Vaststelling inpassingsplan en uitvoeringsbesluit Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat West

Provinciale Staten (PS) en Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant maken het volgende bekend. PS hebben op 24 mei 2024 het gewijzigde inpassingsplan West (planid. NL.IMRO.9930.ipgolwest-va05) vastgesteld.

Inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat voor Oost en West

Op 14 februari 2024 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) een (tussen)uitspraakgedaan over de ingestelde beroepen op beide inpassingsplannen en de bijhorende uitvoeringsbesluiten. Het genomen besluit van Provinciale Staten is een direct gevolg van de uitspraak van de Afdeling waarbij omissies moesten worden hersteld. Met het genomen besluit wordt hieraan voldaan.’ Het gaat om:

  • het verduidelijken van een gebruik dat strijdig is met de in het plan opgenomen bestemming. Bedoeld wordt een seksinrichting, escortbedrijf en/of straatprostitutie;

  • het regelen van de fysieke compensatie van het Natuur Netwerk Brabant in de planregels en

  • het duidelijk maken hoe de externe saldering met één van de veehouderijlocatie voldoet aan de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant en dat deze locatie niet behoort tot de zogeheten ‘stoppers’, waarvan de stikstofdepositie al eerder is ingezet.

De inpassingsplannen zijn op de eerste twee punten aangevuld. Voor het derde punt is een nadere motivering gestuurd aan de Afdeling.

Terinzagelegging

Het inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Oost is digitaal in te zien met ingang van 30 mei tot en met 10 juli 2024 op de volgende wijze:

  • in het Omgevingsloket, in de viewer Regels op de kaart;

  • Op verzoek kunt u het ontwerp tijdens openingstijden inzien op het Provinciehuis. Als u daarvan gebruik wil maken, verzoeken wij u hiervoor een afspraak te maken via het Brabantloket, bereikbaar op 073 6812812.

Beroep

Voor de personen die reeds beroep hadden ingesteld tegen de eerdere inpassingsplannen geldt dat hun beroep op grond van artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht automatisch wordt aangemerkt als beroep tegen de nieuwe besluiten. Zij zullen door de Raad van State in de gelegenheid worden gesteld om te reageren op de nieuwe besluiten.

Overige belanghebbenden kunnen (zie https://www.raadvanstate.nl/@125301/niet-belanghebbende- toegang-beroep/) tegen de nieuwe besluiten beroep instellen, voor zover dit beroep betrekking heeft op:

  • de wijzigingen die door Provinciale Staten van Noord-Brabant bij de vaststelling van de gewijzigde Inpassingsplannen zijn aangebracht;

Beroep kan tot en met 10 juli 2024 worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Burgers kunnen ook via het digitaal loket beroep instellen. Advocatuur, bedrijven en (overheids)organisaties kunnen nog niet digitaal procederen. Kijk op https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/ voor de voorwaarden. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden. Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend zijn en voorzien zijn van een datum.

Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Indien beroep is ingesteld, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overlegd. Voor het indienen van een beroepschrift en/of verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Crisis- en herstelwet

Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat belanghebbenden in het beroepschrift gemotiveerd moeten aangeven welke beroepsgronden worden aangevoerd. Na afloop van de termijn kunnen geen (aanvullende) beroepsgronden meer worden aangevoerd. Geef in het beroepschrift aan dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Nadere informatie

Voor nadere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw A.M.A. Bovée, 073-681 28 12 provincie Noord-Brabant.

 

's-Hertogenbosch mei 2024

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Naar boven