Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 1995, 686Wet

Wet van 20 december 1995 tot wijziging van de Coördinatiewet sociale verzekering en de Werkloosheidswet (franchise Werkloosheidswet)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in het belang van de werkgelegenheid maatregelen te treffen ter vermindering van de loonkosten en dat een franchise in het werkgeversdeel van de premie ten behoeve van het Algemeen Werkloosheidsfonds daartoe een goed middel is;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Artikel 9 van de >Coördinatiewet sociale verzekering1 wordt als volgt gewijzigd.

1. Het vierde lid wordt vervangen door:

  • 4. Bij de berekening van het loon, waarnaar de premie ingevolge de Werkloosheidswet wordt geheven, blijft, wat betreft het door de werkgever verschuldigde deel van de premie die ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds, het bij dezelfde werkgever genoten loon buiten aanmerking tot een bedrag, dat wordt verkregen door vermenigvuldiging van een door Onze Minister vastgesteld bedrag, met het aantal dagen van het premiebetalingstijdvak waarover de werknemer het loon heeft genoten.

2. Het zevende lid wordt vervangen door:

  • 7. Indien voor een werknemer die gelijktijdig tot meer dan één werkgever in dienstbetrekking staat door zijn gezamenlijke werkgevers premie is betaald over een hoger loonbedrag dan het bedrag, bedoeld in het eerste onderscheidenlijk tweede lid, wordt, op aanvraag van werkgever dan wel werknemer, de premievaststelling herzien. Bij die herziening wordt het voor de premieberekening in aanmerking komende loon vastgesteld naar evenredigheid van het ten laste van die werkgevers genoten loon, en blijft, bij de berekening van het loon waarnaar de premie op grond van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering onderscheidenlijk de Werkloosheidswet wordt vastgesteld, het voor premieberekening in aanmerking komende loon buiten aanmerking tot een evenredig deel van de bedragen, bedoeld in het derde onderscheidenlijk vierde lid. Het te veel betaalde wordt aan de werkgevers terugbetaald.

ARTIKEL II

Artikel 81 van de Werkloosheidswet2 wordt als volgt gewijzigd.

Het derde lid wordt vervangen door:

  • 3. Het deel van de premie dat ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds is wat betreft het totaal van de verschuldigde premies voor het Algemeen Werkloosheidsfonds voor de helft door de werkgevers en voor de helft door de werknemers verschuldigd.

ARTIKEL III

Indien het bij koninklijke boodschap van 18 oktober 1995 ingediende voorstel van Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (Kamerstukken II, 1995–1996, 24 458) op of na de datum van inwerkingtreding van deze wet tot wet wordt verheven, vervalt artikel 49 van die wet.

ARTIKEL IV

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 20 december 1995

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

R. L. O. Linschoten

Uitgegeven de achtentwintigste december 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager


XNoot
1

Stb. 1987, 552, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 december 1995, Stb. 635.

XNoot
2

Stb. 1987, 93, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 december 1995, Stb. 685.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 1995/96, 24 483.

Handelingen II 1995/96, blz. 2541.

Kamerstukken I 1995/96, 24 483 (129, 129a).

Handelingen I 1995/96, zie vergadering d.d. 19 december 1995.