Provincie Zeeland - Verlening uitgebreide omgevingsvergunning voor herbeoordeling van PGS 15 voorschrift dat in een eerder verleende vergunning is opgenomen, Monacoweg 2 in Nieuwdorp

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 3 mei 2023 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Top Consultants, namens Access World Terminals B.V. voor de inrichting aan de Monacoweg 2, 4455 SZ te Nieuwdorp.

 

Het betreft een inrichting voor op- en overslag van bulkproducten in vaste vorm.

 

De aanvraag betreft een verzoek tot herbeoordeling van een PGS 15 voorschrift dat in een eerder verleende vergunning is opgenomen.

 

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben besloten de vergunning te verlenen.

 

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 6 juni 2024 tot en met 18 juli 2024 op de volgende plaatsen inzien:

 • -

  de gemeente Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand, na telefonische afspraak;

 • -

  de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

 

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, t.a.v. het Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, beroep worden ingesteld door:

 • -

  een ieder die zienswijzen heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

 • -

  de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

 • -

  alle belanghebbenden.

 

Alleen zij die een beroepschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, t.a.v. Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Inlichtingen  Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 2105053 en het Olo nummer: 7771057. Voor de betreffende stukken met betrekking tot deze procedure kunt u op bijgaande link klikken: https://loket.dcmr.nl/mozard/!suite92.scherm1007?mObj=8726948 

 

Naar boven