Kennisgeving voornemen verkenning en participatie

Projectbesluit Nieuwe Natuur in polders het Oosterland, Lappenvoort, Glimmen en Glimmermade (POL-gebied)

Het POL-gebied ligt in de benedenloop van de Drentsche Aa, op de grens van Groningen en Drenthe. Het gebied bestaat in totaal uit vier aaneengesloten polders: Glimmermade, Glimmer polder, het Oosterland en Lappenvoort die alle deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De begrenzing van het NNN is vastgelegd in de omgevingsverordeningen (POV's) van de provincies Groningen en Drenthe. De NNN-aanwijzing is gebeurd omdat we er weer een natuurlijk functionerend systeem van willen maken.

Om de nieuwe inrichting juridisch-planologisch mogelijk te maken willen de colleges van gedeputeerde staten van beide provincies een projectbesluit nemen, zoals bedoeld in afdeling 5.2 van de Omgevingswet. Dit besluit moet volgens de in deze wet voorgeschreven procedure worden voorbereid.

Met deze publicatie geven Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen kennis van het volgende:

 • Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen is vanuit de voorrangsregel (artikel 5.44a onder de Omgevingswet) bevoegd gezag voor het projectbesluit.

 • Het voornemen om een verkenning als bedoeld in artikel 5.48 van de Omgevingswet uit te voeren naar realisatie van een natuurlijk functionerend systeem in het POL-gebied.

 • De wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen hierbij worden betrokken;

 • Een Projectbesluit vast te stellen zonder voorafgaande voorkeursbeslissing als bedoeld in artikel 5.49 van de Omgevingswet;

 • Een mer-beoordeling op te stellen in samenloop met het projectbesluit;

 • De terinzagelegging van deze kennisgeving met het voorlopige ontwerp van de inrichting van het POL-gebied, en de wijze waarop hier reacties op kunnen worden ingediend.

De kennisgeving gaat vergezeld met het voorlopige ontwerp van de inrichting van het POL-gebied. Dit document functioneert als ter inzage liggend stuk. In deze kennisgeving leest u wat het project inhoudt, waarover u kunt meedenken en hoe u kunt reageren. U kunt vanaf 4 juni 2024 tot en met 15 juli 2024 oplossingsrichtingen inbrengen op het voornemen en een reactie geven op het voornemen.

Het Project

Wat houdt het project in?

De vier polders beslaan een totale oppervlakte van 367 hectare. Hiervan liggen 191 hectare in de provincie Groningen (en de gemeente Groningen), de overige 176 in de provincie Drenthe (gemeente Tynaarlo). Het gebied is onderdeel van een verbinding tussen de NNN-gebieden in het Zuidelijk Westerkwartier, de Drentse Onlanden, het Drentsche Aa gebied, het Zuidlaardermeer en ‘t Roegwold. Het gebied ligt in de zogenaamde 'Laagveengordel' die zich uitstrekt ten oosten, zuiden en westen van de stad Groningen.

Waarom is het nodig?

De natuurkwaliteiten van het POL-gebied staan al jaren sterk onder druk. Deze achteruitgang wordt in belangrijke mate veroorzaakt door hydrologische knelpunten en biochemische condities van bodem en water. Monitoringsresultaten laten voor veel soorten flora en fauna een dalende lijn zien. Diep wegzakkende grondwaterstanden zijn een belangrijke oorzaak.

Om in de polders weer een meer natuurlijk functionerend natuur- en watersysteem te realiseren gaan de provincies Groningen en Drenthe het POL-gebied opnieuw inrichten. Beide provincies doen dit in samenwerking met de betrokken gebiedspartners (gemeenten Groningen, Tynaarlo, waterschap Hunze en Aa's, natuur beherende organisaties).

Het doel is om een inrichting te creëren waarbij de condities voor natuurontwikkeling optimaal zijn. Naast natuurontwikkeling geldt als randvoorwaarde dat de functie en capaciteit van het gebied als noodwaterberging behouden blijft. De opgave behelst verder het tegengaan van verdere veenoxidatie (en daarmee het reduceren van CO² emissies), het verbeteren van de waterkwaliteit en het behoud en de versterking van kenmerken van landschap en cultuurhistorie. Passend in de toekomstige inrichting is het ontwikkelen van mogelijkheden voor een optimale beleving van het gebied via een goede recreatieve ontsluiting eveneens onderdeel van de opgave.

De herinrichting van het gebied en het watersysteem met bijbehorende inrichtingsmaatregelen moet planologisch worden verankerd, waarvoor een projectprocedure middels deze kennisgeving wordt gestart.

Projectprocedure

Projectbesluit

In het projectbesluit wordt aan alle percelen in het POL-gebied de functie 'natuur' (met nevenfunctie waterberging) toegekend. Op basis van deze functietoekenning kunnen de inrichtingsmaatregelen worden genomen die noodzakelijk zijn om dit meer natuurlijk functionerend natuur- en watersysteem te realiseren. De projectprocedure start met het doen van een kennisgeving van dit voornemen. Deze kennisgeving wordt tevens benut om aan te geven dat burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen zullen worden betrokken.

Met het projectbesluit worden ook vergunningplichtige activiteiten mogelijk gemaakt. De vergunningverlening is onderdeel van het projectbesluit waardoor opvolging van verschillende procedures voorkomen wordt. Het gaat dan bijvoorbeeld over activiteiten als het ontgronden, het aanleggen van kades, het bouwen van kunstwerken en het verstoren van flora en fauna. Het bevoegd gezag stemt hierin nauw af met de andere betrokken overheden.

Het bevoegd gezag voor het projectbesluit

Het wettelijke uitgangspunt is dat voor één project één projectbesluit wordt vastgesteld. Er kan per procedure ook maar één instantie het bevoegde gezag zijn. Omdat het projectgebied in twee provincies ligt, waarvan het grootste deel in de provincie Groningen, is de provincie Groningen op grond van artikel 5.44a, eerste lid, van de Omgevingswet aangewezen als bevoegd gezag voor het gehele projectgebied. Uiteraard is en blijft provincie Drenthe nauw betrokken bij de procedure. Datzelfde geldt voor de betrokken gemeenten Groningen en Tynaarlo, waterschap Hunze en Aa's (en Noorderzijlvest) en andere belanghebbenden bij het project en het gebied.

Samenloop van projectbesluit met mer-beoordeling

Op grond van Bijlage V bij het Omgevingsbesluit is vast komen te staan dat voor dit project geen mer-plicht geldt. Er geldt wel een mer-beoordelingsplicht; in dat kader wordt een mededeling van dit voornemen gedaan. Het mer-beoordelingsbesluit is onderdeel van het projectbesluit.

Verkenning

De verkenningsfase

Met publicatie van voorliggende kennisgeving start de verkenningsfase. In de verkenningsfase verkennen we de mogelijke oplossingen voor de herinrichting van het projectgebied. Op basis van de verkenning worden kansrijke varianten, oplossingen en/of te nemen maatregelen geselecteerd die uitgewerkt worden in het definitief ontwerp (DO) van de inrichting).

In de periode 2022-2023 heeft al een uitgebreide gebiedsverkenning en een afweging van alternatieven plaatsgevonden in relatie tot het inrichtingsplan. In verschillende werkgroepen waarin natuur beherende organisaties, specialisten en overheden zijn vertegenwoordigd is de afgelopen jaren al veel onderzoek naar een gewenste inrichting gedaan. Met alle terreineigenaren is uitgebreid gesproken. Ook zijn goed bezochte veldbezoeken en inloopbijeenkomsten georganiseerd waar eenieder op informele wijze ideeën heeft kunnen inbrengen, kennis heeft kunnen nemen van de voorgestelde maatregelen en suggesties voor aanpassingen heeft kunnen doen. Dit informele proces maakte onderdeel uit van het inrichtingsplan. Bij deze bijeenkomsten is ook verwezen naar het formele nog daaropvolgende besluitvormingsproces waarbij inspraak en zienswijzen mogelijk zijn, waarvoor deze kennisgeving de start is.

Het voornemen was om gekoppeld aan het inrichtingsplan een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) op te stellen onder de Wet ruimtelijke ordening. Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kan er niet langer een PIP in procedure worden gebracht. In plaats daarvan dient er onder de Omgevingswet een projectprocedure doorlopen te worden; deze procedure ziet er anders uit dan voor het PIP. Formeel zal, bij start van de projectprocedure, (opnieuw) de verkenningsfase doorlopen moeten worden. De verkenning zal een inhoudelijke aanvulling zijn op de eerdere ideeën die zijn aangedragen en zijn meegenomen in het voorlopig ontwerp van de inrichting. Er kan op een goede wijze worden voortgebouwd op de inzichten die zijn verkregen vanuit de omgeving (burgers, bedrijven, overheden en andere partijen) bij de start van deze verkenning.

Hoe kunt u meedenken?

De voorbereiding van het projectbesluit loopt volgens de uitgangspunten voor de participatie van de Omgevingswet. Met de start van de terinzagelegging begint ook het participatieproces. In deze periode kan iedereen oplossingsrichtingen, kansen en belangen in het gebied naar voren te brengen. Bij deze kennisgeving is ook het voorlopige ontwerp van de inrichting van het POL-gebied, die is opgesteld op basis van de informele verkenning uit 2022-2023, bijgevoegd. Een verbeelding van dit ontwerp is weergegeven in onderstaande kaart. Bij het aandragen van oplossingsrichtingen, kansen en belangen in gebied kan gereageerd worden op het voorlopig ontwerp, om dit verder te optimaliseren.

De spelregels voor het inbrengen van oplossingsrichtingen, kansen en belangen zijn als volgt:

 • Eenieder kan binnen de aangegeven periode ideeën, kansen en belangen aandragen.

 • Ideeën, kansen en belangen liggen binnen het projectgebied of sluiten daarop aan.

 • Ideeën, kansen en belangen leveren een duidelijke bijdrage aan de inrichtingsopgave voor het projectgebied.

 • Voorgestelde ideeën moeten sober en doelmatig zijn. Dat wil zeggen technisch uitvoerbaar, beheersbaar en kosteneffectief.

 • Maatregelen in het kader van ingediende ideeën, kansen en belangen mogen geen afbreuk doen aan de bestaande (of te bereiken) ruimtelijke kwaliteit en de waarden in het gebied.

Hoe kunt u reageren?

U kunt op twee manieren reageren, vanaf dinsdag 4 juni 2024 tot en met maandag 15 juli 2024. Bij voorkeur ontvangen wij uw reactie via ons mailadres.

 • info@provinciegroningen.nl

 • Per post: Provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen.

Onder vermelding van ‘reactie POL-gebied’. Via bovengenoemde contactmogelijkheden kunt u ons ook vragen stellen of andere opmerkingen aan ons doorgeven.

Wat gebeurt er met uw reactie?

U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw reactie. Uw reactie wordt betrokken bij de verkenning. Ingediende ideeën, kansen en belangen worden door het bevoegd gezag beoordeeld en, als deze voldoen aan de spelregels, voor zover mogelijk meegenomen in het inrichtingsplan (DO) en het ontwerp-projectbesluit.

In een reactienota wordt weergegeven wat er met alle ingediende reacties wordt gedaan. Indieners worden over de reactienota geïnformeerd.

Het ontwerp-projectbesluit wordt, als deze is opgesteld, gedurende zes weken ter inzage gelegd. In deze periode kan eenieder zienswijzen op dit ontwerp indienen. Het bevoegd gezag zal het projectbesluit vervolgens vaststellen.

Meer informatie;

Bij de verdere voorbereiding van het projectbesluit stellen we prijs op uw mening en/of inbreng. Het project raakt immers de belangen van inwoners, bedrijven en andere instanties. Wij vinden het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid krijgt om ideeën in te brengen en mee te denken over het project.

Daarnaast wordt er op de volgende manieren over het proces gecommuniceerd:

Naar boven