Besluit van 21 oktober 1996, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 26 juli 1996 (Stb. 424), tot wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op grond van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en enkele andere wetten in verband met onder meer het onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, T. Netelenbos, van 14 oktober 1996, nr. 96026584/6051, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel XVIII van het Besluit van 26 juli 1996 (Stb. 424) tot wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op grond van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en enkele andere wetten in verband met onder meer het onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit van 26 juli 1996 (Stb. 424) tot wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op grond van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en enkele andere wetten in verband met onder meer het onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 1995 behoudens

a. artikel VI, onderdeel A, dat terugwerkt tot en met 1 augustus 1994,

b. artikel VII, onderdeel A, dat terugwerkt tot en met 17 juli 1996 en

c. artikel X, onderdeel A, dat terugwerkt tot en met 1 augustus 1996.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 oktober 1996

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

T. Netelenbos

Uitgegeven de eenendertigste oktober 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven