692
37BAARLE–NASSAU–173 101–132 725–92 350–51 974
38BAARN1 124 330843 248562 165281 083
39BAKEL EN MILHEEZE12 9389 7046 4693 235
40BARENDRECHT2 870 4552 152 8411 435 227717 614
41BARNEVELD2 242 9101 682 1831 121 455560 728
42BATHMEN86 25464 69043 12721 563
43BEDUM–495 684–380 066–264 448–148 830
44BEEK922 351691 763461 176230 588
45BEEK EN DONK–141 475–108 476–75 477–42 478
46BEEMSTER358 144268 608179 07289 536
47BEESEL–200 321–153 596–106 872–60 147
48BEILEN–291 961–223 861–155 761–87 662
49BELFELD–184 384–141 376–98 369–55 362
50BELLINGWEDDE–736 670–564 842–393 014–221 187
51BEMMEL280 852210 639140 42670 213
52BENNEBROEK538 718404 039269 359134 680
53BERGAMBACHT558 769419 076279 384139 692
54BERGEN L419 976314 982209 988104 994
55BERGEN NH1 682 9691 262 227841 485420 742
56BERGEN OP ZOOM–2 236 726–1 715 012–1 193 297–671 583
57BERGEYK–164 610–126 215–87 820–49 425
58BERGH174 065130 54987 03243 516
59BERGSCHENHOEK436 346327 259218 173109 086
60BERKEL EN RODENRIJS1 502 6551 126 991751 328375 664
61BERKEL-ENSCHOT759 782569 836379 891189 945
62BERNHEZE1 443 5181 082 638721 759360 879
63BERNISSE827 182620 387413 591206 796
64BEST–159 863–122 575–85 287–47 999
65BEUNINGEN150 498112 87375 24937 624
66BEVERWIJK3 146 0572 359 5431 573 028786 514
67BINNENMAAS2 657 6501 993 2381 328 825664 413
68BLADEL EN NETERSEL189 921142 44094 96047 480
69BLARICUM2 690 0992 311 0561 932 0123 781 460
70BLEISWIJK1 214 749911 061607 374303 687
71BLOEMENDAAL7 705 8766 940 6936 175 51019 868 351
72BOARNSTERHIM–41 646–31 932–22 218–12 504
73BODEGRAVEN896 039672 029448 019224 010
74BOEKEL–15 996–12 265–8 534–4 803
75BOLSWARD–1 505 450–1 154 305–803 160–452 015
76BORCULO–557 996–427 844–297 692–167 540
77BORGER–650 075–498 445–346 816–195 187
78BORN1 481 7551 111 316740 878370 439
79BORNE–174 471–133 776–93 081–52 385
80BORSELE2 967 3262 225 4941 483 663741 831
81BOSKOOP–180 664–138 524–96 384–54 245
82BOXMEER–16 160–12 391–8 621–4 852
83BOXTEL–1 344 042–1 033 718–723 395–413 071
84BRAKEL–57 657–44 209–30 760–17 312
85BREDA285 127213 845142 56371 282
86BREDERWIEDE–177 386–136 011–94 636–53 261
87BREUKELEN1 601 0581 200 794800 529400 265
88BRIELLE1 433 0401 074 780716 520358 260
89BROEKHUIZEN–8 312–6 373–4 435–2 496
90BROUWERSHAVEN–108 892–83 493–58 094–32 695
91BRUINISSE–255 001–195 522–136 043–76 565
92BRUMMEN–216 339–165 878–115 417–64 956
93BRUNSSUM866 816650 112433 408216 704
94BUDEL273 200204 900136 60068 300
95BUNNIK2 621 1082 065 2921 509 4771 332 560
96BUNSCHOTEN999 868749 901499 934249 967
97BUREN566 987425 240283 494141 747
98BUSSUM4 597 6153 448 2112 298 8071 149 404
99CAPELLE AAN DEN IJSSEL2 960 9362 220 7021 480 468740 234
100CASTRICUM1 305 175978 881652 587326 294
101CHAAM122 47791 85861 23930 619
102COEVORDEN–916 348–702 610–488 873–275 136
103CROMSTRIJEN876 305657 228438 152219 076
104CUIJK–755 907–579 593–403 278–226 963
105CULEMBORG–1 633 155–1 252 223–871 291–490 359
106DALEN–18 267–14 006–9 745–5 485
107DALFSEN–50 748–38 911–27 074–15 237
108DANTUMADEEL–1 918 431–1 470 959–1 023 486–576 014
109DE BILT7 670 8166 161 7144 652 6124 813 746
110DE LIER834 467625 850417 234208 617
111DE MARNE–528 832–405 482–282 133–158 783
112DE RONDE VENEN4 608 5293 456 3962 304 2641 152 132
113DE WIJK–107 281–82 258–57 235–32 211
114DELFT8 174 2756 130 7064 087 1372 043 569
115DELFZIJL–2 301 475–1 764 658–1 227 841–691 024
116DEN HAM–855 310–655 809–456 309–256 809
117DEN HELDER–5 013 643–3 844 215–2 674 787–1 505 359
118DENEKAMP–320 820–245 989–171 158–96 327
119DEURNE16 45012 3388 2254 113
120DEVENTER–5 194 085–3 982 569–2 771 053–1 559 537
121DIDAM–747 135–572 866–398 598–224 329
122DIEMEN2 100 1311 575 0991 050 066525 033
123DIEPENHEIM43 63832 72821 81910 909
124DIEPENVEEN757 053567 790378 527189 263
125DIESSEN182 495136 87291 24845 624
126DIEVER–364 925–279 806–194 688–109 570
127DINTELOORD EN PRINSENLAND170 454127 84085 22742 613
128DINXPERLO–528 965–405 584–282 204–158 823
129DIRKSLAND–96 345–73 873–51 400–28 928
130DODEWAARD–38 040–29 167–20 294–11 422
131DOESBURG–954 817–732 107–509 396–286 686
132DOETINCHEM–750 335–575 320–400 305–225 290
133DOMBURG572 990429 742286 495143 247
134DONGEN–418 576–320 943–223 311–125 678
135DONGERADEEL–1 672 539–1 282 421–892 303–502 184
136DOORN1 446 9781 085 233723 489361 744
137DORDRECHT–3 146 938–2 412 918–1 678 897–944 876
138DRECHTERLAND–315 446–241 869–168 291–94 713
139DRIEBERGEN-RIJSENBURG477 536358 152238 768119 384
140DRONTEN218 398163 798109 19954 599
141DRUNEN–317 959–243 795–169 631–95 468
142DRUTEN–237 955–182 453–126 950–71 447
143DUIVELAND–131 839–101 087–70 336–39 585
144DUIVEN–133 257–102 175–71 093–40 011
145DUSSEN–127 035–97 404–67 773–38 143
146DWINGELOO–311 261–238 659–166 058–93 457
147ECHT–138 474–106 175–73 876–41 577
148ECHTELD–184 795–141 692–98 589–55 485
149EDAM-VOLENDAM2 104 6841 578 5131 052 342526 171
150EDE3 823 4552 867 5911 911 727955 864
151EELDE704 553528 415352 276176 138
152EEMNES157 032117 77478 51639 258
153EEMSMOND–650 481–498 757–347 033–195 309
154EERSEL540 845405 634270 423135 211
155EGMOND157 855118 39178 92739 464
156EIBERGEN–755 126–578 994–402 861–226 729
157EIJSDEN472 542354 406236 271118 135
