Besluit van 1 november 1995, houdende wijziging van het Besluit mobiele telecommunicatie GSM in verband met de invoering van het systeem voor een openbare paneuropese semafoondienst te land (ERMES)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 21 juli 1995, nr. 95/15834, Hoofddirectie Telecommunicatie en Post;

Gelet op de artikelen 4, 13a, 13b, 13g, 13h, 13i, 13k, 13r, 13s, 13w en 41 van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen;

De Raad van State gehoord (advies van 26 september 1995, nr. W09.95.0392);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 25 oktober 1995, nr. 95/23044/JH, Hoofddirectie Telecommunicatie en Post;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het >Besluit mobiele telecommunicatie GSM1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt:

1. Onderdeel d wordt geletterd e.

2. Onder vervanging van de punt aan het eind van het artikel door een puntkomma wordt onderdeel e (oud) geletterd d en komt te luiden:

d. gebruiker: degene die rechtstreeks met de houder van een vergunning of met een van zijn dienstaanbieders een overeenkomst is aangegaan met betrekking tot de levering van een GSM-dienst onderscheidenlijk een ERMES-dienst;

3. Toegevoegd wordt een nieuw onderdeel f, luidende:

f. ERMES: het systeem voor een openbare paneuropese semafoondienst te land, zoals omschreven in de bijlage bij aanbeveling nr. 90/543/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 9 oktober 1990, inzake de gecoördineerde invoering in de Gemeenschap van een openbare paneuropese semafoondienst te land (PbEG L 310).

B

Artikel 2 komt te luiden:

Artikel 2

Als technische systemen als bedoeld in artikel 13a, eerste lid, van de wet worden aangewezen GSM en ERMES.

C

Artikel 3 komt te luiden:

Artikel 3

Het aantal vergunningen, bedoeld in artikel 13b van de wet bedraagt:

a. voor GSM twee, waarvan een vergunning krachtens artikel 13i van de wet wordt verleend aan Koninklijke PTT Nederland N.V.;

b. voor ERMES drie, waarvan een vergunning krachtens artikel 13i van de wet wordt verleend aan Koninklijke PTT Nederland N.V..

D

Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt:

In het eerste en het tweede lid wordt telkens na «een vergunning» ingevoegd: voor GSM

E

Artikel 7 wordt gewijzigd als volgt:

Na «een vergunning» wordt ingevoegd: voor GSM

F

Artikel 8 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, onder e, wordt «het GSM-systeem, en» vervangen door: GSM onderscheidenlijk ERMES,

2. Het eerste lid, onder f, komt te luiden:

f. 1°. de aanvrager van een vergunning voor GSM kan aantonen dat hij beschikt over tenminste een jaar ervaring met de aanleg, instandhouding en exploitatie van cellulaire telecommunicatie-infrastructuur,

2°. de aanvrager van een vergunning voor ERMES kan aantonen dat hij beschikt over tenminste een jaar ervaring met de aanleg, instandhouding en exploitatie van telecommunicatie-infrastructuur voor semafonie, en

3. Toegevoegd wordt een onderdeel g, luidende:

g. de ervaring, bedoeld in onderdeel f, dient te zijn verworven in een of meer landen die zijn aangesloten bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

4. In het tweede lid wordt na «het eerste lid, onderdeel d, geldt» ingevoegd: wat GSM betreft

G

Artikel 9 wordt gewijzigd als volgt:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding 1 geplaatst.

2. Toegevoegd wordt een tweede lid, luidende:

  • 2. Een vergunning voor ERMES wordt verleend voor een periode van 10 jaren.

H

Artikel 11 wordt gewijzigd als volgt:

In het eerste lid wordt na «voor GSM» ingevoegd: onderscheidenlijk voor ERMES

I

Artikel 12 komt te luiden:

Artikel 12

Degene aan wie een vergunning zal worden verleend is een bij ministeriële regeling vast te stellen bedrag verschuldigd in verband met de kosten van de bemoeiingen met betrekking tot de vergunningverlening.

J

Artikel 13 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid, onder a, komt te luiden:

a. tenminste van de door hem in de aanvraag opgegeven capaciteit is, en van voldoende capaciteit is om, wat GSM betreft, het verkeer van, naar en tussen zijn gebruikers af te wikkelen, en, wat ERMES betreft, het verkeer naar zijn gebruikers af te wikkelen,

2. In het eerste lid, onder b, wordt na «voor GSM» ingevoegd: onderscheidenlijk voor ERMES

K

In artikel 14 wordt na «GSM-diensten» toegevoegd: onderscheidenlijk ERMES-diensten

L

Artikel 15 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, onder b, wordt na «voor GSM» ingevoegd: onderscheidenlijk voor ERMES

2. Het tweede lid, aanhef, komt te luiden:

  • 2. De houder van een GSM-vergunning is tevens verplicht:

M

In artikel 16, tweede lid, wordt «het GSM-systeem.» vervangen door: het hem betreffende systeem.

N

Artikel 27 komt te luiden als volgt:

Artikel 27

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vergunningen mobiele telecommunicatie.

ARTIKEL II

Het Besluit aanwijzing ERMES en DCS 18002 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 komt te luiden als volgt:

Artikel 1

Als technisch systeem, bedoeld in artikel 13a, eerste lid, van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen wordt aangewezen DCS 1800, het systeem voor openbare digitale cellulaire mobiele telecommunicatie te land, zoals gestandaardiseerd door het Europese Telecommunicatie Standaardisatie Instituut (ETSI).

B

Artikel 3 komt te luiden als volgt:

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing DCS 1800.

ARTIKEL III

  • 1. Onze Minister maakt binnen drie weken na de inwerkingtreding van dit besluit in de Staatscourant bekend wanneer de procedure voor het aanvragen van een vergunning zal beginnen.

  • 2. Onze Minister stelt een tenderdocument op, waarin een overzicht wordt gegeven van de gestelde regels omtrent de indiening en behandeling van de aanvragen om een vergunning en van de gestelde regels omtrent de inhoud van de aanvragen en de daarbij over te leggen gegevens. In het tenderdocument wordt voorts informatie gegeven over de aanvraagprocedure.

  • 3. Binnen twee weken na het tijdstip waarop de in het eerste lid bedoelde bekendmaking in de Staatscourant is gepubliceerd, kan een ieder aan Onze Minister een verzoek doen om toezending van het tenderdocument. Het tenderdocument wordt uitsluitend verzonden aan degene die daarvoor een bedrag van f 500,– heeft betaald als tegemoetkoming in de kosten van de vervaardiging.

  • 4. Onze Minister beslist op een aanvraag om een vergunning binnen dertig weken na de bekendmaking, bedoeld in het eerste lid.

ARTIKEL IV

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

histnoot

's-Gravenhage, 1 november 1995

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Uitgegeven de veertiende november 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

NOTA VAN TOELICHTING

ALGEMEEN

Het onderhavige besluit voorziet in de wijziging van het Besluit mobiele telecommunicatie GSM, in verband met de invoering van ERMES, een systeem voor een openbare paneuropese semafoondienst te land.

Zoals reeds in de nota van toelichting bij het Besluit mobiele telecommunicatie GSM is aangekondigd, wordt hierdoor de reikwijdte van dit besluit verbreed tot het ERMES-systeem.

Het onderhavige besluit beperkt zich vanuit het oogpunt van consistentie tot wijzigingen in het Besluit mobiele telecommunicatie die strikt noodzakelijk zijn in verband met de invoering van ERMES. Het grootste gedeelte van de wijzigingen is dan ook van redaktionele aard.

Een aantal wijzigingen houdt verband met het streven naar vereenvoudiging van de procedure voor de vergunningverlening voor ERMES ten opzichte van GSM. Dit met name vanwege het feit dat de financiële aspecten met betrekking tot ERMES minder zwaar worden ingeschat dan het geval was voor GSM. Verwezen zij ook naar de toelichting op de artikelen 8 en 9 hierna.

Artikelen

A (artikel 1)

In dit artikel is de definitie van «gebruiker» verletterd van e naar d en is het begrip «ERMES-diensten» opgenomen.

