Ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming, Markweg o.g. Europoort te Rotterdam

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat het voornemen bestaat om de aangevraagde vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb niet te verlenen, omdat geen sprake is van een vergunningplicht in het kader van de Wet natuurbescherming. De beoogde activiteit betreft het realiseren van een waterstoffabriek, gelegen aan de Markweg o.g. (naast nr. 194, op kadastrale

percelen Rotterdam, sectie AM, 592, 855 en 784), Europoort te Rotterdam.

Zienswijze en inzage

De ontwerpbeschikking en de relevante documenten liggen vanaf 18 april 2024 tot en met 29 mei 2024 ter inzage. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Een zienswijze moet het zaaknummer 01087796, naam en adres van de indiener en de dagtekening bevatten.

Een zienswijze moet worden gezonden aan Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, of via e-mail: vergunningen@odh.nl.

Voor informatie over het inzien van de ontwerpbeschikking en de relevante documenten verwijzen wij u naar de Centrale Bibliotheek Rotterdam.

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Voor deze procedure geldt op grond van overgangsrecht nog het oude recht, in dit geval de Wet natuurbescherming.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen en/of (fysieke) ter inzagelegging van de beschikking en de relevante documenten kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

Naar boven