Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatsblad 1995, 103Wet

Wet van 1 februari 1996, houdende wijziging van hoofdstuk XII (Ministerie van Verkeer en Waterstaat) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1994

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk, vastgesteld bij de wet van 10 maart 1994, Stb. 276, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 februari 1995, Stb. 72;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Hoofdstuk XII (Ministerie van Verkeer en Waterstaat) van de begroting van de uitgaven voor het jaar 1994 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 6 van de rekening, onderdeel uitgaven en verplichtingen, welke rekening als staat bij deze wet behoort.

Artikel 2

Hoofdstuk XII (Ministerie van Verkeer en Waterstaat) van de begroting van de ontvangsten voor het jaar 1994 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 6 van de rekening, onderdeel ontvangsten, welke rekening als staat bij deze wet behoort.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 1 februari 1996

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Uitgegeven de twintigste februari 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Staat behorende bij de Wet van 1 februari 1996, Stb. 103 en bij de financiële verantwoording over het jaar 1994

Rekening 1994 (inclusief slotwetmutaties),

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII)

Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1 000)

   (1)(2)(3) (4) = (1) + (2) + (3)(5)(6) = (5) – (4)
Art. OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begrotingMutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting Totaal beschikbaar Realisatie1Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend beschikbaar bedrag)
   VerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgavenVerplichtingen Uitgaven VerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgavenVerplichtingen Uitgaven
  TOTAAL 8 032 764 480 978 135 174  8 648 916 8 587 442 – 61 474
                
01 Algemene departementale aangelegenheden 2 389 572      2 529 589 2 519 981 – 9608
                
  Algemeen             
 01Personeel en materieel centrale diensten58 55770 2769 83810 4381 758– 6 398 70 15374 31676 36372 1416 210– 2 175
 02Post-aktieven52 04152 041– 8 803– 8 803– 56– 56 43 18243 18247 97947 9794 7974 797
 03Algemene beleidsaangelegenheden18 65925 17312 82513 3257 3622 358 38 84640 85648 44046 0859 5945 229
 04Personeelsbeleid51 17251 1726616611 5851 622 53 41853 45548 02548 065– 5 393– 5 390
 05Onderzoek en ontwikkeling4 5224 52224243333 4 5794 5794 6334 6335454
 07Functionele kosten Koninklijk Huis5 3045 304262655 5 3355 3355 4415 441106106
 08Crisisbeheersing4 3744 3743232– 450– 448 3 9563 9583 4113 421– 545– 537
 09Raden en commissies2 4762 476  1 1621 174 3 6383 6503 8633 821225171
 10Ruimtevaartactiviteiten31619 273 – 2 0661 500  1 81617 20712 04416 78710 228– 420
 11Onvoorziene uitgaven      000000
 12Loonbijstelling   12 90712 907 12 90712 90700– 12 907– 12 907
 13Prijsbijstelling      000000
 14Bijdragen aan het Infrastructuurfonds2 154 9612 154 961130 423130 423– 15 240– 15 240 2 270 1442 270 1442 271 6082 271 6081 4641464
                
02 Rijkswaterstaatsaangelegenheden 1 910 610      2 081 595 2 056 885 – 24 710
                
  Algemeen             
 01Personeel en materieel rijkswaterstaat832 278832 27813 32418 64966 01163 811 911 613914 738911 445917 783– 1683 045
 02Zuiderzeesteunwet en uitkeringen aan ex-werknemers van de Maatschappij Overijsselsche Kanalen900900     900900760760– 140– 140
 03Specifieke uitgaven rijkswaterstaat22 82966 259– 1 6001 10016 38513 680 37  61481 03965 32676 76727 712– 4 272
 05Voorlichting500500     500500323192– 177– 308
                