Verder is een nieuw onderdeel f toegevoegd waarin de definitie van ERMES is opgenomen. Deze definitie is overgenomen uit de reeds bestaande omschrijving daarvan in het huidige artikel 1 van het Besluit aanwijzing ERMES en DCS 1800.

B (artikel 2)

In het Besluit aanwijzing ERMES en DCS 1800 zijn genoemde systemen aangewezen als technische systemen, als bedoeld in artikel 13a, eerste lid, van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen, verder te noemen: WTV. Vanwege het feit dat na de inwerkingtreding van het onderhavige besluit zal kunnen worden overgegaan tot daadwerkelijke vergunningverlening voor ERMES, is de aanwijzing van ERMES overgeheveld naar het onderhavige besluit. In verband daarmee voorziet dit besluit in artikel II in een wijziging van het Besluit aanwijzing ERMES en DCS 1800.

C (artikel 3)

In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel mobiele telecommunicatie (Kamerstukken II 1993/94, 23 444, nr. 3, blz. 21) en in de memorie van antwoord bij dit wetsvoorstel (Kamerstukken II 1993/94, 23 444, nr. 5, blz. 3) is reeds uitvoerig ingegaan op het aantal te verlenen vergunningen voor ERMES. Kort samengevat is dit aantal vanuit het oogpunt van frequentiemanagement op 3 gesteld. Kortheidshalve moge worden volstaan met een verwijzing naar voornoemde stukken.

D en E (artikelen 5, resp. 7)

De huidige artikelen 5 en 7 van het Besluit mobiele telecommunicatie GSM bevatten een regeling voor de bekendmaking van het tijdstip waarop de procedure voor het aanvragen van een vergunning zal beginnen en de – daaraan gekoppelde – beslistermijn op die aanvraag. Het huidige artikel 5, eerste lid, koppelt het tijdstip echter aan de inwerkingtreding van het thans vigerende Besluit mobiele telecommunicatie GSM.

Aangezien het de bedoeling is deze regeling onverkort voor ERMES te laten gelden, is daartoe in het onderhavige besluit in artikel III een regeling opgenomen die overeenkomt met de huidige artikelen 5 en 7 van het Besluit mobiele telecommunicatie GSM. In dit verband zijn tevens de huidige artikelen 5 en 7 zodanig aangepast dat zij alleen betrekking hebben op de GSM-vergunningen.

F (artikel 8)

Vanwege het feit dat – in lijn met de vereisten voor de aanvrager van een vergunning voor GSM – de aanvrager van een vergunning voor ERMES ervaring met telecommunicatie-infrastructuur voor semafonie dient aan te tonen, is in het eerste lid onderdeel f gewijzigd, en is onderdeel g aan dit lid toegevoegd.

De wijziging van het tweede lid voorziet erin deze bepaling te beperken tot GSM. Naar huidig inzicht is voor ERMES een minder grote investeringsinspanning vereist dan voor GSM, of DCS 1800 (zie Kamerstukken II 1993/94, 23 444, nr. 5, blz. 3). Dit gekoppeld aan het eerder genoemde streven tot vereenvoudiging van de procedure omtrent de vergunningverlening voor ERMES, leidt tot het volstaan met het zekerstellen van de financiële positie van de aanvrager, c.q. het zekerstellen dat de eventuele consortiumpartners ervoor zorgen dat de aanvrager over voldoende eigen financiële middelen beschikt.

G (artikel 9)

Aan dit artikel is een nieuw tweede lid toegevoegd, waarin de vergunningsduur voor ERMES op 10 jaren is gesteld. Deze periode is 5 jaar korter dan de geldigheidsduur van de GSM-vergunningen. Deze verkorting is gebaseerd op de verwachting dat de ERMES-vergunninghouders een kortere periode nodig zullen hebben om de gedane investeringen, die bovendien lager zullen zijn dan de investeringen voor GSM, terug te kunnen verdienen, alsmede op de verwachting dat het binnen deze periode mogelijk moet zijn om op een bedrijfseconomisch verantwoorde wijze een ERMES-net te exploiteren.

I (artikel 12)

De wijziging van dit artikel houdt verband met het feit dat de aanvrager op grond van een ministeriële regeling een termijn zal worden gegund binnen welke hij moet aangeven of hij de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen aanvaardt. Indien de aanvrager de vergunning onmiddellijk of op zeer korte termijn zal aanvaarden kan er op grond van de huidige redaktie van dit artikel een probleem ontstaan vanwege het feit dat het in de praktijk niet mogelijk is op een dergelijke korte termijn grotere sommen geld over te maken. Onder de huidige redaktie zou de vergunning dan niet verleend kunnen worden. De voorgestelde wijziging van dit artikel voorziet in de oplossing van dit mogelijke probleem.

J (artikel 13)

De verplichting voor de vergunninghouder in het eerste lid, onder a, is aangepast vanwege het feit dat bij ERMES, met de huidige technieken – in tegenstelling tot GSM – geen sprake is van verkeer van, naar en tussen gebruikers, doch slechts van (eenzijdig) verkeer naar gebruikers.

Indien toekomstige ontwikkelingen op het gebied van semafonie leiden tot de mogelijkheid van een retourkanaal voor bijvoorbeeld ontvangstbevestiging zal de implementatie hiervan in regelgeving worden bezien in het kader van de marktontwikkelingen. Dit met name vanwege het kostenaspect dat aan dergelijke technische ontwikkelingen is verbonden. Een van de aantrekkelijke punten van de huidige semafonie is juist het feit dat het relatief goedkoop is.

K (artikel 14)

Door de voorgestelde wijziging wordt de houders van een ERMES-vergunning, naar analogie met de verplichting voor de GSM-vergunninghouders, de verplichting opgelegd een geschillencommissie in te stellen.

L (artikel 15)

Door de wijziging van de aanhef van het tweede lid blijven de in het tweede lid neergelegde verplichtingen met betrekking tot nummerinformatie en alarmnummer beperkt tot de GSM-vergunninghouders.

Wat betreft de nummerinformatie (tweede lid, onder a en b) heeft een vergelijking plaatsgevonden met andere Europese landen waar ERMES is of zal worden ingevoerd. Deze vergelijking heeft uitgewezen dat deze verplichting in geen van deze landen geldt. Hoewel de betreffende dienst als zinvol wordt beschouwd, wordt deze niet verplicht gesteld voor ERMES-vergunninghouders.

De verplichting ervoor te zorgen dat gebruikers door het kiezen van een alarmnummer kunnen communiceren met een nooddienst (tweede lid, onder c), is niet uitvoerbaar voor ERMES-vergunninghouders. Bij semafonie is immers, anders dan bij telefonie, geen sprake van tweewegverkeer.

N (artikel 27)

De citeertitel is gewijzigd omdat het besluit zich door de invoering van ERMES niet langer beperkt tot GSM als vorm van mobiele telecommunicatie. Deze titel heft bovendien de noodzaak op van een nieuwe wijziging in verband met de reeds aangekondigde invoering van DCS 1800. De citeertitel brengt tot uitdrukking dat dit besluit uitsluitend betrekking heeft op de technische systemen waarvoor op grond van artikel 13a van de WTV vergunningen kunnen worden verleend. Het heeft derhalve geen betrekking op andere vormen van mobiele telecommunicatie op grond van hoofdstuk III van deze wet.

Artikel II

Kortheidshalve zij hier verwezen naar de toelichting op artikel I, onderdeel B (artikel 2).

Artikel III

Kortheidshalve zij hier verwezen naar de toelichting op artikel I, onderdelen D en E (artikelen 5 en 7)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink


XNoot
1

Stb. 1994, 629, gewijzigd bij besluit van 15 december 1994, Stb. 1995, 94.

XNoot
2

Stb. 1994, 630, gewijzigd bij besluit van 15 december 1994, Stb. 1995, 94.

XHistnoot

Het advies van de Raad van State is openbaar gemaakt door terinzagelegging bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Tevens zal het advies met de daarbij ter inzage gelegde stukken worden opgenomen in het bijvoegsel bij de Nederlandse Staatscourant van 12 december 1995, nr. 241.

Naar boven