Verkeersbesluit N393, wegvak Tzummarum – Harlingen, voor het verlagen van de maximumsnelheid naar 60 km per uur en het regelen van voorrang per kruispunt

Kenmerk 02226698

Het College van gedeputeerde staten van Fryslân;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 

Gelet op:

 

-Artikel 15, lid 1, van de Wegenverkeerswet 1994, waarin is bepaald dat de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

-Artikel 18, lid 1, onder b, waarin is bepaald dat verkeersbesluiten, voor zover zij betreffen het verkeer op wegen onder beheer van een provincie, worden genomen door Gedeputeerde Staten;

-Artikel 24 van het BABW, waarin is bepaald dat verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de korpschef van de politie;

-Het bevoegdhedenstatuut provincie Fryslân 2018, waarin het college van Gedeputeerde Staten de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten heeft gemandateerd;

 

Overwegende,

 

-Dat de N393 tussen Tzummarum en Harlingen vanaf de bebouwde komgrens van Tzummarum, hectometrering 17,91, tot de aansluiting met de N390, hectometrering 27,49, in het Regionaal Mobiliteitsprogramma van provincie Fryslân is aangeduid als weg met een erftoegangsfunctie;

-Dat de verkeersintensiteit op dit wegvak op weekdagen gemiddeld 2.700 voertuigen per etmaal bedraagt;

-Dat met uitzondering van de traverses door of bij de bebouwde kommen van Oosterbierum, Sexbierum en Pietersbierum, een snelheidsregime van 80 km/u van toepassing is, met een inrichting met kantmarkering en zonder asstreep;

-Dat het Regionaal Mobiliteits Programma van Fryslân beleidsmatig uitgaat van een maximumsnelheid van 60 km per uur op erftoegangswegen buiten de bebouwde kom en dergelijke wegen bij voorkeur meer worden ingericht als een verblijfsgebied;

-Dat een lagere rijsnelheid bijdraagt aan het verminderen van de ernst van ongevallen en het vanuit verkeersveiligheid en ter bescherming van de weggebruikers en passagiers gewenst is een maximumsnelheid van 60 km per uur toe te passen en te ondersteunen door het aanbrengen van de ‘60’-figuratie op de rijbaan;

-Dat een lagere rijsnelheid van 60 km per uur tevens bijdraagt aan een hoger attentieniveau bij de weggebruiker en attendeert op het type verkeer (lokaal, langzame verkeersdeelnemers) en de lagere inrichtingsnormen van de weg, zoals de aanwezigheid van uitritten, afslaand verkeer, smalle wegbermen en soms obstakels in de berm, die zich in principe op wegen met een erftoegangsfunctie kunnen voordoen;

-Dat ter ondersteuning van en het attenderen op de lagere maximumsnelheid, op enkele rechtstanden in de route bij de kruispunten Muntsewei, Slachte en Hearewei, taludstrepen worden aangebracht en ter hoogte van twee voor fietsers en voetgangers belangrijke oversteken nabij Pietersbierum, taludstrepen in combinatie met schrikhekken worden aangebracht, aan weerskanten van de weg;

-Dat de weg buiten de bebouwde kom aangewezen is als voorrangsweg;

-Dat het wenselijk is om de voorrang te behouden ten gunste van de N393 en hiervoor per kruispunt de N393 als voorrangsweg aan te wijzen;

-Dat het beheer van de weg N393 Tzummarum – Harlingen bij de provincie Fryslân berust;

-Dat op grond van artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) overleg met de politie heeft plaatsgevonden;

-Dat de politie d.d. 17 april 2024 heeft laten weten in te kunnen stemmen met de voorgestelde maatregelen;

Gelet op de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994, juncto artikel 12 van het BABW;

BESLUIT

 

Op het wegvak van de N393 (Kleasterwei - Hearewei – Haulewei) vanaf de noordwestelijke bebouwde komgrens van Tzummarum tot aan de aansluiting van de N393 op de provinciale weg N390, nabij Harlingen, met uitzondering van de binnen dit wegvak gelegen bebouwde kommen van Oosterbierum en Sexbierum:

 • 1.

  Door plaatsing van de borden A01 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met een maximumsnelheid van 60 km per uur aan weerskanten langs de N393, in combinatie met de ‘60’ figuratie op het asfalt:

  • 1.

   bij de bebouwde komgrens van Tzummarum, richting Harlingen ter hoogte van hectometrering 17,91;

  • 2.

   voorafgaand aan de zijwegen Kapellewei en Roordamaleane, hectometrering 18,7, in beide richtingen;

  • 3.

   voorafgaand aan de zijweg Múntsewei, hectometrering 19,19, in beide richtingen;

  • 4.

   bij de oostelijke en westelijke bebouwde komgrens van Oosterbierum, richting Tzummarum ter hoogte van hectometrering 19,55 en richting Harlingen ter hoogte van hectometrering 20,40;

  • 5.

   voorafgaand aan het kruispunt met de Slachte, hectometrering 20,6, in beide richtingen;

  • 6.

   voorafgaand aan de zijweg Ottemaleane hectometrering 21,28, in beide richtingen;

  • 7.

   bij de oostelijke en westelijke bebouwde komgrenzen van Sexbierum, richting Tzummarum ter hoogte van hectometrering 21,95 en richting Harlingen ter hoogte van hectometrering 22,57;

  • 8.

   voorafgaand aan de zijweg Liauckamaleane, hectometrering 22,8, in beide richtingen;

  • 9.

   voorafgaand aan de zijwegen Hoarpaed en Van Hottingawei, hectometrering 23,15, in beide richtingen (herplaatsing reeds aanwezige borden A01);

  • 10.

   voorafgaand aan de zijwegen Siverdaleane en Winamerdyk, hectometrering 25,51, in beide richtingen;

  • 11.

   voorafgaand aan de zijweg Swingmaleane, hectometrering 26,35, in beide richtingen;

  • 12.

   bij het begin van de N393 nabij Harlingen, richting Tzummarum, ter hoogte van hectometrering 27,44, een lagere toegestane maximumsnelheid vast te stellen en dit te ondersteunen door het aanbrengen van taludstrepen ter hoogte van de Múntsewei, Slachte en Hearewei, die gelegen zijn in rechtstanden en bij twee voor fietsers en voetgangers belangrijke oversteken nabij Pietersbierum, waarbij tevens schrikhekken worden aangebracht.

