Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 1996, 564Wet

Wet van 14 november 1996 regelende de gevolgen van de privatisering van het ABP voor de pensioenen en uitkeringen van het personeel van de Koninklijke Hofhouding (Wet gevolgen privatisering ABP voor het personeel van de Koninklijke Hofhouding)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de regelgeving met betrekking tot de pensioenen en sociale zekerheid van het personeel in dienst van de Koninklijke Hofhouding van het Huis van Oranje-Nassau aan te passen en in overeenstemming te brengen met de situatie die sedert de privatisering van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds bestaat;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

In deze wet wordt verstaan onder:

a. overeenkomst: iedere overeenkomst op het terrein van pensioenen, vervroegd uittreden en sociale zekerheid van het personeel van de Koninklijke Hofhouding die de Stichting aangaat met het doel de uitvoering van die pensioenen, of uitkeringen ter zake van vervroegd uittreden of sociale zekerheid over te dragen aan een derde, of overeenkomst tot wijziging van een dergelijke overeenkomst;

b. personeel van de Koninklijke Hofhouding: zij die door de Koning in dienst zijn genomen om bij de Koninklijke Hofhouding werkzaam te zijn, alsmede de Administrateur van het Kroondomein en het personeel, bedoeld in artikel 5, derde lid, van de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis;

c. PSW: de Pensioen- en spaarfondsenwet;

d. Stichting: de Stichting tot verzorging van de pensioenen van het personeel van de Koninklijke Hofhouding van het Huis van Oranje-Nassau, opgericht te 's-Gravenhage bij notariële akte van 24 maart 1960;

e. Stichting Pensioenfonds ABP: de Stichting Pensioenfonds ABP, bedoeld in artikel 6, van de Wet Privatisering ABP.

Artikel 2

 • 1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na instemming van Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en van Financiën.

 • 2. Onze Minister van Binnenlandse Zaken brengt het aangaan van een overeenkomst alsmede het wijzigen daarvan onverwijld ter kennis van de Staten-Generaal.

Artikel 3

 • 1. Voor de toepassing van de PSW wordt:

  a. de Stichting niet beschouwd als ondernemingspensioenfonds;

  b. in afwijking van artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van die wet, de Stichting beschouwd als werkgever;

  c. de persoon voor wie de Stichting ouderdoms-, invaliditeits-, of nabestaandenpensioen verzorgt, beschouwd als een in dienst van de Stichting staande werknemer aan wie door die Stichting een toezegging omtrent pensioen is gedaan.

 • 2. De uitvoering van de door de Stichting gedane toezegging omtrent pensioen wordt door middel van een overeenkomst tussen de Stichting en de Stichting Pensioenfonds ABP bij laatstgenoemde stichting neergelegd, tenzij Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en van Financiën op verzoek van de Stichting anders besluiten.

 • 3. Binnen drie maanden na het sluiten dan wel wijzigen van de overeenkomst, bedoeld in het tweede lid, zendt het bestuur van de Stichting Pensioenfonds ABP een door dat bestuur gewaarmerkt afschrift van deze stukken, respectievelijk van de wijzigingen daarin, aan de Verzekeringskamer.

 • 4. De artikelen 4, vijfde lid, en 7, eerste lid, van de PSW zijn van overeenkomstige toepassing op de overeenkomst, bedoeld in het tweede lid, voor zover in die overeenkomst het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP of de voor de toepassing van deze artikelleden relevante delen daarvan niet van overeenkomstige toepassing zijn verklaard.

Artikel 4

De bezittingen van de Stichting Pensioenfonds ABP zijn, tezamen met de te verwachten inkomsten, blijkens de in artikel 10, derde lid, van de PSW, bedoelde wetenschappelijke balans toereikend ter dekking van haar uit de statuten en reglementen alsmede uit de overeenkomst met de Stichting voortvloeiende pensioenverplichtingen.

