Wet van 13 november 1995 tot wijziging van artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de bepaling inzake kinderpornografie ter verbetering van de bestrijding daarvan te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Enig artikel

Artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht1 wordt als volgt gewijzigd:

1. «drie maanden of geldboete van de derde categorie» wordt vervangen door: vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. «hetzij verspreidt of» wordt vervangen door: verspreidt,.

3. «hetzij om verspreid of openlijk tentoongesteld te worden» vervalt.

4. Voor het artikel wordt het cijfer «1» geplaatst.

5. Aan het artikel wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Niet strafbaar is degene, die een dergelijke afbeelding in voorraad heeft waarvan vaststaat dat hij deze voor een wetenschappelijk, educatief of therapeutisch doel gebruikt.

6. Aan het artikel wordt een derde lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft degene die van het plegen van een van de misdrijven, omschreven in het eerste lid, een beroep of een gewoonte maakt.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 13 november 1995

Beatrix

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Uitgegeven de vijfde december 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager


XNoot
1

Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 14 september 1995, Stb. 442.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 1993/94, 1994/95, 23 682.

Handelingen II 1994/95, blz. 3979–4001; 4003–4025; 4051–4052.

Kamerstukken I 1994/95, 23 682 (250, 250a, 250b).

Handelingen I 1995/96, zie vergadering d.d. 31 oktober 1995.

Naar boven