Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 1995, 566Wet

Wet van 16 november 1995 tot wijziging van de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien en horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, met het oog op de voorgenomen invoering van wettelijke maatregelen die gevolgen hebben voor koopkracht en loonkosten, wenselijk is de overhevelingstoeslag tot 1 januari 1998 te handhaven, en de regels met betrekking tot de vaststelling van die overhevelingstoeslag te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In artikel 1, eerste lid, eerste volzin, van de > Wet overhevelingstoeslag opslagpremies1 wordt «1995» vervangen door: 1997

ARTIKEL II

In artikel 85 van de Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies2 wordt «1995» vervangen door: 1997

ARTIKEL III

De Wet brutering overhevelingstoeslag lonen3 wordt gewijzigd als volgt.

A

Artikel 1 wordt vervangen door:

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

b. overhevelingstoeslag: De overhevelingstoeslag, bedoeld in artikel 1 van de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies en in artikel 3 van de Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies.

B

Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt.

1. De bestaande tekst wordt genummerd als eerste lid; hierin vervalt de zinsnede «, bedoeld in artikel 1 van de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies en in artikel 3 van de Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies,» en wordt de zinsnede «laatstvermelde wet» vervangen door: de Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies.

2. Toegevoegd worden de volgende nieuwe leden:

 • 2. Het voor de berekening van de overhevelingstoeslag geldende percentage wordt, in afwijking van artikel 2 van de Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies, voor de jaren 1996 en volgend vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur, overeenkomstig de navolgende leden.

 • 3. Uitgaande van de voorafgaande vaststelling van het percentage van de overhevelingstoeslag, worden in dat percentage wijzigingen aangebracht overeenkomstig de lastenontwikkeling uit hoofde van de algemene verzekering bijzondere ziektekosten en de algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering in de jaren 1995, 1996 en 1997.

 • 4. Voorts kunnen in dat percentage wijzigingen worden aangebracht:

  a. teneinde te voorkomen dat andere wettelijke maatregelen leiden tot een verschuiving van financiële lasten tussen werkgevers en werknemers;

  b. teneinde te bewerkstelligen dat een uit andere wettelijke maatregelen voortvloeiende wijziging van financiële lasten evenwichtig wordt gespreid over werkgevers en werknemers;

  c. ter beperking van de financiële lasten voor werkgevers, te financieren uit de ruimte beschikbaar in het kader van het beleid gericht op lastenverlichting.

 • 5. Alvorens een voordracht tot een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in het tweede lid, te doen deelt Onze Minister de zakelijke inhoud van het voorgenomen besluit mede aan de beide Kamers der Staten-Generaal. De voordracht tot de maatregel kan eerst worden gedaan nadat tien dagen zijn verstreken na die mededeling.

 • 6. Een maatregel als bedoeld in het tweede lid treedt in werking met ingang van 1 januari. Een besluit tot vaststelling van de overhevelingstoeslag per 1 januari 1998 wordt bij voorkeur vastgesteld gelijktijdig met de vaststelling van de overhevelingstoeslag voor het jaar 1997, rekening houdende met de lastenverschuivingen en -wijzigingen zoals die naar redelijke verwachting voortvloeien uit wettelijke maatregelen die uiterlijk 1 januari 1998 in werking zullen treden. Latere vaststelling kan evenwel plaatsvinden indien daarvoor bijzondere redenen zijn.

C

In de artikelen 3, 4, 5 en 6 wordt «1995» telkens vervangen door: 1997, en wordt «1996» telkens vervangen door: 1998.

D

De laatste volzin van artikel 3, tweede lid, wordt vervangen door:

Bedoeld percentage en maximumbedrag worden afgeleid van, en tegelijkertijd vastgesteld met, de vaststelling van de overhevelingstoeslag voor het jaar 1997, dan wel de vaststelling van de overhevelingstoeslag per 1 januari 1998, zo deze heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL IV

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 16 november 1995

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. P. W. Melkert

Uitgegeven de dertigste november 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager


XNoot
1

Stb. 1989, 128, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 april 1995, Stb. 200.

XNoot
2

Stb. 1989, 127, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 juli 1995, Stb. 355.

XNoot
3

Stb. 1993, 743.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 1994/95, 1995/96, 24 285.

Handelingen II 1995/96, blz. 1161.

Kamerstukken I 1995/96, 24 285 (75).

Handelingen I 1995/96, zie vergadering d.d. 14 november 1995.