Artikel 5

De >Wet privatisering ABP1 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, onderdeel m, wordt achter het woord «overheidswerknemer» toegevoegd: en voor de toepassing van de paragrafen 4, 9 en 10 de Stichting tot verzorging van de pensioenen van het personeel van de Koninklijke Hofhouding van het Huis van Oranje-Nassau.

B

Aan artikel 2 wordt een vierde lid toegevoegd luidend:

 • 4. Voor de toepassing van de paragrafen 4, 9 en 10, alsmede van artikel 57 wordt tevens als overheidswerknemer aangemerkt degene die behoort tot het personeel van de Koninklijke Hofhouding, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet gevolgen privatisering ABP voor het personeel van de Koninklijke Hofhouding.

Artikel 6

De Wet financiële voorzieningen privatisering ABP2 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, onderdeel t, wordt achter het woord «betaalt» toegevoegd: en voor de toepassing van de paragrafen 4 en 5 de Stichting tot verzorging van de pensioenen van het personeel van de Koninklijke Hofhouding van het Huis van Oranje-Nassau voor zover het personeel betreft van de Koninklijke Hofhouding, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet gevolgen privatisering ABP voor het personeel van de Koninklijke Hofhouding.

B

In artikel 22, eerste lid, onderdeel b, wordt na onderdeel ten 3° de punt vervangen door een puntkomma en wordt een onderdeel ten 4° toegevoegd luidende:

4°. het personeel van de Koninklijke Hofhouding, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet gevolgen privatisering ABP voor het personeel van de Koninklijke Hofhouding.

C

Artikel 28, wordt als volgt gewijzigd:

In het eerste lid, onderdeel b, wordt na onderdeel ten 4° de punt vervangen door een puntkomma en wordt een onderdeel ten 5° toegevoegd luidende:

5°. degene die behoort tot het personeel van de Koninklijke Hofhouding, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet gevolgen privatisering ABP voor het personeel van de Koninklijke Hofhouding.

Artikel 7

De op 19 augustus 1960 tussen de Stichting en het Algemeen burgerlijk pensioenfonds gesloten overeenkomst, welke overeenkomst laatstelijk op 21 februari 1992 is gewijzigd en op 1 januari 1996 ingevolge artikel 24 van de Wet Privatisering ABP onder algemene titel is overgegaan op de Stichting Pensioenfonds ABP, wordt aangemerkt als een overeenkomst als bedoeld in artikel 3, tweede lid.

Artikel 8

Indien de werkgevers behorende tot de sector Rijk de toezegging omtrent pensioen gezamenlijk door een andere pensioenuitvoerder dan de Stichting Pensioenfonds ABP laten uitvoeren, wordt de uitvoering van de door de Stichting gedane toezegging omtrent pensioen door middel van een overeenkomst tussen de Stichting en deze andere pensioenuitvoerder bij laatstbedoelde pensioenuitvoerder ondergebracht, tenzij Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en van Financiën op verzoek van de Stichting anders besluiten.

Artikel 9

De Wet van 27 juli 1960, houdende maatregelen met betrekking tot de pensioenen van het personeel van de Koninklijke Hofhouding (Stb.1960, 314) wordt ingetrokken.

Artikel 10

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1996.

Artikel 11

Deze wet wordt aangehaald als: Wet gevolgen privatisering ABP voor het personeel van de Koninklijke Hofhouding.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 14 november 1996

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

F. H. G. de Grave

Uitgegeven de achtentwintigste november 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager


XNoot
1

Stb. 1995, 639, gewijzigd bij de wet van 21 december 1995, Stb. 641.

XNoot
2

Stb. 1994, 302, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 februari 1996, Stb. 134.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 1995/96, 1996/97, 24 813.

Handelingen II 1996/97, blz. 637.

Kamerstukken I 1996/97, 24 813 (47).

Handelingen I 1996/97, zie vergadering d.d. 12 november 1996.