 • 2.

  In verband met de ondergeschikte betekenis en gebruik van de Hearewei, hectometrering 23,73, Waeigatspaed, hectometrering 24,6 en Blynsewei, hectometrering 27,03, zal voorafgaand aan deze zijwegen uitsluitend 60-figuratie op de rijbaan worden aangebracht, in beide richtingen.

 • 3.

  De borden A01 en A02 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met een maximumsnelheid van 60 km per uur te verwijderen bij Pietersbierum, ter hoogte van hectometrering 23 vanuit de richting Tzummarum, evenals de ‘60’ figuratie op het wegdek en ter hoogte van hectometrering 23.43 vanuit de richting Harlingen, omdat dit gedeelte door dit besluit binnen de reikwijdte van nieuw geplaatste borden valt.

 • 4.

  Door plaatsing van de borden A02 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, van de maximumsnelheid van 60 km per uur bij:

  • 1.

   de noordwestelijke bebouwde komgrens van Tzummarum in de richting Tzummarum, ter hoogte van hectometrering 17,91;

  • 2.

   het begin van de N393 nabij Harlingen, richting Harlingen, ter hoogte van hectometrering 27,44.

 • 5.

  Door het verwijderen van alle borden B01 en het plaatsen van borden B03, B04 of B05, van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, voorafgaand aan de zijwegen op ongeveer 35 meter vanuit de as van de zijweg, ter hoogte van:

  • 1.

   de parkeerplaats bij hectometrering 18,45, verwijderen B01 richting Tzummarum en plaatsen B04 richting Harlingen en B05 richting Tzummarum;

  • 2.

   de parkeerplaats bij hectometrering 18,53, verwijderen B01 richting Harlingen en plaatsen B04 richting Harlingen en B05 richting Tzummarum;

  • 3.

   de zijwegen Kapellewei en Roordamaleane bij hectometrering 18,7, verwijderen B01 in beide richtingen en plaatsen bord B03 in beide richtingen;

  • 4.

   de zijweg Múntsewei bij hectometrering 19,19 verwijderen B01 in beide richtingen en plaatsen B04 richting Harlingen en B05 richting Tzummarum;

  • 5.

   toegang bedrijfsterrein bij hectometrering 19,42 nabij Oosterbierum, verwijderen B01 in beide richtingen en plaatsen B04 richting Harlingen en B05 richting Tzummarum;

  • 6.

   de zijweg Slachte bij hectometrering 20,6, verwijderen B01 in beide richtingen en plaatsen bord B03 in beide richtingen;

  • 7.

   de zijweg Ottemaleane bij hectometrering 21,28 verwijderen B01 in beide richtingen en plaatsen B05 richting Harlingen en B04 richting Tzummarum;

  • 8.

   de zijweg Liauckamaleane bij hectometrering 22,8, verwijderen B01 in beide richtingen en plaatsen B05 richting Harlingen en B04 richting Tzummarum;

  • 9.

   de zijwegen Hoarpaed en Van Hottingawei bij hectometrering 23,15, verwijderen B01 in beide richtingen en plaatsen bord B03 in beide richtingen;

  • 10.

   de zijweg Hearewei bij hectometrering 23,73, verwijderen B01 in beide richtingen en plaatsen B04 richting Harlingen en B05 richting Tzummarum;

  • 11.

   de zijweg Waeigatspaed bij hectometrering 24,6, verwijderen B01 in beide richtingen en plaatsen B04 richting Harlingen en B05 richting Tzummarum;

  • 12.

   de zijwegen Siverdaleane en Winamerdyk bij hectometrering 25,51, verwijderen B01 in beide richtingen en plaatsen bord B03 in beide richtingen;

  • 13.

   de zijweg Swingmaleane bij hectometrering 26,35, verwijderen B01 in beide richtingen en plaatsen B05 richting Harlingen en B04 richting Tzummarum;

  • 14.

   de zijweg Blynsewei bij hectometrering 27,03, verwijderen B01 in beide richtingen en plaatsen B04 richting Harlingen en B05 richting Tzummarum;

  • 15.

   bij het begin van de N393 nabij Harlingen, richting Harlingen, ter hoogte van hectometrering 27,44, verwijderen bord B01, de voorrang ten gunste van verkeer op de N393 per kruispunt te regelen.

Leeuwarden, 7 mei 2024

Gedeputeerde Staten van Fryslân

Namens deze,

H. van Breeden

Teammanager Verkeer Provinciale Waterstaat

Mededelingen

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan tegen dit besluit binnen zes (6) weken na de verzending daarvan een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 20120, 8900 HM in Leeuwarden.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar;

e. de handtekening van de indiener.

Meer informatie over de bezwaarschriftenprocedure vindt u op www.fryslan.frl onder “contact”, of u kunt bellen met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie, tel. 058 – 292 59 25.

Naar boven