Besluit van 26 september 1996, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal artikelen van de Overgangswet verzorgingshuizen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 september 1996, DOB-U-967468;

Gelet op artikel 69 van de Overgangswet verzorgingshuizen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen 1, eerste lid, onderdelen a, b, d tot en met h, tweede tot en met vierde lid, 2 tot en met 14, 15, tweede en derde lid, 16 tot en met 24, 29 tot en met 32, met uitzondering van onderdeel C van artikel 32, voor zover betrekking hebbend op artikel 9b, eerste en derde lid, en 39 tot en met 46 van de Overgangswet verzorgingshuizen treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 september 1996

Beatrix

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. G. Terpstra

Uitgegeven de eerste oktober 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven