Wet van 7 oktober 1996 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht (mensensmokkel)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de strafbedreiging op mensensmokkel te verzwaren en daartoe het Wetboek van Strafrecht te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Artikel 197a van het Wetboek van Strafrecht1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «een jaar» vervangen door: vier jaren.

2. In het tweede lid wordt de zinsnede «kan de gevangenisstraf met een derde worden verhoogd en ontzetting worden uitgesproken» vervangen door: wordt gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd en kan ontzetting worden uitgesproken.

3. Toegevoegd wordt een derde lid, luidende:

  • 3. Indien het feit wordt begaan door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of in vereniging wordt begaan door meerdere personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 7 oktober 1996

Beatrix

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

De Staatssecretaris van Justitie,

E. M. A. Schmitz

Uitgegeven de zeventiende oktober 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager


XNoot
1

Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 juni 1996, Stb. 334.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 1994/95, 1995/96, 24 269.

Handelingen II 1995/96, blz. 5548–5560.

Kamerstukken I 1995/96, 24 269 (293, 293a, 293b).

Handelingen I 1996/97, zie vergadering d.d. 1 oktober 1996.

Naar boven