  Waterkeren             
 10Uitkeringen terzake van overneming in beheer en onderhoud van rijkswaterstaatswerken door derdenMemorieMemorie   1 090 01 09001 09000
 12Onderhoud waterkeringen122 925112 065  15 010510 137 935112 575128 001112 366– 9 934– 209
 13Bijdragen waterkeringen3 0142 824  – 3 014– 2 824 00240240
 14Onderzoek waterkeringen5 3965 396  205205 5 6015 6015 7865 788185187
 15Stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg27 563156 277   48 100 27 563204 37730 013202 7382 450– 1 639
 16Versterking primaire waterkeringen54 82595 413  6 678– 27 518 61 50367 89540  62857 345– 20 875– 10 550
 17Cultuurtechnische werken IJsselmeerpolders33 18233 2431 7011 7015 3185 318 40 20140  26245 01245 0864 8114 824
 18Bouwkundige werken IJsselmeerpolders2 27442 87610 4794 47912 00012 000 24 75359 35525 71358 420960– 935
 19Sociaal-economische ontwikkeling IJsselmeerpolders12 26812 2682 0002 000   14 26814 26818  00618 0493 7383 781
 20Specifieke uitgaven IJsselmeerpolders11 92811 928383383– 914– 914 11 39711  39721 62422 03210 22710 635
 21Garantie ten behoeve van de N.V. Flevolandse Drinkwatermaatschappij op aangegane en aan te gane geldleningen tot een bedrag van f 50 mln. MemorieMemorie     000000
 22Onderhoud IJsselmeerpolders4 223     04 22303 7940– 429
 23Overige uitgaven waterkeringen  8 0008 00018 55218 362 26 55226 36227 14226 38459022
                
  Waterbeheren             
 30Onderzoek en ontwikkeling11 10011 10029291414 11 14311 1439 9679 920– 1 176– 1 223
 31Informatieverwerking10 16715 204  – 3 870  6 29715 2047 31014 5071 013– 697
 32Aanleg waterhuishouding15 33523 2043 5003 5001 041– 7 000 19 87619 70414 75417 194– 5 122– 2 510
 33Onderhoud waterhuishouding66 90373 82510 86210 862– 5 4001 600 72 36586 28777 13483 0744 769– 3 213
 34Onderhoud landaanwinning4 8394 8411 7001 700   6 5396 5412 2915 176– 4 248– 1 365
 35Bijdragen waterhuishouding2 8607 428– 2 000– 2 00010 5001 000 11 3606 42811 2336 275– 127– 153
 36Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren96 901144 369– 28 900– 32 82943 96891 111 969111 631116 626105 1204 657– 6 511
 37Onderzoek waterbeheer en meting basisgegevens31 61233 735 3926 0803 315 37 69237 44237 63137 056– 61– 386
 38Herstel watersystemen61 90659 867– 200– 2003 589– 910 65 29558 75764 74255 877– 553– 2 880
 39Sanering waterbodems en aanleg bergingslokaties50 74728 290 1 00019 24217 532 69 98946  82242 38046 656– 27 609– 166
                
  Mobiliteit             
 50Garantie van rente en aflossing van een lening van f 17 050 000 ten behoeve van Wagenborg passagiersdiensten voor twee veerbotenMemorie     000000
 51Bijdragen landwegen en oeververbindingen3 58349 83423223237 8001 300 41 61551 36640 21550 941– 1 400– 425
 52Onderzoek en ontwikkeling9 4049 404 – 507 5006 000 16 90415 35410 6329 213– 6 272– 6 141
 53Informatieverwerking7 34510 816     7 34510 8166 4938 924– 852– 1 892
                
  Veiligheid in verkeer en vervoer             
 60Taakstelling verkeersveiligheid18 35418 998  – 600– 3 100 17 75415 89819 34914 5811 595– 1317
 61Stimulering van en bijdragen aan derden136 80334 9842052056 155155 143 16335 344142 48535 258– 678– 86
 62Registratie van en onderzoek naar verkeersonveiligheid8 2618 261– 1 985152 000  8 2768 2767 5438 519– 733243
                
03 Openbaar vervoer en goederenvervoer 2 926 745      2 911 427 2 932 080 20 653
                
  Algemeen             
 01Personeel en materieel directoraat-generaal voor het vervoer66 09066 0901 1651 3416 1576 164 73 41273 59574 37674 310964715
 02Onderzoek en ontwikkeling38 78041 792– 9780330 09723 638 68 78066 23382 30664 40113 526– 1 832
 03Specifieke uitgaven7 1947 2592727– 312  6 9097 2867 3507 055441– 231
 04Voorlichting5 6005 600– 5 000– 5 000900900 1 5001 5002 1101 57161071
                
  Mobiliteit             
 10Bijdragen openbaar vervoer2 061 2932 225 902165 1061 106– 68 185– 61 457 2  158 2142 165 5513 655 5372 139 8591 497 323– 25 692
 11Garanties voor de aflossingen en rentebetalingen op aangegane geldleningen ten behoeve van het openbaar vervoer Memorie  250 000  250 0000252 62902 6290
 12Kapitaalstorting vervoerbedrijven206 550206 550  2 0502 050 208 600208 600208 985208 985385385
 13Annuïteit NS-goederenvervoer– 110 188206 520110 188    0206 52002 06 52909
 14Stimulering openbaar vervoer44 14761 947200200– 9 183700 35 16462 84738 66057 4283 496– 5 419
 15Schone bussen15 21615 759– 5 700100   9 51615 85918 09610 7048 580– 5 155
 16Bedrijfsvervoer13 13513 1355050   13 18513 18512 18513 231– 1 00046
 17Vervoerscoördinatie6 3607 8606060– 3 867– 2 700 2 5535 2203 6953 4091 142– 1 811
 18Bereikbaarheidsbevorderende en mobiliteitsgeleidende maatregelen38 44742 789  2 143  40 59042 78936 35233 714– 4 238– 9 075
                
  Veiligheid in verkeer en vervoer             
 30Rijksverkeersinspectie1 3211 321     1 3211 3211 2951 227– 26– 94
                
  Voorwaarden scheppen             
 40Sector stimulering goederenvervoer17 23317 608– 9 000– 9 000– 1 609  6 6248 60811 3485 5064 724– 3 102
 41Uitkeringen herstructurering binnenvaart5904 590  10 14610 700 10 73615 2909 58212 301– 1 154– 2 989
 42Havenschapsbijdragen2 0232 023  15 00015 000 17 02317  02391 85091 85074 82774 827
                
04 Luchtvaartaangelegenheden 237 744      565 512 537 374 – 28 138
                
  Algemeen             
 01Personeel en materieel rijksluchtvaartdienst34 52534 5451 3591 3592 3573 411 38 24139 31538 34238 654101– 661
 02Bijdrage aan de KLM luchtvaartschool (KLS)3 050725725   7253 7751073 750– 618– 25
 03Onderhoud en exploitatie van een vliegtuig ten behoeve van de regering en van de leden van het Koninklijk Huis3 7164 716     3 7164 7163 7014 701– 15– 15
 05Aanschaf van een vliegtuig ten behoeve van de regering en van de leden van het Koninklijk Huis  78 20015 600   78 20015 60078 20015 5530– 47
 06Aandelenemissie KLM  300 000300 000   300 000300 000300 000300 00000
                
  Mobiliteit             
 10Beheer en ontwikkeling luchthavens15 17014 320– 4500– 8203 1773 036 13 84716 53617 81715 2673 970– 1269
 11Zonering in het kader van de luchtvaartwet50 60069 750– 32 450 – 11 3492 300 6 80172 05031 61245 87924 811– 26 171
 12Garanties voor de aflossing en rentebetalingen op aangegane geldleningen ten behoeve van de luchtvaart Memorie     000000
                
  Veiligheid in verkeer en vervoer             
 20Veiligheid en toezicht op het gebied van de luchtvaart5 6165 6161 3642 4841 5511 634 8 5319 7347 2088 279– 1 323– 1 455
 21Bijdrage aan de ZBO luchtverkeersbeveiliging36 00836 009– 530– 6459– 4468– 214 31 01029 33631 04430 26134925
                
  Voorwaarden scheppen             
 30Bijdragen aan internationale organisaties1 8482 3261 0401 4284591 069 3 3474 8232 2903 721– 1 057– 1 102
 31Onderzoek en ontwikkeling61 60367 4121 9142 114– 282101 63 23569 62766 65471 3093 4191 682
                
05 Zeescheepvaart en maritieme aangelegenheden 199 458      194 887 192 385 – 2 502
                
  Algemeen             
 01Personeel en materieel directoraat-generaal scheepvaart en maritieme zaken59 98160 0121 5131 5131 9912 005 63 48563 53064 04563 824560294
 02Informatievoorziening4 5074 507– 1 4563103 2172 866 6 2687 6836 8497 585581– 98
 03Onderzoek en ontwikkeling1 6871 687– 154– 175– 528– 420 1 0051 0921 09295787– 135
 04Voorlichting350350     350350249213– 101– 137
                
  Mobiliteit             
 10Verkeersregeling zeescheepvaart23 06422 9333 5244 3193 383– 1 988 29 97125  26422 86920 109– 7 102– 5 155
 11Vaarwegmarkeringsdienst15 74816 843– 4 803– 1 9183 0141 216 13 95916 14116 51116 9002 552759
  Veiligheid in verkeer en vervoer             
 20Veiligheid en milieu3 9934 080– 1994249  3 8434 1223 5943 535– 249– 587
 21Scheepvaartinspectie789789  460412 1 2491 2011 0871 039– 162– 162
 22Kustwachtcentrum6 4559 246– 2 511– 1 668– 737– 500 3 2077 0783 1516 334– 56– 744
                
  Voorwaardenscheppen             
 30Maritieme politiek1 2491 349– 24654707450 1 7101 8532 0731 579363–  274
 31Stimulering zeescheepvaartsector43 64377 662– 171804– 10 360– 11 893 33 11266 57337 48370 3104 3713 737
                
06 Telecommunicatie en postzaken 61 511      70 456 63 203 – 7 253
                
  Algemeen             
 01Personeel en materieel hoofddirectie telecommunicatie en post33 80633 806102602784373 34 69234 78132 96532  857– 1 727– 1 924
                
  Voorwaarden scheppen             
 10Telecommunicatie en post27 15827 705– 3 425– 1 0003 099566 26 83227 27122 76222 656– 4 070– 4 615
 11Beursgang KPN Memorie  8 4048 404 8 4048 4047 6907 690– 714– 714
 12Garantie voor de aflossing en rentebetaling op de aangegane geldleningen aan NV. Casema Memorie     000000
                
07 Meteorologische aangelegenheden 90 454      75 692 77 434 1 742
                
  Algemeen             
 01Personeel en materieel Koninklijk Nederlands meterologisch instituut65 68065 7061 5041 954– 18 269– 18 719 48 91548 94149 10549 171190230
 02Nationale waarnemingen en meteorologische dienstverlening11 66312 840     11 66312 84013 68313 4272 020587
 03Onderzoek en ontwikkeling7 4397 4398002 000   8 2399 43911 88010 6773 6411 238
 04Bijdragen internationale organisaties4 4694 469– 3 458– 757878 1 0894 4723 0014 1591 912– 313
                
08 Rijksdienst voor het wegverkeer 216 670      219 758 208 100 – 11 658
                
  Algemeen             
 01Personeel en materieel rijksdienst voor het wegverkeer92 13092 1307 3318 0532 5382 538 101 999102 721106 631100 9524 632– 1 769
                
  Veiligheid in verkeer en vervoer             
 10Keuringen en toezicht motorvoertuigen8 9149 1883 4503 750– 3 480– 3 480 8 8849 4587 5987 266– 1 286– 2 192
                
  Voorwaarden scheppen             
 20Informatie motorvoertuigen en rijbewijzen36 87948 914– 2 376– 2 376– 1 000– 1 000 33  50345 53830 84942 780– 2 654– 2 758
 21Afgifte documenten door de rijksdienst voor het wegverkeer en de PTT18 61266 438110– 4 557160160 18 88262 04117 22257 102– 1 660– 4 939

1 De gerealiseerde bedragen zijn steeds afgerond naar boven (op duizenden guldens)

Mij bekend,

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Staat behorende bij de Wet van 1 februari 1996, Stb. 103 en bij de financiële verantwoording over het jaar 1994

Rekening 1994 (inclusief slotwetmutaties),

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII)

Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1 000)

   (1)(2)(3)  (4) = (1) + (2) + (3)(5)(6) = (5) – (4)
Art. OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletoire begroting Mutaties (+ of –) op grond van tweede suppletoire begroting Totaal geraamd Realisatie Slotwetmutaties (+ of –)(+ = meer ontvangen)
   ontvangstenontvangsten ontvangsten  ontvangsten ontvangstenontvangsten
  TOTAAL2 400 154219 4386 904 130 9 523 7227 181  552– 2 342 170
          
01 Algemene departementale aangelegenheden2 208   13 01411 399– 1 615
          
  Algemeen       
 01Personeel en materieel centrale diensten1 208 2 122 3 3309 2315 901
 10Ruimtevaartactiviteiten1 000684  1 6842 168484
 15Bijdragen ten laste van het FES  8 000 8 0000– 8 000
          
02 Rijkswaterstaatsaangelegenheden207 119   270 07 1281 00210 931
          
  Algemeen       
 01Personeel en materieel rijkswaterstaat15 647 17 200 32 84741 0438 196
 02Zuiderzeesteunwet en uitkeringen aan ex-werknemers van de Maatschappij Overijsselsche KanalenMemorie   000
 03Specifieke uitgaven rijkswaterstaat2 400 600 3 0003 168168
          
  Waterkeren       
 12Onderhoud waterkeringen240 660 90098787
 13Bijdragen waterkeringen300 – 300 000
 14Ontvangsten onderzoek waterkeringen    055
 15Stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg10 063   10 06310 0630
 16Versterking primaire waterkeringen  300 300855555
 17Cultuurtechnische werken IJsselmeerpolders16 2281 5523 550 21 33028 6197 289
 18Bouwkundige werken IJsselmeerpolders500   500383– 117
 19Sociaal-economische ontwikkeling IJsselmeerpolders29 73113 50010 500 53 73163 3469 615
 23Specifieke ontvangsten waterkeringen  838 838432– 406
          
  Waterbeheren       
 30Onderzoek en ontwikkelingMemorie   000
 32Aanleg waterhuishouding    09797
 33Onderhoud waterhuishouding710 8 880 9 5909 709119
 34Onderhoud landaanwinning 1 700  1 70091– 1 609
 36Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren128 200   128 200113 481– 14 719
 37Onderzoek waterbeheer en meting basisgegevens1 400 150 1 5501 428– 122
 38Herstel watersystemenMemorie 2 500 2 5002 55959
 39Sanering waterbodems en aanleg bergingslokatiesMemorie 822 822931109
          
  Mobiliteit       
 52Onderzoek en ontwikkeling  500 500699199
          
  Veiligheid in verkeer en vervoer       
 60Taakstelling verkeersveiligheidsbeleid    0249249
 62Registratie van en onderzoek naar verkeersonveiligheid1 700   1 7002 8531 153
 63Vorderingen en herkeuringen    044
          
03 Openbaar vervoer en goederenvervoer362 222   400 145403 0022 857
          
  Algemeen       
 01Personeel en materieel directoraat-generaal voor het vervoer262 700 9621 676714
 02Onderzoek en ontwikkeling1 200   1 2001 628428
 05Spoorwegpensioenfonds340 000 35 673 375 673375 6730
          
  Mobiliteit       
 10Verrekening van voorschotten openbaar vervoerMemorie 1 000 1 0001 933933
 15Vervoer van gevaarlijke stoffen60   609939
 18Ontvangsten mobiliteit    08383
          
  Veiligheid in verkeer en vervoer       
 30Rijksverkeersinspectie4000 – 850 3 1503 22777
          
  Voorwaarden scheppen       
 40Stimulering goederenvervoer700   7001 072372
 41Herstructurering binnenvaart16 000 1 400 17 40017 592192
 42HavenschapsbijdragenMemorie   01919
          
04 Luchtvaartaangelegenheden134 203   138 70392 604– 46 099
          
  Algemeen       
 01Personeel en materieel rijksluchtvaartdienst633 1 500 2 1333 5861 453
 02Rijksopleiding verkeersvliegers900   9001 9611 061
 03Regeringsvliegtuig1 100   1 100609– 491
          
  Mobiliteit       
 10Dividenden32 000   32 00011 689– 20 311
 11Zonering in het kader van de luchtvaartwet52 200   52 20027 693– 24 507
 12Garantieprovisie150   150136– 14
          
  Veiligheid in verkeer en vervoer       
 20Veiligheid en toezicht op het gebied van de luchtvaart11 675   11 67510 000– 1 675
 21Luchtverkeersbeveiliging28 365 3000 31 36529 751– 1 614
          
  Voorwaarden scheppen       
 31Onderzoek en ontwikkeling7 180   7 1807 179– 1
          
05 Zeescheepvaart en maritieme aangelegenheden66 799   70 48871 9031 415
          
  Algemeen       
 01Personeel en materieel directoraat-generaal scheepvaart en maritieme zaken46070380 9101 613703
 05B.V. Loodswezen15 900 24 500 40 40040 064– 336
          
  Mobiliteit       
 10Verkeersregeling zeescheepvaart38 115570– 28 225 10 4608 761– 1 699
 11Vaarwegmarkeringsdienst3 6001 0643 659 8 32310 0761 753
          
  Veiligheid in verkeer en vervoer       
 21Scheepvaartinspectie7 7244361 235 9 39510 8491 454
          
  Voorwaarden scheppen       
 31Terugvordering steunverlening zeescheepvaart1 000   1 000540– 460
          
06 Telecommunicatie en postzaken1 380 728   8 371 0046 061 044– 2 309 960
          
  Algemeen       
 01Personeel en materieel hoofddirectie telecommunicatie en post42   42604562
          
  Voorwaarden scheppen       
 10Telecommunicatie en post51 686   51 68645 009– 6 677
 11Beursgang KPNMemorie 6 618 816 6 618 8164 379 883– 2 238 933
 13KPN1 329 000187 000184 460 1 700 4601 635 548– 64 912
          
07 Meteorologische aangelegenheden18 234   20 53422 2011 667
          
  Algemeen       
 01Personeel en materieel Koninklijk Nederlands meterologisch instituut34   340– 34
 02Meteorologische dienstverlening18 2002 300  20 50022 2011 701
          
08 Rijksdienst voor het wegverkeer228 641   239 763238 397– 1 366
          
  Algemeen       
 01Personeel en materieel rijksdienst voor het wegverkeer71 300 371841470
          
  Veiligheid in verkeer en vervoer       
 10Toezicht en keuringen motorvoertuigen51 4846 600260 58 34462 3464 002
          
  Voorwaarden scheppen       
 20Informatieverstrekking motorvoertuigen rijbewijzen8 636   8 6367 933– 703
 21Afgifte documenten door de RDW en de168 4503 962  172 412167 277– 5 135

Mij bekend,

De minister van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink


XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 1994/95, 24 307.

Handelingen II 1995/96, blz. 1742–1783; 1903–1953; 2459–2468; 2598.

Kamerstukken I 1995/96, 24 307 (124, 136a).

Handelingen I 1995/96, zie vergadering d.d. 30 januari 1996.