Kennisgeving start plan-mer-procedure ASV's provincie Groningen

De provincie Groningen zoekt in opdracht van het Rijk naar Aanvullende Strategische Voorraden (ASV's) voor waterwinning. Dit zijn plekken waar in de toekomst mogelijk grondwater gewonnen kan worden om drinkwater van te maken. Eind 2022 heeft de provincie, op basis van vooronderzoek, vier gebieden aangewezen die geschikt lijken als ASV: Leek-Roden, Zuidoost Groningen, Bellingwolde en Veendam.

In de zogenaamde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) beschrijft de provincie hoe de mogelijke effecten van de ASV's op het milieu worden onderzocht in het op te stellen plan-MER. De NRD ligt van 12 juni tot en met 23 juli 2024 ter inzage.

Op grond van categorie K1 van bijlage V bij het Omgevingsbesluit is de provincie verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Het dossiernummer is K19061.

In het plan-MER worden de effecten op het milieu in beeld gebracht, zodat deze effecten een volwaardige plek krijgen in de besluitvorming.

Hoe gaat het nu verder?

Met de tervisielegging van de NRD gaat de wettelijke plan-mer-procedure van start. Hiervoor is de provincie Groningen bevoegd gezag. Voordat het MER kan worden opgesteld, moet het bevoegd gezag advies geven over welke informatie het MER moet bevatten: de reikwijdte en het detailniveau.

Meer informatie over de mededeling

De NRD https://www.provinciegroningen.nl/publicatievoorstellen/publicatievoorstel/309ce28f-0000-ce18-ad29-c93a49e8390b/ kunt u tot en met 23 juli 2024 digitaal inzien. Heeft u hierbij hulp nodig? Neem dan contact op met de provincie Groningen via telefoonnummer 050 – 316 4911 of mer@provinciegroningen.nl. U kunt ook een afspraak maken om langs te komen om de NRD te bekijken op het provinciehuis, Sint Jansstraat 4 in Groningen.

Wettelijke adviseurs en Commissie voor de mer

Wettelijke adviseurs kunnen tot en met 23 juli 2024 hun advies voor de reikwijdte en het detailniveau indienen. Omdat het een plan-MER betreft zijn we verplicht advies te vragen aan de Commissie voor de mer. De adviezen betrekken we bij de vaststelling van de definitieve reikwijdte en het detailniveau van het MER.

Wilt u reageren?

U kunt tot en met 23 juli 2024 mondeling of schriftelijk reageren. Dit heet het indienen van een zienswijze. U kunt aangeven wat u vindt dat in het MER moet worden onderzocht. U kunt feiten, omstandigheden of belangen aan ons doorgeven die daarbij van belang (kunnen) zijn. De zienswijzen worden betrokken bij het vaststellen van de reikwijdte en het detailniveau voor het MER. 

Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het college van Gedeputeerde Staten. Dit kan per post (Postbus 610, 9700 AP, Groningen) of via het e-mailadres mer@provinciegroningen.nl. Voor het geven van een mondelinge zienswijze vragen wij u een telefonische afspraak te maken bij de provincie Groningen, Sint Jansstraat 4 te Groningen, telefoonnummer 050 – 316 4911.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de provincie Groningen via 050 – 316 4911 of door een e-mail te sturen naar mer@provinciegroningen.nl. Vermeld daarbij het dossiernummer K19061.

Waarom publiceert de provincie Groningen dit bericht?

Het kan zijn dat besluiten van de provincie Groningen, zoals vergunningen, van invloed zijn op uw leefomgeving. Met dit bericht informeren wij u over wat er gebeurt in uw omgeving.

 

Naar boven