Benoemingsbesluit van de voorzitter en de leden van de Raad van Advies van de TloKB

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB)

besluit

tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Raad van Advies van de TloKB (Benoemingsbesluit van de voorzitter en de leden van de Raad van Advies van de TloKB)

Gelet op: het Instellingsbesluit Raad van Advies TloKB.

Artikel 1. Begripsbepaling

In dit besluit wordt verstaan onder Raad van Advies: Raad van Advies TloKB als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Instellingsbesluit Raad van Advies TloKB.

Artikel 2. Benoeming

 • 1. In de Raad van Advies worden benoemd:

  • de heer ir. W.J. Goudriaan te benoemen tot voorzitter van de Raad van Advies;

  • mevrouw mr. J.A. Gardien-Reinders te benoemen tot lid van de Raad van Advies;

  • de heer R. Heezen MA MSc te benoemen tot lid van de Raad van Advies;

  • de heer ir. A.J.M. Jans te benoemen tot lid van de Raad van Advies;

  • de heer ir. R.M. van der Linden MBA te benoemen tot lid van de Raad van Advies;

  • mevrouw drs. E.M. Poortvliet te benoemen tot lid van de Raad van Advies;

  • de heer ing. J.W.C. Rooijakkers te benoemen tot lid van de Raad van Advies;

  • de heer drs. ing. J.C. Uittenbogaard te benoemen tot lid van de Raad van Advies;

  • mevrouw mr. N. Zandvliet te benoemen tot lid van de Raad van Advies.

 • 2. De benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2023. Op www.officielebekendmakingen.nl vindt u de officiële publicaties van het besluit.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift aan de betrokkenen worden gezonden.

Artikel 4. Titel

Dit besluit wordt aangehaald als: Benoemingsbesluit van de voorzitter en de leden van de Raad van Advies van de TloKB.

Rijswijk, 15 februari 2023

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB), Y.P. van Mastrigt, Bestuursvoorzitter.

TOELICHTING

De heer ir. W.J. Goudriaan wordt benoemd tot voorzitter van de Raad van Advies vanwege zijn expertise op het gebied van bouwkunde, bouwkundig onderwijs en onderwijsorganisatie/-ontwikkeling.

Mevrouw mr. J.A. Gardien-Reinders, wordt benoemd tot lid van de Raad van Advies vanwege haar expertise op het gebied van gemeentelijke bouwpraktijk, bouwbeleid gemeenten en bouwregelgeving.

De heer R. Heezen MA MSc, wordt benoemd tot lid van de Raad van Advies vanwege zijn expertise op het gebied van bouwpraktijk, bouwbedrijfsleven en opdrachtnemerschap bouw.

De heer ir. A.J.M. Jans, wordt benoemd tot lid van de Raad van Advies vanwege zijn expertise op het gebied van instrumenten voor kwaliteitsborging, accreditatie en certificering bouw.

De heer ir. R.M. van der Linden MBA, wordt benoemd tot lid van de Raad van Advies vanwege zijn expertise op het gebied van installatiepraktijk en -bedrijfsleven, CO-stelsel, erkenning en certificering technieksector.

Mevrouw drs. E.M. Poortvliet, wordt benoemd tot lid van de Raad van Advies vanwege haar expertise op het gebied van bouw- en woningtoezicht gemeenten.

De heer ing. J.W.C. Rooijakkers, wordt benoemd tot lid van de Raad van Advies vanwege zijn expertise op het gebied van kwaliteitsborging, bouwveiligheid, accreditatie en certificering bouw.

De heer drs. ing. J.C. Uittenbogaard, wordt benoemd tot lid van de Raad van Advies vanwege zijn expertise op het gebied van bouwpraktijk, bouwbedrijfsleven en opdrachtnemerschap bouw.

Mevrouw mr. N. Zandvliet, wordt benoemd tot lid van de Raad van Advies vanwege haar expertise op het gebied van bouwregelgeving en professioneel opdrachtgeverschap.

De benoemingen zijn voor een termijn van maximaal vier jaar (art. 6, tweede lid, van het Instellingsbesluit Raad van Advies TloKB). Leden van de Raad kunnen in principe eenmaal worden herbenoemd.

De overige aspecten van de Raad zijn geregeld in het Instellingsbesluit Raad van Advies TloKB.

Naar boven