Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatsblad 1995, 109AMvB

Besluit van 20 februari 1995, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Rijksoctrooiwet 1995 en van het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 8 februari 1995, nr. 95009937 WJA/W;

Gelet op artikel 111 van de Rijksoctrooiwet 1995 en op artikel 32 van het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De Rijksoctrooiwet 1995 treedt in werking met ingang van 1 april 1995, met uitzondering van artikel 49, eerste lid, tweede volzin, artikel 53, derde lid, tweede volzin, artikel 55, vierde lid, artikel 58, zevende lid, artikel 59, derde lid, en artikel 72, zesde lid.

Artikel 2

Het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 treedt in werking met ingang van 1 april 1995.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad, in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 februari 1995

Beatrix

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

A. van Dok-van Weele

Uitgegeven de zevende maart 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager