Wijziging Subsidieregeling Knelpuntenpot woningrealisatie Drenthe

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op artikel 3, derde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2023;

 

overwegende dat het wenselijk is om de Subsidieregeling Knelpuntenpot woningrealisatie Drenthe op onderdelen aan te passen vanwege onder andere de inwerkingtreding van de Omgevingswet;

 

BESLUITEN:

 

vast te stellen de wijziging van de Subsidieregeling Knelpuntenpot woningrealisatie Drenthe.

 

Artikel I

 

De Subsidieregeling Knelpuntenpot woningrealisatie Drenthe wordt als volgt gewijzigd.

 

A.

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd.

 

 • 1.

  De begripsbepaling Anterieure overeenkomst wordt vervangen door:

Anterieure overeenkomst: privaatrechtelijke overeenkomst tussen gemeente en ontwikkelende partij(en) als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening of paragraaf 13.6.2 van de Omgevingswet;

 

 • 2.

  De begripsbepaling Bestaand of aansluitend aan het stedelijk gebied wordt vervangen door Bestaand stedelijk gebied: geometrisch informatieobject als bijgevoegd in Bijlage I bij de Omgevingsverordening Drenthe 2023;.

 • 3.

  De begripsbepaling Grondexploitatie wordt vervangen door Grondexploitatie: exploitatieplan als bedoeld in Afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening of opzet van kosten en opbrengsten als bedoeld in paragraaf 13.6.3 van de Omgevingswet;.

 • 4.

  De begripsbepaling Provinciale omgevingsvisie wordt vervangen door Provinciale omgevingsvisie: omgevingsvisie van de provincie Drenthe als bedoeld in afdeling 3.1 van de Omgevingswet;.

 

B.

Artikel 5 komt te luiden:

Artikel 5 Aanvraag

 

Een aanvraag voor subsidie wordt schriftelijk en ondertekend ingediend met behulp van het digitale aanvraagformulier Subsidieregeling Knelpuntenpot woningrealisatie Drenthe en de daarop aangegeven bescheiden.

 

C.

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In onderdeel a, wordt ‘provinciale omgevingsvisie’ vervangen door ‘Omgevingsverordening Drenthe 2023;’.

 • 2.

  Onderdeel b, komt te luiden:

 • b.

  de gemeente kostenverhaal toepast en deze geheel kostendekkend is of verzuimd heeft kostenverhaal toe te passen;.

 

D.

In artikel 7, onderdeel d, wordt ‘15’ vervangen door ‘5’.

 

F.

Artikel 8 komt te luiden:

Artikel 8 Subsidieverplichtingen

 

Artikel 7, onderdelen g en h gelden tevens als subsidieverplichtingen.

 

G.

Artikel 11 komt te luiden:

Artikel 11 Subsidiehoogte

 

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 4.000,-- per te realiseren wooneenheid, tot in totaal maximaal het bedrag van het tekort in de grondexploitatie of anterieure overeenkomst bij indiening van de subsidieaanvraag, tot een maximum van 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 300.000,-- per woningbouwproject.

 

Artikel II

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt, met uitzondering van artikel I, onderdeel F, terug tot en met 1 januari 2024.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

Assen, 11 juni 2024

Kenmerk 4.1/2024000844

 

Uitgegeven: 13 juni 2024

Naar boven