Terinzagelegging omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit – ZLR00L439 De Dijk Tynaarlo

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van de Omgevingswet, Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit kwaliteit leefomgeving hebben besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor:

Het beheren van grauwe ganzen ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, ZLR00L439 De Dijk Tynaarlo

U kunt het besluit en bijlage(n) digitaal inzien. Klik op de link 'Bekijk documenten’ om de documenten te bekijken. Wilt u de overige bijbehorende stukken inzien, dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55 of een e-mail sturen naar vth@drenthe.nl.

Belanghebbenden kunnen tot en met zes weken na de dag van verzending van het besluit op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. De dag van verzending is de dagtekening van het besluit. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften.

Naar boven