Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatsblad 1995, 35AMvB

Besluit van 13 januari 1995, houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal bepalingen van de Wet van 15 december 1994 tot wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (implementatie richtlijn gewasbeschermingsmiddelen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 5 januari 1995, No. J. 9547, Directie Juridische Zaken;

Gelet op artikel VI van de Wet van 15 december 1994 tot wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (implementatie richtlijn gewasbeschermingsmiddelen);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Van de Wet van 15 december 1994 tot wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (implementatie richtlijn gewasbeschermingsmiddelen) treden met ingang van 1 februari 1995 in werking:

a. artikel I, onderdeel D, voor zover het betreft artikel 3, eerste lid en tweede lid, aanhef en onderdeel b;

b. artikel I, onderdelen E, J, aanhef en onder 1, N en O;

c. artikel II, eerste lid, en

d. artikel IV, aanhef en onderdeel c.

Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 januari 1995

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

Uitgegeven de zesentwintigste januari 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager