Wijzigingsbesluit Subsidieregeling voorkomen schade door wolven provincie Fryslân

Gedeputeerde staten van Fryslân,

 

gelet op artikel 1.3, vierde lid van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013,

 

overwegende dat wijziging van de Subsidieregeling Voorkomen schade door wolven provincie Fryslân wenselijk wordt geacht,

 

besluiten;

Artikel I Wijzigingsbesluit

 

De Subsidieregeling Voorkomen schade door wolven provincie Fryslân wordt gewijzigd als volgt:

 

A

 

In artikel 1 wordt onderdeel f vervangen door:

 

‘f. landbouwhuisdieren: runderen, schapen, geiten, paarden, pony’s, alpaca’s en varkens;’

 

B

 

Artikel 7, onderdeel g komt te vervallen.

 

C

 

In artikel 12 wordt het tweede lid vernummerd tot het derde lid en er wordt een nieuw tweede lid ingevoegd die luidt:

 

  • 2.

    Deze subsidieregeling vervalt 7 mei 2025, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op aanvragen die voor die datum zijn ontvangen.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking in het Provinciaal Blad.

Artikel III Citeertitel

 

Dit besluit wordt aangehaald als Wijzigingsbesluit Subsidieregeling voorkomen schade door wolven provincie Fryslân.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 7 mei 2024.

drs. A.A.M. Brok, voorzitter

drs. ing. J.J. Algra, secretaris

Naar boven