Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatsblad 1995, 559AMvB

Besluit van 14 november 1995, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enige bepalingen van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, alsmede van het Besluit opleidingseisen verpleegkundige en het Besluit buitenslands gediplomeerde verpleegkundigen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 november 1995, PAO/BOG-9510971;

Gelet op artikel 147 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

  • 1. De artikelen 1, 2, 3, eerste lid, voor zover betrekking hebbende op het beroep van verpleegkundige, tweede en derde lid, 4 tot en met 7, 9 tot en met 13, 32, 33, 41 tot en met 44, 46, 86 tot en met 90, 92, 94, 95, 98, 100 tot en met 102, 104, eerste lid, onder a, tweede en zesde lid, en 105, eerste, tweede en derde lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, alsmede artikel 145 van die wet, voor zover betrekking hebbende op de Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige, treden in werking met ingang van 1 december 1995.

  • 2. Ten aanzien van degenen die in Nederland woonachtig zijn en vóór

    1 december 1995 de bevoegdheid tot het voeren van de titel van verpleegkundige hebben verkregen, treden de artikelen 4 tot en met 7, 12, 100, 104, eerste lid, onder a, tweede en zesde lid, en 105, eerste en derde lid, evenwel slechts in werking indien zij woonachtig zijn in de regio met de postcodenummers 1000 tot en met 1299, 1380 tot en met 1599 en 2130 tot en met 2159.

Artikel 2

Het Besluit opleidingseisen verpleegkundige en het Besluit buitenslands gediplomeerde verpleegkundigen treden in werking op 1 december 1995.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 november 1995

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de achtentwintigste november 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager