Wet van 21 december 1994 tot partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten in verband met de opheffing van het cumulatieverbod inzake de oplegging van hoofdstraffen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te voorzien in de mogelijkheid om geldboete tezamen met gevangenisstraf of hechtenis op te leggen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Het Wetboek van Strafrecht1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 9, tweede lid, komt te luiden:

  • 2. In geval van veroordeling tot gevangenisstraf of tot hechtenis, vervangende hechtenis daaronder niet begrepen, kan de rechter tevens een geldboete opleggen.

B

Artikel 14a, vierde lid, vervalt.

C

In artikel 225, eerste lid, wordt de zinsnede «hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren en geldboete van de vijfde categorie, hetzij met één van deze straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

D

In artikel 226, eerste lid, wordt de zinsnede «hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren en geldboete van de vijfde categorie, hetzij met één van deze straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren of geldboete van de vijfde categorie.

E

In artikel 227, eerste lid wordt de zinsnede «hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren en geldboete van de vijfde categorie, hetzij met één van deze straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

F

In artikel 232, eerste lid, wordt de zinsnede «hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren en geldboete van de vijfde categorie, hetzij met één van deze straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

G

Artikel 250ter wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede «hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren en geldboete van de vijfde categorie, hetzij met één van deze straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. In het tweede lid wordt de zinsnede «hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren en geldboete van de vijfde categorie, hetzij met één van deze straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.

3. In het derde lid wordt de zinsnede «hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren en geldboete van de vijfde categorie, hetzij met één van deze straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van tien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

H

In artikel 326 wordt de zinsnede «hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren en geldboete van de vijfde categorie, hetzij met één van deze straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vijfde categorie.

I

In artikel 326a wordt de zinsnede «hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren en geldboete van de vijfde categorie, hetzij met één van deze straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vijfde categorie.

J

In artikel 326b wordt de zinsnede «hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren en geldboete van de vijfde categorie, hetzij met één van deze straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vijfde categorie.

K

In artikel 326c, eerste lid, wordt de zinsnede «hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren en geldboete van de vijfde categorie, hetzij met één van deze straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vijfde categorie.

L

In artikel 328 wordt de zinsnede «hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en geldboete van de vijfde categorie, hetzij met één van deze straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

M

In artikel 328ter, eerste lid wordt de zinsnede «hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en geldboete van de vijfde categorie, hetzij met één van deze straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vijfde categorie.

N

In artikel 331 wordt de zinsnede «hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren en geldboete van de vijfde categorie, hetzij met één van deze straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

O

In artikel 332, eerste lid, wordt de zinsnede «hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren en geldboete van de vijfde categorie, hetzij met één van deze straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

P

Artikel 337 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede «hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste één jaar en geldboete van de vijfde categorie, hetzij met een van deze straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste één jaar of geldboete van de vijfde categorie.

2. In het tweede lid wordt de zinsnede «hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en geldboete van de vijfde categorie, hetzij met een van deze straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Q

In artikel 341, eerste lid, wordt de zinsnede «hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren en geldboete van de vijfde categorie, hetzij met één van deze straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

R

In artikel 343 wordt de zinsnede «hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren en geldboete van de vijfde categorie, hetzij met één van deze straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

S

In artikel 344 wordt de zinsnede «hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden en geldboete van de vijfde categorie, hetzij met een van deze straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden of geldboete van de vijfde categorie.

ARTIKEL II

Artikel 6 van de Wet op de economische delicten2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onder 1, wordt de zinsnede «hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren en geldboete van de vijfde categorie, hetzij met een van deze straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. In het eerste lid, onder 2, wordt de zinsnede «hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren en geldboete van de vierde categorie, hetzij met een van deze straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

3. In het eerste lid, onder 3, wordt de zinsnede «hetzij met hechtenis van ten hoogste een jaar en geldboete van de vierde categorie, hetzij met een van deze straffen» vervangen door: met hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie.

4. In het eerste lid, onder 4, wordt de zinsnede «hetzij met hechtenis van ten hoogste zes maanden en geldboete van de vierde categorie, hetzij met een van deze straffen» vervangen door: met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie.

ARTIKEL III

De Opiumwet3 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt de zinsnede «hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en geldboete van de vijfde categorie, hetzij met een van deze straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. In het derde lid wordt de zinsnede «hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren en geldboete van de vijfde categorie, hetzij met een van deze straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.

3. In het vierde lid wordt de zinsnede «hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren en geldboete van de vijfde categorie, hetzij met een van deze straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.

B

In artikel 10a, eerste lid, wordt de zinsnede «hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren en geldboete van de vijfde categorie, hetzij met een van deze straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

C

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt de zinsnede «met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren en geldboete van de vierde categorie, hetzij met een van deze straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

2. In het derde lid wordt de zinsnede «met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en geldboete van de vijfde categorie, hetzij met een van deze straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

ARTIKEL IV

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg4 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 96 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede «en geldboete van de tweede categorie, hetzij met een van deze straffen» vervangen door: of geldboete van de tweede categorie.

2. In het tweede lid wordt de zinsnede «en geldboete van de derde categorie, hetzij met een van deze straffen» vervangen door: of geldboete van de derde categorie.

B

In artikel 97 wordt de zinsnede «hetzij met hechtenis van ten hoogste drie maanden en geldboete van de tweede categorie, hetzij met een van deze straffen» vervangen door: met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

C

In artikel 98 wordt de zinsnede «hetzij met hechtenis van ten hoogste drie maanden en geldboete van de tweede categorie, hetzij met een van deze straffen» vervangen door: met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

D

In artikel 99, eerste lid, wordt de zinsnede «en geldboete van de tweede categorie, hetzij met een van deze straffen» vervangen door: of geldboete van de tweede categorie.

E

Artikel 103 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede «hetzij hechtenis van ten hoogste zes maanden en geldboete van de derde categorie, hetzij een van deze straffen» vervangen door: hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

2. In het tweede lid wordt de zinsnede «hetzij gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en geldboete van de vierde categorie, hetzij een van deze straffen» vervangen door: gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie.

ARTIKEL V

De Effectenvernieuwingswet5 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 21, eerste lid, wordt de zinsnede «hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren en geldboete van de vierde categorie hetzij met een van deze straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

B

Artikel 22, eerste lid, komt te luiden:

1. Overtreding van artikel 5, tweede lid, of artikel 10, eerste lid, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de derde categorie.

ARTIKEL VI

De Wet op de accijns6 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 97 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na de zinsnede «indien dit hoger is,» ingevoegd: ten hoogste.

2. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. Degene die opzettelijk een in artikel 5 opgenomen verbod overtreedt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie of, indien dit hoger is, ten hoogste tien maal het bedrag van de te weinig geheven accijns.

B

Artikel 98 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na de zinsnede «indien dit hoger is,» ingevoegd: ten hoogste.

2. Het tweede lid, komt te luiden:

  • 2. Degene die het in het eerste lid vermelde feit opzettelijk begaat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie of, indien dit hoger is, ten hoogste tien maal het bedrag van de te weinig geheven accijns.

C

In artikel 99, tweede lid, wordt de zinsnede «hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en geldboete van de vierde categorie, hetzij met één van deze straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

D

In artikel 100, tweede lid, wordt de zinsnede «hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren en geldboete van de vierde categorie, hetzij met één van deze straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

E

In artikel 101, tweede lid, wordt de zinsnede «hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren en geldboete van de vierde categorie, hetzij met één van deze straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

F

In artikel 102, tweede lid, wordt de zinsnede «met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren en geldboete van de vierde categorie, hetzij met één van deze straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

ARTIKEL VII

De Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten7, wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 41 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na de zinsnede «indien dit hoger is,» ingevoegd: ten hoogste.

2. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. Degene die opzettelijk het in artikel 39 opgenomen verbod. overtreedt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie of, indien dit hoger is, ten hoogste tien maal het bedrag van de te weinig geheven belasting.

B

Artikel 42 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na de zinsnede «indien dit hoger is,» ingevoegd: ten hoogste.

2. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. Degene die het in het eerste lid vermelde feit opzettelijk begaat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie of, indien dit hoger is, ten hoogste tien maal het bedrag van de te weinig geheven belasting.

C

Artikel 43, derde lid, komt te luiden:

  • 3. Degene die het in het tweede lid bedoelde verbod opzettelijk overtreedt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

ARTIKEL VIII

De Algemene wet inzake rijksbelastingen8 wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 68 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede «, hetzij met hechtenis van ten hoogste zes maanden en geldboete van de derde categorie, hetzij met een van beide voormelde straffen» vervangen door: met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

2. Artikel 68, tweede lid, komt te luiden:

  • 2. Degene die een der in het eerste lid omschreven feiten opzettelijk begaat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie of, indien dit hoger is, ten hoogste eenmaal het bedrag van de te weinig geheven belasting.

ARTIKEL IX

De Wet inzake de douane9 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 168 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na de zinsnede «indien dit meer bedraagt,» ingevoegd: ten hoogste.

2. In het tweede lid wordt de zinsnede «hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren en geldboete van de vierde categorie of, indien dit meer bedraagt, tienmaal die belasting, hetzij met een van beide voormelde straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie of, indien dit meer bedraagt, ten hoogste tienmaal die belasting.

B

Artikel 170 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na de zinsnede «indien dit meer bedraagt,» ingevoegd: ten hoogste.

2. In het tweede lid wordt de zinsnede «hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren en geldboete van de vierde categorie of, indien dit meer bedraagt, tienmaal die belasting, hetzij met een van beide voormelde straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie of, indien dit meer bedraagt, ten hoogste tienmaal die belasting.

C

Artikel 171 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt na de zinsnede «indien dit meer bedraagt,» ingevoegd: ten hoogste.

2. In het vierde lid wordt na de zinsnede «indien dit meer bedraagt,» ingevoegd: ten hoogste.

3. In het zesde lid, wordt de zinsnede «hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en geldboete van de vierde categorie of, indien dit meer bedraagt, tienmaal de belasting van die goederen – in het geval, vermeld in het derde lid, tienmaal het aldaar omschreven verschil in belasting – hetzij met een van beide voormelde straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie of, indien dit meer bedraagt, ten hoogste tienmaal die belasting dan wel, in het geval, vermeld in het derde lid, ten hoogste tienmaal het aldaar omschreven verschil in belasting.

D

In artikel 172, eerste lid, wordt de zinsnede «hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en geldboete van de vierde categorie of, indien dit meer bedraagt, tienmaal die belasting, hetzij met een van beide voormelde straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie of, indien dit meer bedraagt, ten hoogste tienmaal die belasting.

E

In artikel 173, eerste lid, wordt na de zinsnede «indien dit meer bedraagt,» ingevoegd: ten hoogste.

F

Artikel 174, tweede lid, komt te luiden:

  • 2. Hij die opzettelijk het in het eerste lid omschreven feit begaat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

G

Artikel 175, derde lid, komt te luiden:

  • 3. Hij die opzettelijk het in het eerste lid omschreven feit begaat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

H

Artikel 176 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na de zinsnede «indien dit meer bedraagt,» ingevoegd: ten hoogste.

2. In het tweede lid wordt de zinsnede «hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en geldboete van de vierde categorie of, indien dit meer bedraagt, tienmaal de belasting die ten gevolge van de in die bescheiden vervatte gegevens te weinig geheven of te veel teruggegeven is of had kunnen zijn, hetzij met een van beide voormelde straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie of, indien dit meer bedraagt, ten hoogste tienmaal de belasting die ten gevolge van de in die bescheiden vervatte gegevens te weinig geheven of te veel teruggegeven is of had kunnen zijn.

I

Artikel 177 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt de zinsnede «hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en geldboete van de vierde categorie of, indien dit meer bedraagt, tienmaal de belasting van die goederen, hetzij met een van beide voormelde straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie of, indien dit meer bedraagt, ten hoogste tienmaal de belasting van die goederen.

2. In het derde lid wordt de zinsnede «hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en geldboete van de vierde categorie of, indien dit meer bedraagt, tienmaal de belasting van die goederen, hetzij met een van beide voormelde straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie of, indien dit meer bedraagt, ten hoogste tienmaal de belasting van die goederen.

J

Artikel 177a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na de zinsnede «indien dit meer bedraagt,» ingevoegd: ten hoogste.

2. In het tweede lid, wordt de zinsnede «hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en geldboete van de vierde categorie of, indien dit meer bedraagt, tienmaal de belasting die ingevolge artikel 123 of 124a verschuldigd is, hetzij met een van beide voormelde straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie of, indien dit meer bedraagt, ten hoogste tienmaal de belasting die ingevolge artikel 123 of 124a verschuldigd is.

K

In artikel 178, derde lid, wordt de zinsnede «hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren en met geldboete van de vierde categorie of, indien dit meer bedraagt, tienmaal de belasting die ingevolge artikel 124c verschuldigd is, hetzij met een van beide voormelde straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie of, indien dit meer bedraagt, ten hoogste tienmaal de belasting die ingevolge artikel 124c verschuldigd is.

L

In artikel 179, tweede lid, wordt de zinsnede «hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en geldboete van de vierde categorie, hetzij met een van beide voormelde straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie.

M

In artikel 180, tweede lid, wordt de zinsnede «hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en geldboete van de vierde categorie, hetzij met een van beide voormelde straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie.

N

In artikel 181, eerste lid, wordt de zinsnede «met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren en met geldboete van de vierde categorie, hetzij met een van beide voormelde straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.

O

In artikel 182 wordt de zinsnede «hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren en geldboete van de vierde categorie, hetzij met een van beide voormelde straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

P

Artikel 184 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede «, hetzij met hechtenis van ten hoogste zes maanden en met geldboete van de derde categorie, hetzij met een van beide voormelde straffen» vervangen door: met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie;

2. In het tweede lid wordt de zinsnede «, hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en met geldboete van de vierde categorie of, indien dit meer bedraagt, tienmaal het bedrag van de te weinig geheven of te veel teruggegeven belasting, hetzij met een van beide voormelde straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie of, indien dit meer bedraagt, ten hoogste tienmaal het bedrag van de te weinig geheven of te veel teruggegeven belasting.

Q

In artikel 185, tweede lid, wordt de zinsnede «hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden en geldboete van de derde categorie of, indien dit meer bedraagt, vijfmaal de belasting van die goederen, hetzij met een van beide voormelde straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie of, indien dit meer bedraagt, ten hoogste vijfmaal de belasting van die goederen.

ARTIKEL X

Artikel 64 van de Invorderingswet 199010 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede «, hetzij met hechtenis van ten hoogste zes maanden en geldboete van de derde categorie, hetzij met een van beide voormelde straffen» vervangen door: met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

2. In het tweede lid wordt de zinsnede «, hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en met geldboete van de vierde categorie of, indien dat hoger is, ten hoogste eenmaal het bedrag van de te weinig ingevorderde belasting, hetzij met een van beide voormelde straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie of, indien dit hoger is, ten hoogste eenmaal het bedrag van de te weinig ingevorderde belasting.

ARTIKEL XI

In artikel 52b van de Organisatiewet Sociale Verzekering11 wordt de zinsnede «en geldboete van de vierde categorie, hetzij met een van deze straffen» vervangen door: of geldboete van de vierde categorie.

ARTIKEL XII

Artikel 18 van de Coördinatiewet Sociale Verzekering12 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede «hetzij met hechtenis van ten hoogste zes maanden en geldboete van de derde categorie, hetzij met een van deze straffen» vervangen door: met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

2. In het tweede lid wordt de zinsnede «hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en geldboete van de vierde categorie of, indien dit hoger is, eenmaal het bedrag van de te weinig geheven premie, hetzij met een van deze straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie of, indien dit hoger is, ten hoogste eenmaal het bedrag van de te weinig geheven premie.

ARTIKEL XIII

Indien het bij koninklijke boodschap van 19 oktober 1992 ingediende voorstel van wet houdende algemene regels inzake de waardering van onroerende zaken (Wet waardering onroerende zaken) (22 885)13 tot wet wordt verheven, wordt met ingang van het tijdstip waarop die wet in werking treedt, dan wel indien de onderhavige wet op een later tijdstip in werking treedt, met ingang van dat latere tijdstip, de Wet waardering onroerende zaken gewijzigd als volgt:

1. in artikel 33, eerste lid, wordt de zinsnede «, hetzij met hechtenis van ten hoogste zes maanden en geldboete van de derde categorie, hetzij met een van beide voormelde straffen» vervangen door: met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie;

2. in artikel 33, tweede lid wordt de zinsnede «, hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en met geldboete van de vierde categorie, hetzij met een van beide voormelde straffen» vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

ARTIKEL XIV

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 21 december 1994

Beatrix

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Uitgegeven de zesentwintigste januari 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager


XNoot
1

Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 17 november 1994, Stb. 858.

XNoot
2

Stb. 1950 K258, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 december 1994, Stb. 1995, 4.

XNoot
3

Stb. 1976, 425, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 1994, Stb. 573.

XNoot
4

Stb. 1993, 655, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 juni 1994, Stb. 640.

XNoot
5

Stb. 1965, 325, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 4 juni 1992, Stb. 422.

XNoot
6

Stb. 1991, 561, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 december 1994, Stb. 883.

XNoot
7

Stb. 1992, 683, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 4 februari 1994, Stb. 87.

XNoot
8

Stb. 1959, 301, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 december 1994, Stb. 928.

XNoot
9

Stb. 1992, 54, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 1994, Stb. 573.

XNoot
10

Stb. 1990, 221, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 december 1994, Stb. 927.

XNoot
11

Stb. 1989, 119, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 1994, Stb. 573.

XNoot
12

Stb. 1987, 552, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 december 1994, Stb. 936.

XNoot
13

Stb. 1994, 874.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 1993/94, 23 681.

Handelingen II 1994/95, 1164–1166.

Kamerstukken I 1994/95, 23 681 (74, 74a).

Handelingen I 1994/95, zie vergadering d.d. 19 december 1994.

Naar boven