Provincie Overijssel – Jaarverslag luchthavens Overijssel 2023

 

Besluit: dd. 02-04-2024

Kenmerk: 2024-008345

Inlichtingen bij: H.M. ten Hove, A. van Konijnenburg

Telefoon: 038 – 499 88 99

E-mail: subsidie@overijssel.nl

 

Bekendmaking

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben het Jaarverslag luchthavens Overijssel 2023 vastgesteld. Op grond van de Wet luchtvaart brengen Gedeputeerde Staten jaarlijks aan Provinciale Staten verslag uit over de milieuaspecten als gevolg van luchthavenluchtverkeer.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd.

 

Hierbij bieden wij u het Jaarverslag Luchthavens Overijsel voor het jaar 2023 aan. Binnen Overijssel zijn Provinciale Staten (voor luchthavenbesluiten) en Gedeputeerde Staten (voor luchthavenregelingen) het bevoegd gezag voor vijf luchthavens:

 • 1.

  de helikopterlandingsplaats bij Isala Klinieken Zwolle (GS);

 • 2.

  de helikopterlandingsplaats bij het Medisch Spectrum Twente (GS);

 • 3.

  de helikopterlandingsplaats de Koperen Hoogte (GS);

 • 4.

  de recreatieve luchthaven Aero Club "Salland" Lemelerveld (zweefvliegen) (GS);

 • 5.

  de luchthaven Twente Airport (PS).

Dit verslag betreft de jaarlijkse rapportage aan Provinciale Staten op grond van artikel 8.55 Wet luchtvaart.

 

Luchthavens registreren alle vliegbewegingen (starts en landingen) en rapporteren hierover op kwartaal- of jaarbasis. Op basis van de rapportages is gecontroleerd op het toegestane aantal vluchten, de toegestane typen luchtvaartuigen, toegestane gebruiksdagen en -tijden.

 

Controle aantal geregistreerde vluchten

Luchthaven

Toetstellen

Vergunde vluchten / vliegbewegingen per jaar

Geregistreerd vluchten / vliegbewegingen in 2023

Over-schrijding

Medisch Spectrum Twente

Traumahelikopters

Geen maximum[1]

89 vluchten

(178 vliegbewegingen)

nee

Isala Klinieken Zwolle

Traumahelikopters

Geen maximum1

118 vluchten

(236 vliegbewegingen)

nee

De Koperen Hoogte

Helikopters

250 vluchten (500 vliegbewegingen)

9 vluchten

(18 vliegbewegingen)

nee

Aero Club "Salland"

TMG’s (motorzwevers)

450 vluchten (900 vliegbewegingen)

78 vluchten

(155) vliegbewegingen)

nee

zelfstarters

100 vluchten (100 vliegbewegingen) [2]

6 vluchten

nee

met een sleepvliegtuig

300 vluchten (600 vliegbewegingen)

27 vluchten

(54 vliegbewegingen)

nee

[1] Aan heli-vluchten voor medische doeleinden is geen maximum aantal gesteld.

[2] Een zelfstarter landt zonder motor.

 

Conclusie: het toegestane aantal vluchten op de luchthavens is niet overschreden.

 

Controle geluidsnormen Twente Airport

In het luchthavenbesluit voor Twente Airport is geen maximum aan het aantal vluchten gesteld. In plaats daarvan is op vier handhavingspunten een geluidsruimte vastgesteld (maximaal toegestane geluidbelasting op jaarbasis). Deze normen worden niet overschreden. Dit blijkt uit berekeningen met een akoestisch model, waarin de luchthaven de geregistreerde vluchten invoert. In 2023 is op het meest belaste handhavingspunt 28,8% van de toegestane geluidsruimte gebruikt. In 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022 was dit respectievelijk 5%, 7%, 12%, 10%, 20% en 15%. Daarmee is in 2023 meer van de geluidsruimte gebruikt dan in 2022. De geluidbelasting blijft nog steeds ruim binnen de toegestane geluidsruimte.

 

Controle op type toestellen, gebruiksdagen en tijden

Wij hebben in 2023 enkele overtredingen geconstateerd.

 

De helikopterlandingsplaats De Koperen Hoogte is over gegaan naar een andere eigenaar. De nieuwe eigenaar exploiteert nu de helihaven. In de luchthavenregeling is echter opgenomen dat uitsluitend de vorige eigenaar de helihaven mag exploiteren. Wij hebben deze overtreding geïdentificeerd als risicovol, vanwege ontstane onduidelijkheid over verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid voor de exploitatie van deze helihaven. Onder last van een dwangsom hebben wij daarom de helihaven laten sluiten. De nieuwe eigenaar moet daarom een verzoek indienen tot aanpassing van de luchthavenregeling. Verder zijn diverse overtredingen geconstateerd bij De Koperen Hoogte, waaronder één maal landen met een te zwaar toestel en één maal landen buiten de vergunde openingsuren. De nieuwe eigenaar is hierop aangeschreven. Wij hebben de geconstateerde overtredingen besproken met de inspecteur luchtvaart van ILT. Zij zullen het helidek inspecteren op veiligheid, alvorens het in gebruik kan worden genomen door de nieuwe exploitant.

 

Op de helikopterlandingsplaats bij Isala Klinieken Zwolle is één keer een helikopter geland voor een ander doel dan medische noodzaak, namelijk een trainingsvlucht van de politie. Voor trainingsvluchten hebben wij in het verleden een ontheffing voor één jaar verleend, maar deze ontheffing is verlopen. Isala Klinieken dient voor trainingsvluchten een nieuwe ontheffing (voor één jaar) aan te vragen, danwel te verzoeken om aanpassing van de voorschriften in de luchthavenregeling. Tot die tijd zijn trainingsvluchten niet toegestaan. De beheerder van het helidek is hierop aangesproken. Ook is de overtreding doorgegeven aan de inspecteur luchtvaart van ILT.

 

Op de andere luchthavens hebben wij geen overtredingen geconstateerd.

 

Klachten

Vijf inwoners hebben contact met ons opgenomen over de luchthaven Twente Airport. In één geval ging het om een informerende vraag rond de aankoop van een woning. In de overige vier gevallen betrof het een klacht over luchtverkeer rond de luchthaven. Wij hebben de klachten onderzocht. Eén klacht betrof een vliegtuig dat in raaien over Oldenzaal vloog. Dit toestel was afkomstig van een andere luchthaven en voerde een reguliere vlucht uit. De andere drie klachten gingen over ervaren geluidsoverlast door vliegverkeer vanaf Twente Airport. Deze vluchten pasten binnen het regulier gebruik van de luchthaven. Klagers waren voldoende geholpen met informatie over de aard van de betreffende vluchten. Geen van de contactmomenten gaf aanleiding tot handhavend optreden.

 

Over de overige luchthavens hebben wij geen klachten ontvangen.

 

Naar boven