158EINDHOVEN3 718 6902 789 0181 859 345929 673
159ELBURG312 028234 021156 01478 007
160ELST–26 427–20 263–14 099–7 935
161EMMEN3 523 6162 642 7121 761 808880 904
162ENKHUIZEN11 7658 8245 8832 941
163ENSCHEDE–6 752 259–5 177 300–3 602 341–2 027 383
164EPE937 700703 275468 850234 425
165ERMELO–1 009 522–774 052–538 582–303 112
166ETTEN-LEUR–830 250–636 595–442 940–249 285
167FERWERDERADEEL–1 175 875–901 603–627 331–353 059
168FIJNAART EN HEIJNINGEN–10 269–7 874–5 478–3 083
169FRANEKERADEEL–1 949 918–1 495 102–1 040 285–585 468
170GAASTERLAN-SLEAT–482 202–369 729–257 256–144 782
171GASSELTE–341 254–261 657–182 059–102 462
172GEERTRUIDENBERG707 319530 490353 660176 830
173GELDERMALSEN1 515 5001 136 625757 750378 875
174GELDROP291 140218 355145 57072 785
175GELEEN2 445 4031 834 0521 222 701611 351
176GEMERT–674 828–517 425–360 022–202 619
177GENDRINGEN–1 870 652–1 434 324–997 996–561 668
178GENDT–399 030–305 956–212 883–119 810
179GENEMUIDEN202 909152 181101 45450 727
180GENNEP556 850417 637278 425139 212
181GIESSENLANDEN753 835565 377376 918188 459
182GIETEN–225 735–173 082–120 430–67 777
183GILZE EN RIJEN567 776425 832283 888141 944
184GOEDEREEDE66 07349 55533 03616 518
185GOES–256 488–196 663–136 837–77 011
186GOIRLE461 760346 320230 880115 440
187GOOR–337 049–258 432–179 816–101 200
188GORINCHEM–1 192 592–914 421–636 250–358 079
189GORSSEL1 053 393790 045526 696263 348
190GOUDA–3 091 820–2 370 656–1 649 491–928 327
191GRAAFSTROOM403 880302 910201 940100 970
192GRAFT-DE RIJP319 298239 473159 64979 824
193GRAMSBERGEN–333 686–255 854–178 022–100 190
194GRAVE–509 026–390 296–271 566–152 836
195GROENLO–681 658–522 662–363 666–204 670
196GROESBEEK–253 622–194 465–135 308–76 151
197GRONINGEN–26 000 978–19 936 271–13 871 564–7 806 858
198GROOTEGAST–619 696–475 152–330 609–186 065
199GRUBBENVORST215 140161 355107 57053 785
200GULPEN135 343101 50767 67233 836
201HAAKSBERGEN–1 069 585–820 105–570 625–321 145
202HAAREN243 959182 969121 97960 990
203HAARLEM1 438 5941 078 945719 297359 648
204HAARLEMMERLIEDE C.A.833 288624 966416 644208 322
205HAARLEMMERMEER34 927 61729 317 62023 707 62237 323 845
206HAELEN732 495549 371366 248183 124
207HALSTEREN–167 178–128 184–89 190–50 196
208HARDENBERG–701 762–538 076–374 391–210 706
209HARDERWIJK–1 051 491–806 232–560 972–315 713
210HARDINXVELD-GIESSENDAM33 41925 06416 7108 355
211HAREN2 182 8741 637 1551 091 437545 718
212HARENKARSPEL644 706483 530322 353161 177
213HARLINGEN–907 919–696 148–484 376–272 605
214HARMELEN302 877227 157151 43875 719
215HASSELT–251 141–192 562–133 984–75 406
216HATTEM204 861153 646102 43151 215
217HAVELTE–147 318–112 956–78 594–44 232
218HEDEL155 584116 68877 79238 896
219HEEL–173 375–132 936–92 496–52 056
220HEEMSKERK–1 133 608–869 195–604 782–340 369
221HEEMSTEDE4 048 1753 036 1312 024 0871 012 044
222HEERDE197 339148 00498 66949 335
223HEERENVEEN–1 767 077–1 354 908–942 738–530 569
224HEEREWAARDEN–47 243–36 224–25 204–14 185
225HEERHUGOWAARD–1 826 391–1 400 387–974 383–548 378
226HEERJANSDAM205 705154 278102 85251 426
227HEERLEN4 597 4923 448 1192 298 7461 149 373
228HEEZE392 598294 448196 29998 149
229HEILOO1 592 6591 194 494796 330398 165
230HEINO–59 691–45 768–31 845–17 922
231HELDEN–935 453–717 259–499 066–280 872
232HELLENDOORN–520 313–398 951–277 588–156 225
233HELLEVOETSLUIS–3 002 774–2 302 380–1 601 985–901 590
234HELMOND–4 588 585–3 518 302–2 448 018–1 377 734
235HENDRIK-IDO-AMBACHT336 284252 213168 14284 071
236HENGELO GLD–285 722–219 078–152 433–85 789
237HENGELO O–3 364 836–2 579 991–1 795 146–1 010 300
238HET BILDT–1 338 812–1 026 536–714 259–401 982
239HETEREN–187 313–143 622–99 932–56 241
240HEUMEN–57 055–43 747–30 439–17 131
241HEUSDEN–99 326–76 159–52 991–29 823
242HEYTHUYSEN251 000188 250125 50062 750
243HILLEGOM1 655 8781 241 909827 939413 970
244HILVARENBEEK42 34131 75521 17010 585
245HILVERSUM7 498 4605 623 8453 749 2301 874 615
246HOEVELAKEN1 058 079793 559529 039264 520
247HOEVEN217 269162 952108 63454 317
248HOLTEN–210 400–161 324–112 249–63 173
249HONTENISSE–305 018–233 873–162 728–91 582
250HOOGE EN LAGE MIERDE248 194186 145124 09762 048
251HOOGE EN LAGE ZWALUWE118 83189 12359 41629 708
252HOOGELOON C.A.341 914256 436170 95785 479
253HOOGEVEEN–1 636 155–1 254 523–872 891–491 260
254HOOGEZAND-SAPPEMEER–3 929 942–3 013 286–2 096 630–1 179 975
255HOORN–3 608 699–2 766 973–1 925 247–1 083 521
256HORST393 055294 791196 52798 264
257HOUTEN2 907 3892 180 5421 453 695726 847
258HUIJBERGEN64 56248 42132 28116 140
259HUISSEN31 04923 28715 5257 762
260HUIZEN2 285 0311 713 7731 142 516571 258
261HULST–264 508–202 812–141 116–79 419
262HUMMELO EN KEPPEL229 082171 811114 54157 270
263HUNSEL105 43479 07552 71726 358
264IJSSELHAM–383 279–293 879–204 480–115 080
265IJSSELMUIDEN–279 131–214 024–148 917–83 810
266IJSSELSTEIN797 235597 927398 618199 309
267JACOBSWOUDE1 122 452841 839561 226280 613
268KAMPEN–2 887 928–2 214 321–1 540 714–867 108
269KAPELLE–84 281–64 623–44 964–25 306
270KATWIJK2 602 7521 952 0641 301 376650 688
271KERKRADE1 468 2451 101 184734 123367 061
272KERKWIJK167 364125 52383 68241 841
273KESSEL–114 425–87 735–61 046–34 356
274KESTEREN–480 386–368 336–256 287–144 237
275KLUNDERT1 467 7061 104 059740 413389 260
276KOLLUMERLAND C.A.–953 478–731 080–508 682–286 284
277KORENDIJK531 608398 706265 804132 902
278KRIMPEN AAN DEN IJSSEL1 971 8751 478 906985 937492 969
279LANDERD287 828215 871143 91471 957
280LANDGRAAF–184 656–141 585–98 514–55 443
281LANDSMEER1 137 022852 767568 511284 256
282LANGEDIJK1 300 768975 576650 384325 192
283LAREN3 641 5303 159 4452 677 3605 810 180
284LEEK–1 226 113–940 123–654 133–368 143
285LEENDE276 447207 335138 22469 112
286LEERDAM–1 641 170–1 258 368–875 567–492 765
287LEERSUM79 30259 47739 65119 826
288LEEUWARDEN–8 744 457–6 704 819–4 665 182–2 625 545
289LEEUWARDERADEEL–667 160–511 545–355 931–200 316
290LEIDEN3 878 2842 908 7131 939 142969 571
291LEIDERDORP1 678 1971 258 648839 099419 549
292LEIDSCHENDAM5 152 5663 864 4242 576 2831 288 141
293LELYSTAD–4 795 042–3 676 602–2 558 163–1 439 723
294LEMSTERLAND–1 426 031–1 093 410–760 790–428 169
295LEUSDEN3 429 6862 572 2651 714 843857 422
296LICHTENVOORDE–150 158–115 133–80 109–45 085
297LIEMEER–142 095–108 951–75 808–42 664
298LIENDEN–284 822–218 387–151 953–85 519
299LIESHOUT462 667347 000231 333115 667
300LIESVELD115 38986 54257 69428 847
301LIMMEN410 628307 971205 314102 657
302LINGEWAAL299 678224 758149 83974 919
303LISSE2 899 1822 174 3861 449 591724 795
304LITH–16 682–12 791–8 900–5 009
305LITTENSERADIEL–230 431–176 683–122 935–69 187
306LOCHEM–603 010–462 358–321 707–181 055
307LOENEN874 571655 928437 285218 643
308LOON OP ZAND643 121482 341321 561160 780
309LOOSDRECHT1 344 0791 008 059672 040336 020
310LOPIK783 860587 895391 930195 965
311LOPPERSUM–979 937–751 368–522 798–294 229
312LOSSER–363 150–278 446–193 741–109 037
313LUYKSGESTEL6 4354 8263 2171 609
314MAARHEEZE3 2802 4601 640820
315MAARN620 689465 517310 345155 172
316MAARSSEN3 101 6212 326 2161 550 811775 405
317MAARTENSDIJK1 118 175838 632559 088279 544
318MAASBRACHT948 129711 097474 064237 032
319MAASBREE33 73825 30416 8698 435
320MAASDONK43 49632 62221 74810 874
321MAASDRIEL–250 362–191 966–133 569–75 172
322MAASLAND739 072554 304369 536184 768
323MAASSLUIS–1 846 612–1 415 892–985 171–554 450
324MAASTRICHT10 077 2107 557 9075 038 6052 519 302
325MADE EN DRIMMELEN687 882515 912343 941171 971
326MARGRATEN1 380 2801 035 210690 140345 070
327MARIEKERKE37 29027 96818 6459 323
328MARKELO–438 060–335 883–233 706–131 529
329MARUM–662 431–507 919–353 408–198 897
330MAURIK771578386193
331MEDEMBLIK127 64595 73463 82331 911
332MEERLO-WANSSUM104 16378 12252 08226 041
333MEERSSEN723 128542 346361 564180 782
334MEIJEL–212 732–163 113–113 493–63 873
335MENALDUMADEEL–219 105–167 999–116 893–65 787
336MENTERWOLDE–159 393–122 215–85 037–47 858
337MEPPEL–1 275 887–978 288–680 688–383 088
338MIDDELBURG–2 178 955–1 670 716–1 162 476–654 237
339MIDDELHARNIS540 212405 159270 106135 053
340MIDDENSCHOUWEN–97 197–74 526–51 855–29 183
341MIERLO–411 209–315 295–219 381–123 467
342MILL EN SINT HUBERT369 600277 200184 80092 400
343MILLINGEN AAN DE RIJN–498 878–382 515–266 152–149 789
344MOERGESTEL293 251219 939146 62673 313
345MONSTER1 409 3811 057 036704 691352 345
346MONTFOORT U1 351 0421 013 281675 521337 760
347MOOK EN MIDDELAAR–1 085–832–579–326
348MOORDRECHT–482 682–370 097–257 511–144 926
349MUIDEN849 518637 138424 759212 379
350NAALDWIJK3 025 1682 268 8761 512 584756 292
351NAARDEN3 889 5693 105 1412 320 7142 252 343
352NEDERHORST DEN BERG525 387394 040262 694131 347
353NEDERLEK704 713528 535352 357176 178
354NEDERWEERT202 399151 799101 19950 600
355NEEDE–720 829–552 697–384 564–216 431
356NEERIJNEN–171 878–131 787–91 697–51 607
357NIEDORP79 26559 44939 63319 816
358NIEUWEGEIN3 723 2322 792 4241 861 616930 808
359NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL619 608464 706309 804154 902
360NIEUW-GINNEKEN1 209 681907 260604 840302 420
361NIEUWKOOP1 212 826909 620606 413303 207
362NIEUW-LEKKERLAND–24 059–18 447–12 835–7 224
363NIEUWLEUSEN–304 847–233 742–162 636–91 531
364NIEUW-VOSSEMEER–63 774–48 899–34 024–19 148
365NIJEFURD–524 564–402 210–279 856–157 502
366NIJEVEEN–34 528–26 475–18 421–10 367
367NIJKERK511 074383 306255 537127 769
368NIJMEGEN–15 177 554–11 637 402–8 097 250–4 557 098
369NOORD-BEVELAND353 431265 073176 71688 358
370NOORDER-KOGGENLAND20 80815 60610 4045 202
371NOORDOOSTPOLDER536 714402 535268 357134 178
372NOORDWIJK1 863 6061 397 705931 803465 902
373NOORDWIJKERHOUT1 035 103776 327517 551258 776
374NOOTDORP706 784530 088353 392176 696
375NORG–500 089–383 444–266 798–150 153
376NUENEN C.A.1 121 142840 856560 571280 285
377NUNSPEET98 73674 05249 36824 684
378NUTH1 222 048916 536611 024305 512
379OBDAM197 277147 95898 63949 319
380ODOORN–536 099–411 054–286 010–160 965
381OEGSTGEEST2 859 6732 144 7551 429 836714 918
382OIRSCHOT595 762446 822297 881148 941
383OISTERWIJK136 031102 02368 01534 008
384OLDEBROEK244 360183 270122 18061 090
385OLDENZAAL–1 354 831–1 038 818–722 804–406 791
386OLST–133 508–102 368–71 227–40 086
387OMMEN–822 386–630 565–438 744–246 923
388ONDERBANKEN376 553282 415188 27694 138
389OOSTBURG2 244 4571 683 3431 122 228561 114
390OOSTERHESSELEN–284 834–218 397–151 960–85 522
391OOSTERHOUT1 984 3641 488 273992 182496 091
392OOSTFLAKKEE–158 309–121 384–84 458–47 533
393OOSTSTELLINGWERF–1 001 809–768 138–534 467–300 796
394OOSTZAAN358 611268 958179 30689 653
395OOST-, WEST- EN MIDDELBEERS–152 781–117 145–81 509–45 873
396OOTMARSUM275 075206 306137 53768 769
397OPMEER323 703242 777161 85180 926
398OPSTERLAND–627 526–481 156–334 786–188 416
399OSS–2 268 421–1 739 314–1 210 207–681 099
400OSSENDRECHT–63 209–48 466–33 722–18 979
401OUD EN NIEUW GASTEL152 870114 65376 43538 218
402OUD-BEIJERLAND1 660 6521 245 489830 326415 163
403OUDENBOSCH–1 102 891–845 643–588 394–331 146
404OUDER-AMSTEL2 411 2221 875 1291 339 0361 057 086
405OUDERKERK233 179174 884116 59058 295
406OUDEWATER109 90882 43154 95427 477
407PAPENDRECHT735 889551 917367 945183 972
408PEIZE40 38030 28520 19010 095
409PEKELA–892 695–684 474–476 254–268 034
410PIJNACKER2 508 2601 881 1951 254 130627 065
411PRINSENBEEK447 202335 401223 601111 800
412PURMEREND–1 579 724–1 211 255–842 786–474 316
413PUTTE–219 118–168 009–116 900–65 791
414PUTTEN637 907478 430318 953159 477
415RAALTE–430 434–330 035–229 637–129 239
416RAAMSDONK1 182 429886 821591 214295 607
417RAVENSTEIN70 03452 52635 01717 509
418REEUWIJK1 163 099872 324581 549290 775
419REIDERLAND–819 906–628 664–437 421–246 179
420REIMERSWAAL–407 693–312 599–217 505–122 411
421RENKUM4 178 8443 134 1332 089 4221 044 711
422RENSWOUDE158 587118 94079 29339 647
423REUSEL–91 146–69 887–48 627–27 367
424RHEDEN3 456 8012 592 6011 728 400864 200
425RHENEN–518 017–397 190–276 363–155 536
426RIDDERKERK2 637 9231 978 4431 318 962659 481
427RIETHOVEN248 968186 726124 48462 242
428RIJNSBURG815 864611 898407 932203 966
429RIJNWAARDEN–294 845–226 073–157 300–88 528
430RIJNWOUDE2 121 5341 591 1511 060 767530 384
431RIJSBERGEN277 509208 131138 75469 377
432RIJSSEN–2 173 714–1 666 697–1 159 680–652 663
433RIJSWIJK7 190 8425 393 1323 595 4211 797 711
434RODEN–592 336–454 174–316 012–177 850
435ROERDALEN458 736344 052229 368114 684
436ROERMOND–1 536 273–1 177 938–819 604–461 270
437ROGGEL EN NEER6 5684 9263 2841 642
438ROLDE–78 470–60 167–41 864–23 561
439ROOSENDAAL EN NISPEN–825 153–632 686–440 220–247 754
440ROSSUM23 75717 81811 8795 939
441ROTTERDAM–38 521 703–29 536 547–20 551 392–11 566 236
442ROZENBURG–465 058–356 584–248 109–139 635
443ROZENDAAL196 279147 20998 13949 070
444RUCPHEN461 873346 405230 937115 468
445RUINEN–214 425–164 411–114 396–64 382
446RUINERWOLD–46 327–35 521–24 716–13 910
447RUURLO–431 190–330 615–230 041–129 466
448SAS VAN GENT–289 003–221 594–154 184–86 774
449SASSENHEIM1 859 6661 394 750929 833464 917
450SCHAGEN–320 007–245 366–170 724–96 083
451SCHEEMDA–114 153–87 527–60 901–34 275
452SCHERMER340 785255 589170 39385 196
453SCHERPENZEEL187 906140 93093 95346 977
454SCHIEDAM–5 669 597–4 347 168–3 024 740–1 702 311
455SCHIERMONNIKOOG–225 388–172 816–120 245–67 673
456SCHIJNDEL–656 973–503 734–350 496–197 258
457SCHINNEN877 790658 342438 895219 447
458SCHIPLUIDEN561 192420 894280 596140 298
459SCHOONEBEEK–333 529–255 734–177 938–100 143
460SCHOONHOVEN–602 507–461 972–321 438–180 904
461SCHOORL–317 000–243 060–169 120–95 180
462SEVENUM–222 664–170 727–118 791–66 855
463'S-GRAVELAND609 459457 094304 730152 365
464'S-GRAVENDEEL524 519393 389262 259131 130
465'S-GRAVENHAGE–71 717 858–54 989 727–38 261 596–21 533 464
466'S-GRAVENMOER63 14747 36031 57315 787
467'S-GRAVENZANDE961 472721 104480 736240 368
468'S-HERTOGENBOSCH2 248 6831 686 5121 124 342562 171
469SIMPELVELD500 188375 141250 094125 047
470SINT ANTHONIS334 997251 248167 49983 749
471SINT MICHIELSGESTEL224 692165 496106 30147 105
472SINT-OEDENRODE292 850219 638146 42573 213
473SITTARD–1 057 903–811 148–564 393–317 638
474SKARSTERLAN–713 073–546 750–380 426–214 102
475SLEEN–359 543–275 680–191 817–107 954
476SLIEDRECHT–1 279 430–981 004–682 578–384 152
477SLOCHTEREN201 239150 930100 62050 310
478SLUIS-AARDENBURG193 002144 75196 50148 250
479SMALLINGERLAND–4 036 726–3 095 163–2 153 600–1 212 037
480SMILDE–495 845–380 189–264 534–148 879
481SNEEK–3 289 638–2 522 333–1 755 027–987 722
482SOEST5 575 7844 181 8382 787 8921 393 946
483SOMEREN–51 531–39 511–27 492–15 472
484SON EN BREUGEL1 498 8981 124 173749 449374 724
485SPIJKENISSE–4 304 581–3 300 541–2 296 501–1 292 461
486SPRANG-CAPELLE–154 661–118 587–82 512–46 437
487STAD DELDEN256 810192 607128 40564 202
488STADSKANAAL–1 346 679–1 032 567–718 455–404 344
489STANDDAARBUITEN153 177114 88376 58838 294
490STAPHORST–534 098–409 520–284 942–160 364
491STEDE BROEC–1 112 309–852 864–593 419–333 974
492STEENBERGEN17 89313 4208 9464 473
493STEENDEREN33 83425 37616 9178 459
494STEENWIJK–1 486 387–1 139 689–792 990–446 291
495STEIN1 028 826771 619514 413257 206
496STRAMPROY–270 539–207 436–144 333–81 230
497STRIJEN147 098110 32473 54936 775
498SUSTEREN365 746274 309182 87391 436
499SWALMEN–693 608–531 824–370 041–208 257
500TEGELEN–1 625 754–1 246 548–867 343–488 137
501TEN BOER–384 568–294 868–205 168–115 468
502TER AAR376 215282 161188 10794 054
503TERHEIJDEN194 401145 80197 20148 600
504TERNEUZEN1 718 1991 288 649859 099429 550
505TERSCHELLING–549 597–421 404–293 211–165 018
506TETERINGEN243 262182 446121 63160 815
507TEXEL–922 394–707 246–492 099–276 951
508THOLEN–398 250–305 359–212 467–119 576
509THORN156 029117 02278 01539 007
510TIEL–2 481 484–1 902 680–1 323 876–745 072
511TILBURG–11 500 570–8 818 071–6 135 573–3 453 074
512TUBBERGEN30 36822 77615 1847 592
513TYTSJERKSTERADIEL466 946350 209233 473116 736
514UBBERGEN369 010276 757184 50592 252
515UDEN–696 582–534 105–371 628–209 151
516UDENHOUT44 21533 16122 10811 054
517UITGEEST524 717393 538262 359131 179
518UITHOORN2 921 3392 191 0041 460 670730 335
519URK–1 045 886–801 934–557 982–314 030
520UTRECHT–30 065 721–23 052 916–16 040 111–9 027 307
521VAALS–2 848–2 184–1 520–855
522VALBURG–155 438–119 182–82 926–46 671
523VALKENBURG704 718577 980451 241577 274
524VALKENBURG AAN DE GEUL642 388481 791321 194160 597
525VALKENISSE226 038169 528113 01956 509
526VALKENSWAARD439 951329 963219 976109 988
527VEENDAM–2 037 101–1 561 949–1 086 797–611 645
528VEENENDAAL–56 783–43 539–30 294–17 049
529VEERE188 848141 63694 42447 212
530VEGHEL1 111 141833 356555 570277 785
531VELDHOVEN1 725 4621 294 096862 731431 365
532VELSEN12 567 7789 425 8336 283 8893 141 944
533VENHUIZEN–216 935–166 335–115 735–65 135
534VENLO–3 747 629–2 873 497–1 999 366–1 125 235
535VENRAY–504 672–386 958–269 243–151 529
536VESSEM C.A.250 069187 551125 03462 517
537VIANEN1 196 384897 288598 192299 096
538VIERLINGSBEEK139 728104 79669 86434 932
539VLAARDINGEN–983 854–754 371–524 888–295 405
540VLAGTWEDDE–650 585–498 837–347 088–195 340
541VLEDDER–22 658–17 373–12 088–6 803
542VLEUTEN-DE MEERN2 736 0622 052 0461 368 031684 015
543VLIELAND–189 394–145 218–101 042–56 866
544VLIJMEN–235 076–180 245–125 413–70 582
545VLISSINGEN–2 056 076–1 576 498–1 096 920–617 342
546VLIST554 966416 224277 483138 741
547VOERENDAAL615 401461 551307 700153 850
548VOORBURG5 620 9214 215 6912 810 4611 405 230
549VOORHOUT877 140657 855438 570219 285
550VOORSCHOTEN3 133 6062 350 2041 566 803783 401
551VOORST462 372346 779231 186115 593
552VORDEN–117 995–90 473–62 951–35 428
553VRIES232 750174 562116 37558 187
554VRIEZENVEEN–201 139–154 223–107 308–60 392
555VUGHT46 78635 09023 39311 697
556WAALRE1 181 708886 281590 854295 427
557WAALWIJK–109 926–84 286–58 646–33 006
558WADDINXVEEN636 819477 614318 410159 205
559WAGENINGEN–1 082 415–829 943–577 470–324 998
560WARMOND273 798205 348136 89968 449
561WARNSVELD–652 139–500 028–347 917–195 806
562WASPIK199 320149 49099 66049 830
563WASSENAAR10 779 6079 590 6818 401 75623 559 264
564WATERINGEN1 259 622944 716629 811314 905
565WATERLAND1 975 2791 481 459987 640493 820
566WEERSELO184 673138 50592 33746 168
567WEERT–2 850 261–2 185 440–1 520 619–855 798
568WEESP962 091721 568481 046240 523
569WEHL–196 210–150 444–104 678–58 912
570WERKENDAM689 105516 828344 552172 276
571WERVERSHOOF–270 675–207 541–144 406–81 271
572WEST MAAS EN WAAL210 099157 574105 04952 525
573WESTERBORK–352 777–270 492–188 207–105 922
574WESTERHOVEN18 23313 6759 1174 558
575WESTER-KOGGENLAND850 983638 237425 491212 746
576WESTERSCHOUWEN509 015381 761254 507127 254
577WESTERVOORT–1 117 499–856 843–596 187–335 532
578WESTKAPELLE53 91440 43526 95713 478
579WESTSTELLINGWERF–1 201 996–921 631–641 267–360 902
580WESTVOORNE651 451488 588325 726162 863
581WIERDEN–360 012–276 039–192 067–108 094
582WIERINGEN–516 591–396 096–275 602–155 108
583WIERINGERMEER482 487361 865241 243120 622
584WIJCHEN–620 201–475 540–330 878–186 217
585WIJHE–252 722–193 775–134 828–75 881
586WIJK BIJ DUURSTEDE430 257322 693215 128107 564
587WILLEMSTAD177 853133 39088 92744 463
588WINSCHOTEN–2 422 548–1 857 491–1 292 433–727 376
589WINSUM–996 340–763 945–531 549–299 154
590WINTERSWIJK–1 581 797–1 212 844–843 891–474 938
591WISCH–1 373 432–1 053 080–732 728–412 376
592WITTEM341 773256 330170 88685 443
593WOENSDRECHT269 729202 297134 86567 432
594WOERDEN3 450 4202 587 8151 725 210862 605
595WOGNUM–153 057–117 357–81 656–45 956
596WORMERLAND787 726590 794393 863196 931
597WOUDENBERG305 347229 010152 67476 337
598WOUDRICHEM438 206328 655219 103109 552
599WOUW181 113135 83590 55645 278
600WUNSERADIEL–1 033 545–792 471–551 398–310 324
601WYMBRITSERADIEL790 953593 215395 477197 738
602ZAANSTAD9 533 7557 150 3164 766 8782 383 439
603ZALTBOMMEL–389 175–298 400–207 625–116 851
604ZANDVOORT1 699 9601 274 970849 980424 990
605ZEDERIK808 408606 306404 204202 102
606ZEEVANG374 284280 713187 14293 571
607ZEEWOLDE634 609475 956317 304158 652
608ZEIST3 887 3312 915 4981 943 666971 833
609ZELHEM–640 437–491 056–341 674–192 293
610ZEVENAAR–890 695–682 941–475 187–267 433
611ZEVENBERGEN255 862191 897127 93163 966
612ZEVENHUIZEN-MOERKAPELLE1 192 592894 444596 296298 148
613ZIERIKZEE302 283226 712151 14175 571
614ZIJPE–351 891–269 812–187 734–105 656
615ZOETERMEER9 930 2887 447 7164 965 1442 482 572
616ZOETERWOUDE1 488 3421 116 257744 171372 086
617ZUIDHORN81 41061 05840 70520 353
618ZUIDLAREN–516 322–395 890–275 459–155 027
619ZUIDWOLDE–542 861–416 239–289 618–162 996
620ZUNDERT449 295336 971224 648112 324
621ZUTPHEN–2 434 739–1 866 838–1 298 938–731 037
622ZWARTSLUIS–283 327–217 241–151 155–85 070
623ZWEELOO–221 555–169 877–118 200–66 522
624ZWIJNDRECHT24 48718 36512 2436 122
625ZWOLLE1 390 4511 042 839695 226347 613

BIJLAGE 2 De verdeelmaatstaven (bijlage bij artikel 13)

Nr.VerdeelmaatstafBronPeildatum
1Het gecorrigeerde totaal van de vastgestelde waarden, bedoeld in artikel 22 van de Wet waardering onroerende zaken, in de gemeente, in miljoenen guldens, gedeeld door de uitkeringsfactor over het uitkeringsjaar. Correctie vindt plaats door de waarden van woningen voor 80% en de waarden van niet–woningen voor 70% mee te tellen. Niet meegeteld worden: 1. de waarden die op grond van de artikelen 220d en 305a van de Gemeentewet buiten aanmerking gelaten worden; 2. de waarden van onroerende zaken ten aanzien waarvan op grond van artikel 243 van de Gemeentewet vrijstelling is verleend.CBS 
2Het aantal inwoners van de gemeente.CBS 
3Het aantal inwoners van de gemeente met een leeftijd van 19 jaar en minder.CBS 
4Het aantal inwoners van de gemeente met een leeftijd van 65 jaar en meer.CBS 
5 a, b en cVoor de gemeenten Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog: het aantal inwoners van de gemeente. Daarbij vindt een verdeling plaats in drie maatstaven, overeenkomstig de volgende schijven: a. het aantal inwoners in het interval tot en met 2500 inwoners; b. het aantal inwoners in het interval van 2501 tot en met 7500 inwoners; c. het aantal inwoners boven de 7500 inwoners.CBS 
6Het aantal inkomenstrekkers in de gemeente, waarvan het inkomen groter is dan inkomensgrens a en niet groter is dan inkomensgrens b. Inkomensgrens a wordt zodanig bepaald dat juist bij 10% van het landelijk aantal inkomenstrekkers het inkomen onder de grens ligt. Inkomensgrens b wordt zodanig bepaald dat juist bij 40% van het landelijk aantal inkomenstrekkers het inkomen onder de grens ligt.CBSDe meest recente, vóór het uitkeringsjaar vastgestelde inkomensstatistiek
7Het aantal personen dat van de gemeente een periodieke uitkering ontvangt op grond van: 1. de Algemene bijstandswet, voor zover betrekking hebbend op thuiswonende personen met een leeftijd minder dan 65 jaar; 2. de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; 3. de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. Indien een normuitkering wordt verdeeld over meerdere personen, worden deze personen geteld als één persoon.CBS31 december van het jaar voorafgaand aan het uitkeringsjaar
8Het aantal van de in maatstaf 7 bedoelde personen.CBS31 december 1995
9Het aantal personen, bedoeld in maatstaf 8, gedeeld door de som van 350 en dat aantal.  
10Het totaal van de volgende aantallen personen: 1. het aantal personen, bedoeld in maatstaf 7; 2. het aantal personen waarvoor de gemeente een geldelijke bijdrage van het Rijk ontvangt in het kader van de Rijksbijdrageregeling Banenpools of de Jeugdwerkgarantiewet; 3. het aantal personen dat ingevolge de Wet Sociale Werkvoorziening in een dienstbetrekking tot de gemeente staat; 4. het aantal inwoners van de gemeente dat een periodieke uitkering ontvangt op grond van de Algemene burgerlijke pensioenwet; 5. het aantal inwoners van de gemeente dat een periodieke uitkering ontvangt op grond van de Algemene militaire pensioenwet; 6. het aantal inwoners van de gemeente dat een periodieke uitkering ontvangt op grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; 7. het aantal inwoners van de gemeente dat een periodieke uitkering ontvangt op grond van het Reglement van het Algemeen Mijnwerkersfonds. Bij de bepaling van de aantallen, bedoeld in de onderdelen 4 tot en met 7, worden alleen invaliditeitsuitkeringen geteld, aan personen jonger dan 65 jaar.Onderdeel 1: CBS Onderdelen 2 en 3: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Onderdeel 4: Stichting Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs Onderdeel 5: Onze Minister van Defensie Onderdeel 6: de Gemeenschappelijke Medische Dienst Onderdeel 7: het Algemeen Mijnwerkersfonds van de steenkolenmijnen in Limburg31 december van het jaar voorafgaand aan het uitkeringsjaar
11Het aantal inwoners van de gemeente dat geboren is in Suriname, de Nederlandse Antillen, Aruba, Turkije of Marokko, of waarvan een ouder in een van die landen is geboren. Een aantal kleiner dan 25 wordt op 0 vastgesteld.CBS 
12Het aantal potentiële lokale klanten van de woonkernen in de gemeente.CBS 
13Het aantal potentiële regionale klanten van de woonkernen in de gemeente.CBS 
14Het gecorrigeerd aantal leerlingen dat in de gemeente een van de volgende vormen van onderwijs volgt: 1. speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs, voor zover het onderwijs betreft als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder i, l en o, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs; 2. speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs, voor zover het de overige vormen van dit onderwijs betreft; 3. voortgezet onderwijs voor zover het onderwijs betreft als bedoeld in artikel 5, onder a tot en met c, van de Wet op het voortgezet onderwijs. Correctie vindt plaats door het aantal leerlingen dat het onderwijs, bedoeld onder 1, 2 of 3 volgt, te vermenigvuldigen met respectievelijk 1,99; 3,48 en 0,71 en deze produkten op te tellen.Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschappenHet meest recente, in het jaar vóór het uitkeringsjaar vastgestelde aantal leerlingen
15Het aantal hectaren land en binnenwater in de gemeente. Het IJsselmeer wordt niet als binnenwater geteld.CBSDe meest recente, vóór het uitkeringsjaar vastgestelde bodemstatistiek
16Het aantal hectaren buitenwater in de gemeente. Het aantal bedraagt maximaal 10 000. Het IJsselmeer wordt als buitenwater geteld.CBSDe meest recente, vóór het uitkeringsjaar vastgestelde bodemstatistiek
17 a, b en cVoor de gemeente ten aanzien waarvan Onze Ministers een factor hebben vastgesteld die een maat is voor de slechte bodemgesteldheid: het aantal inwoners van de gemeente, of – indien dat hoger is – het aantal inwoners van de gemeente in 1968, vermenigvuldigd met een getal dat afhankelijk is van de factor. Als de factor ligt in het interval van 0,5 tot 0,6; van 0,6 tot 0,7; van 0,7 tot 0,8 of van 0,8 tot en met 1, bedraagt het getal respectievelijk 0,25; 0,50; 0,75 en 1. Hierbij vindt een verdeling plaats in drie maatstaven, overeenkomstig de volgende groepsindeling: a. gemeenten met minder dan 5000 inwoners; b. gemeenten met 5000 tot 400 000 inwoners; c. gemeenten met 400 000 of meer inwoners.  
18Voor de gemeenten, bedoeld in maatstaf 17: het produkt van de hierna genoemde aantallen. 1. De in maatstaf 17 bedoelde factor verminderd met 0,25. 2. 350 verminderd met de gemiddelde hoogte in centimeters van de bebouwing in de bebouwde kommen van de gemeente. 3. 200 vermeerderd met de onder 2 bedoelde gemiddelde hoogte. 4. Het aantal woonruimten in de gemeente.Gemiddelde hoogte: Onze Minister van Defensie Woonruimten: CBSGemiddelde hoogte: de meest recente, vóór het uitkeringsjaar vastgestelde gegevens over deze hoogte
19Voor de gemeenten, bedoeld in maatstaf 17: het produkt van de hierna genoemde aantallen. 1. De in maatstaf 17 bedoelde factor verminderd met 0,25. 2. De oppervlakte, bedoeld in maatstaf 15, omgezet in vierkante meters, verminderd met het gecorrigeerde grondoppervlak, bedoeld in maatstaf 20.   
20Het aantal vierkante meters gecorrigeerd grondoppervlak van de in de bebouwde kommen van de gemeente gelegen bebouwing. Correctie vindt plaats door het aantal vierkante meters grondoppervlak op de peildatum, te wijzigen evenredig aan de wijziging van het aantal woonruimten sinds die peildatum.Ongecorrigeerd grondoppervlak: Onze Minister van Defensie Woonruimten: CBSOngecorrigeerd grondoppervlak: de meest recente, vóór het uitkeringsjaar vastgestelde gegevens over het grondoppervlak
21Het aantal woonruimten in de gemeente.CBS 
22 a en bVoor de gemeente, waarin historische kernen zijn gelegen die zijn aangegeven op de kaart, bedoeld in artikel 19: het aantal hectaren grondoppervlak van die kernen. Kernen kleiner dan 5 hectaren worden bij de bepaling van het grondoppervlak niet meegeteld. Daarbij vindt een verdeling plaats in twee maatstaven, overeenkomstig de volgende groepsindeling: a. gemeenten waarbij het grondoppervlak van de kernen kleiner is dan 65 hectaren; b. gemeenten waarbij het grondoppervlak van de kernen groter dan of gelijk is aan 65 hectaren.  
23Voor de gemeente, waarin historische kernen zijn gelegen die zijn aangegeven op de kaart, bedoeld in artikel 19: het aantal meters historische waterweg, in en rondom de kernen.  
24Voor de gemeente, waarin bewoonde oorden zijn gelegen die zijn aangegeven op de kaart, bedoeld in artikel 19: het historisch aantal woningen in deze oorden.  
25Voor de gemeente, waarin historische kernen zijn gelegen als bedoeld in maatstaf 22, waarbij in de kernen bewoonde oorden zijn gelegen als bedoeld in maatstaf 24: het historisch aantal woningen in deze kernen.  
26Het in artikel 4, eerste lid, van het Besluit op de stads- en dorpsvernieuwing bedoelde bedrag voor de gemeente, gedeeld door het in dat artikel bedoelde bedrag aan beschikbare middelen.  
27De gemiddelde omgevingsadressendichtheid van de adressen in de gemeente, in adressen per vierkante kilometer, vermenigvuldigd met het aantal woonruimten in de gemeente.CBS 
28Eén eenheid voor iedere gemeente.  
29Eén eenheid voor de gemeente Amsterdam.  
30Eén eenheid voor de gemeente Rotterdam.  
31Eén eenheid voor de gemeente Den Haag.  
32Eén eenheid voor de gemeente Utrecht.  
33Voor de gemeenten Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog: één eenheid.  
34Voor de gemeenten waarvan de grenzen zijn gewijzigd en waarbij de datum van herindeling ligt in het uitkeringsjaar of in de vier daaraan voorafgaande uitkeringsjaren: de gecorrigeerde daling van de algemene uitkering van de gemeente in guldens. De gecorrigeerde daling van de algemene uitkering van de gemeente wordt bepaald door: 1. de algemene uitkeringen aan de gemeenten die betrokken waren bij de wijziging van de grenzen van de gemeente vast te stellen over het uitkeringsjaar waar de datum van herindeling in ligt, alsof geen wijziging had plaatsgevonden; 2. van deze uitkeringen een deel te bepalen dat een redelijke benadering is van het aandeel van de uitkeringen dat samenhangt met het gebied van de gemeente op de datum van herindeling; 3. dit deel te verminderen met 100,25% van de algemene uitkering van de gemeente over het uitkeringsjaar waar de datum van herindeling in ligt; 4. het verschil te delen door de uitkeringsfactor over het uitkeringsjaar. Indien het resultaat negatief is wordt het aantal op 0 vastgesteld.  

BIJLAGE 3 De historische kernen (bijlage bij artikel 19)

Nr.Historische kernGemeente waar de kern in het peiljaar in is gelegenPeiljaar
1AardenburgSluis-Aardenburg1996
2AlkmaarAlkmaar1996
3AlmeloAlmelo1996
4AmersfoortAmersfoort1996
5AmsterdamAmsterdam1996
6AppingedamAppingedam1996
7ArnhemArnhem1996
8AsperenLingewaal1996
9AssenAssen1996
10AxelAxel1996
11BatenburgWijchen1996
12Bergen op ZoomBergen op Zoom1996
13BeverwijkBeverwijk1996
14BlokzijlBrederwiede1996
15BolswardBolsward1996
16BorculoBorculo1996
17BourtangeVlagtwedde1996
18BredaBreda1996
19BredevoortAalten1996
20BrielleBrielle1996
21BrouwershavenBrouwershaven1996
22BurenBuren1996
23CoevordenCoevorden1996
24CulemborgCulemborg1996
25DeldenStad Delden1996
26DelfshavenRotterdam1996
27DelftDelft1996
28DelfzijlDelfzijl1996
29DeventerDeventer1996
30DiepenheimDiepenheim1996
31DoesburgDoesburg1996
32DoetinchemDoetinchem1996
33DokkumDongeradeel1996
34DomburgDomburg1996
35DordrechtDordrecht1996
36EchtEcht1996
37EdamEdam-Volendam1996
38EindhovenEindhoven1996
39ElburgElburg1996
40EnkhuizenEnkhuizen1996
41EnschedeEnschede1996
42FranekerFranekeradeel1996
43GeertruidenbergGeertruidenberg1996
44GeervlietBernisse1996
45GemertGemert1996
46GenemuidenGenemuiden1996
47GennepGennep1996
48GoedereedeGoedereede1996
49GoesGoes1996
50GoorGoor1996
51GorinchemGorinchem1996
52GoudaGouda1996
53GraveGrave1996
54GroenloGroenlo1996
55GroningenGroningen1996
56HaarlemHaarlem1996
57HarderwijkHarderwijk1996
58HarlingenHarlingen1996
59HasseltHasselt1996
60HattemHattem1996
61HeerenveenHeerenveen1996
62HellevoetsluisHellevoetsluis1996
63HelmondHelmond1996
64HeukelumLingewaal1996
65HeusdenHeusden1996
66HindelopenNijefurd1996
67HoornHoorn1996
68HuissenHuissen1996
69HulstHulst1996
70IJlstWymbritseradiel1996
71IJsselsteinIJsselstein1996
72IJzendijkeOostburg1996
73KampenKampen1996
74KesselKessel1996
75KlundertKlundert1996
76KuinreIJsselham1996
77LeerdamLeerdam1996
78LeeuwardenLeeuwarden1996
79LeidenLeiden1996
80LochemLochem1996
81MaassluisMaassluis1996
82Maastricht incl. WijckMaastricht1996
83MedemblikMedemblik1996
84MegenOss1996
85MeppelMeppel1996
86MiddelburgMiddelburg1996
87MonnickendamWaterland1996
88MontfoortMontfoort1996
89MontfortAmbt Montfort1996
90MuidenMuiden1996
91NaardenNaarden1996
92NieuwpoortLiesveld1996
93NieuwstadtSusteren1996
94NijkerkNijkerk1996
95NijmegenNijmegen1996
96OirschotOirschot1996
97OisterwijkOisterwijk1996
98OldenzaalOldenzaal1996
99OmmenOmmen1996
100OosterhoutOosterhout1996
101OotmarsumOotmarsum1996
102OudenboschOudenbosch1996
103OudeschansBellingwedde1996
104OudewaterOudewater1996
105PhilippineSas van Gent1996
106PurmerendPurmerend1996
107RavensteinRavenstein1996
108RetranchementSluis-Aardenburg1996
109RhenenRhenen1996
110RijssenRijssen1996
111RoermondRoermond1996
112RoosendaalRoosendaal en Nispen1996
113RotterdamRotterdam1996
114Sas van GentSas van Gent1996
115SchagenSchagen1996
116SchiedamSchiedam1996
117SchoonhovenSchoonhoven1996
118's-Gravenhage's-Gravenhage1996
119's-Gravenzande's-Gravenzande1996
120's-HeerenbergBergh1996
121's-Hertogenbosch's-Hertogenbosch1996
122SittardSittard1996
123SlotenGaasterlân-Sleat1996
124SluisSluis-Aardenburg1996
125SneekSneek1996
126St. MaartensdijkTholen1996
127StaverenNijefurd1996
128SteenbergenSteenbergen1996
129SteenwijkSteenwijk1996
130StevensweertMaasbracht1996
131SusterenSusteren1996
132TerneuzenTerneuzen1996
133TholenTholen1996
134ThornThorn1996
135TielTiel1996
136TilburgTilburg1996
137UtrechtUtrecht1996
138ValkenburgValkenburg aan de Geul1996
139VeereVeere1996
140VenloVenlo1996
141VianenVianen1996
142VlaardingenVlaardingen1996
143VlissingenVlissingen1996
144VollenhoveBrederwiede1996
145WageningenWageningen1996
146WeertWeert1996
147WeespWeesp1996
148WessemHeel1996
149Wijk bij DuurstedeWijk bij Duurstede1996
150WillemstadWillemstad1996
151WinschotenWinschoten1996
152WoerdenWoerden1996
153WorkumNijefurd1996
154WoudrichemWoudrichem1996
155ZaandamZaanstad1996
156ZaltbommelZaltbommel1996
157ZevenaarZevenaar1996
158ZevenbergenZevenbergen1996
159ZierikzeeZierikzee1996
160ZutphenZutphen1996
161ZwartsluisZwartsluis1996
162ZwolleZwolle1996

BIJLAGE 4 De bedragen per eenheid over het uitkeringsjaar 1997 (bijlage bij artikel 25)

Nr.Korte omschrijving verdeelmaatstafGuldens per eenheid
1OZB–9,38
  per 3000 eenheden
2Inwoners240,47
3Jongeren249,48
4Ouderen23,92
5-aWaddengemeenten, eerste schijf360,00
5-bWaddengemeenten, tweede schijf270,00
5-cWaddengemeenten, derde schijf90,00
6Inkomenstrekkers met een laag inkomen412,07
7Bijstandsgerechtigden2 637,31
8Uitvoeringskosten bijstandsgerechtigden2 201,21
9Schaalfactor uitvoeringskosten bijstandsgerechtigden450 000,00
10Uitkeringsgerechtigden135,31
11Minderheden762,44
12Lokaal klantenpotentieel116,67
13Regionaal klantenpotentieel55,54
14Leerlingen speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs419,88
15Land en binnenwater178,77
16Buitenwater50,44
17-aSlechte bodem, eerste groep22,09
17-bSlechte bodem, tweede groep36,82
17-cSlechte bodem, derde groep51,55
18Riool in slechte bodem binnengebied9,91
  per 10 000 eenheden
19Riool in slechte bodem buitengebied2,99
20Oppervlak bebouwde kom1,99
21Woonruimten347,51
22-aOppervlak historische kernen, eerste groep18 750,52
22-bOppervlak historische kernen, tweede groep37 501,04
23Lengte historisch water99,41
24Historisch aantal woningen in bewoonde oorden67,12
25Historisch aantal woningen in historische kernen175,54
26Stadsvernieuwing245 788 230,12
27Omgevingsadressendichtheid151,80
  per 1000 eenheden
28Vast bedrag voor iedere gemeente259 951,44
29Vast bedrag voor Amsterdam228 368 613,87
30Vast bedrag voor Rotterdam220 832 367,29
31Vast bedrag voor Den Haag140 407 892,32
32Vast bedrag voor Utrecht78 458 536,45
33Vast bedrag voor de waddengemeenten300 000,00
34Gewenningsbijdrage herindeling1,20
35Verfijningsuitkering omvangrijke opgave woningbouw1 143,15
36Verfijningsuitkering wijziging gemeentelijke indeling, onderdeel startbijdrage11 431,47

XNoot
1

Stb. 1994, 762, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 3 juli 1996, Stb. 392.

XNoot
2

Stb. 1994, 1, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 juni 1996, Stb. 333.

XNoot
3

Stb. 1996, 496.

XNoot
4

Stb. 1992, 563, gewijzigd bij de wet van 23 december 1993, Stb. 690.

XNoot
5

Stb. 1993, 193, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 14 november 1996, Stb. 574.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 1995/96, 24 553.

Handelingen II 1995/96, blz. 5495–5496; 5585–5587; 5589.

Kamerstukken I 1995/96, 24 553 (319, 319a, 319b); 1996/97, 24 553 (4, 4a).

Handelingen I 1996/97, blz. 91–114.