Besluit van 16 april 1996 tot vaststelling van de tijdstippen van inwerkingtreding van de Invoeringswet Douanewet, de Douanewet en het Besluit van 4 maart 1996 houdende aanpassing van diverse algemene maatregelen van bestuur aan de herziene douanewetgeving

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 4 april 1996, nr. WD96/285 M, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, directie Wetgeving Douane, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel LVII van de Invoeringswet Douanewet, artikel XXII van het Besluit van 4 maart 1996 houdende aanpassing van diverse algemene maatregelen van bestuur aan de herziene douanewetgeving, artikel 2c, tweede lid, van de In- en uitvoerwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De >Douanewet1, de Invoeringswet Douanewet2 en het Besluit van 4 maart 1996 houdende aanpassing van diverse algemene maatregelen van bestuur aan de herziene douanewetgeving3 treden in werking met ingang van 1 juni 1996.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Amsterdam, 16 april 1996

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. F. G. Vermeend

Uitgegeven de tweede mei 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager


XNoot
1

Stb. 1995, 553.

XNoot
2

Stb. 1995, 554, laatstelijk gewijzigd bij wet van 15 december 1995, Stb. 642.

XNoot
3

Stb. 1996, 167.

Naar boven