Bekendmaking verhoging subsidieplafond voor aanvragen in het kader van de Subsidieregeling voorkomen schade door wolven provincie Fryslân

Wolvenschade is op dit moment alleen te voorkomen door het treffen van preventieve maatregelen zoals wolfwerende afrastering. Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân willen daarom Friese dierhouders stimuleren om wolfwerende afrastering aan te schaffen en te gebruiken zodat wolvenschade kan worden voorkomen. Om ervoor te zorgen dat de Friese dierhouders deze wolfwerende afrastering kunnen treffen, faciliteert de provincie hen door middel van de ‘Subsidieregeling voorkomen schade door wolven provincie Fryslân’ (hierna: de regeling). Binnen deze regeling kan een prestatiesubsidie aan dierhouders in het door Gedeputeerde Staten vastgestelde wolvengebied worden verstrekt voor het realiseren van een wolfwerende afrastering. Sinds de openstelling van de regeling is gebleken dat het bestaande budgetplafond bijna bereikt is. Het wordt wenselijk geacht om een hoger subsidieplafond voor de regeling vast te stellen voor de aanvragen die gedurende de looptijd van de regeling ingediend worden. Daarom is besloten:

  • het subsidieplafond voor de in artikel 4 van de regeling voorkomen schade door wolven provincie Fryslân bedoelde activiteit vast te stellen op € 450.000,-;

  • het hiervoor vermelde subsidieplafond te laten gelden voor aanvragen in het kader van de regeling die zijn ontvangen vanaf 12 april 2022 tot en met 7 mei 2025;

  • de verdeling van de middelen plaats te laten vinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van de regeling.

  • dat de eerdere bekenmaking met betrekking tot het subsidieplafond van de regeling met het kenmerk PB-2022-3698 van 31 maart 2022 wordt ingetrokken.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het is geplaatst.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 7 mei 2024.

drs. A.A.M. Brok, voorzitter

drs. ing. J.J. Algra, secretaris

Naar boven