Wijziging Zuid-Hollandse Omgevingsverordening Module Wonen, Werken en Werelderfgoed

[Een deel van de tekst van deze bekendmaking is overeenkomstig artikel 7 lid 2 Bekendmakingswet bekendgemaakt en hier beschikbaar: https://ro.zuid-holland.nl/NL.IMRO.9928.ZHOV-V061/NL.IMRO.9928.ZHOV-V061.gml en https://ruimtelijkeplannen.zuid-holland.nl/ZHOVbesluiten.]

 

Besluit van provinciale staten van Zuid-Holland van 31 januari 2024 tot wijziging van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening in verband met de module Wonen, Werken en Werelderfgoed (Wijziging Zuid-Hollandse Omgevingsverordening module Wonen, Werken en Werelderfgoed)

 

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

 

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 2 oktober 2023, met het besluitnummer PZH-2023-840484435 en het voorstel van Gedeputeerde Staten van 23 januari 2024, met het besluitnummer PZH-2024-847216378;

 

Gelet op Artikel 2.6 van de Omgevingswet en artikel 143 van de Provinciewet;

 

Overwegende dat

 

Besluiten:

Artikel I  

De Zuid-Hollandse Omgevingsverordening wordt gewijzigd zoals is aangegeven in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

Artikel II  

De toelichting bij de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening wordt gewijzigd zoals is aangegeven in bijlage 2 behorende bij dit besluit.

Artikel III  

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na uitgifte van het Provinciaal blad waarin dit besluit is bekendgemaakt.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid treedt dit besluit op een bij besluit van gedeputeerde staten te bepalen tijdstip in werking, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel IV  

 • 1.

  Gedeputeerde staten kunnen, indien dit noodzakelijk is voor de bekendmaking op grond van artikel 6 van de Bekendmakingswet en de beschikbaarstelling op grond van artikel 14.5 van het Omgevingsbesluit ondergeschikte technische wijzigingen aanbrengen, zonder de aard, bedoeling of werking van de regels te veranderen.

 • 2.

  Als toepassing is gegeven aan het eerste lid brengen gedeputeerde staten samenhangende besluiten, waaronder voorbereidingsbesluiten en het Delegatiebesluit Zuid-Hollandse Omgevingsverordening met de technische wijzigingen in overeenstemming.

Artikel V  

Dit besluit wordt aangehaald als: Wijziging Zuid-Hollandse Omgevingsverordening Module Wonen, Werken en Werelderfgoed.

Den Haag, 31 januari 2024

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Wnd. Griffier

Mr. M. Pe

Voorzitter

drs. J. Smit

Bijlage 1 Wijziging Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV): regels

 

De Zuid-Hollandse Omgevingsverordening wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

Artikel 3.16 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Onderdeel e. komt te luiden:

  • e.

   het varen met een watervoertuig, zoals motorboot of waterscooter, sneller dan 9 km/u.

 • 2.

  Onderdeel f. vervalt.

B.

Na artikel 7.41a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

 

Artikel 7.41aa (toekomstbestendig bouwen van woningen)

 • 1.

  Een omgevingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling met 12 woningen of meer mogelijk maakt, betrekt daarbij de mogelijkheden en kansen voor toekomstbestendig bouwen.

 • 2.

  De volgende aspecten van toekomstbestendig bouwen worden in onderlinge samenhang betrokken:

  • a.

   de risico’s van klimaatverandering;

  • b.

   de energiehuishouding van de gebouwen, met name het gebruik en de opwekking van energie;

  • c.

   de toepassing van circulaire of biobased grondstoffen of producten;

  • d.

   de mogelijkheden om de emissies van NOx en CO2 te beperken in de bouw- en gebruiksfase;

  • e.

   het reduceren van drinkwatergebruik door waterbesparende maatregelen te treffen;

  • f.

   het versterken van de biodiversiteit; en

  • g.

   het realiseren van een gezonde en veilige leefomgeving.

C.

Artikel 7.43g wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  Het kopje komt te luiden:

  Artikel 7.43g (compensatie weidevogelgebieden of karakteristieke landschapselementen)

 • 2.

  De zinsnede “belangrijke weidevogelgebieden, recreatiegebieden rond de stad of karakteristieke landschapselementen” wordt vervangen door ‘’belangrijke weidevogelgebieden of karakteristieke landschapselementen’’.

D.

De aanhef van artikel 7.43i komt te luiden:

Een omgevingsplan voor een recreatiegebied als bedoeld in artikel 7.42, vijfde lid, kan voorzien in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij zo nodig aanvullende maatregelen worden getroffen als bedoeld in artikel 7.43e, voor zover:

 

E.

Artikel 7.44 komt te luiden:

 

Artikel 7.44 (afgestemde regionale behoefte)

Een omgevingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling voor wonen, bedrijventerreinen of kantoren mogelijk maakt, houdt rekening met de op de behoefteramingen van gedeputeerde staten gebaseerde regionale afgestemde behoefte aan deze ontwikkeling. De regionaal afgestemde behoefte kan blijken uit een geheel of gedeeltelijke instemming met regionale bestuurlijke afspraken door gedeputeerde staten of uit een door gedeputeerde staten openbaar gemaakt document.

 

F.

Artikel 7.45a vervalt.

 

G.

Artikel 7.45h komt te luiden:

 

Artikel 7.45h (functiemenging en meervoudig ruimtegebruik)

Een omgevingsplan dat voorziet in een nieuwe stedelijke ontwikkeling voor de functies wonen of bedrijven, houdt rekening met de mogelijkheden voor functiemenging en meervoudig ruimtegebruik.

 

H.

Na paragraaf § 7.3.8. wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:

 

§ 7.3.8a Wonen

 

Artikel 7.47a (voldoende sociale huurwoningen)

 • 1.

  Een omgevingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling met 12 woningen of meer mogelijk maakt voorziet in voldoende sociale huurwoningen, zijnde huurwoningen met een aanvangsprijs onder de grens, bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, van de Wet op de huurtoeslag, die minimaal 25 jaar in stand worden gehouden en via een woonruimteverdeelsysteem worden verhuurd. Onder voldoende wordt in ieder geval verstaan 30% sociale huurwoningen of wat hierover is vastgelegd in de afgestemde regionale behoefte, bedoeld in artikel 7.44.

 • 2.

  Een omgevingsplan als bedoeld in het eerste lid gaat in de motivering in op:

  • a.

   welke wijze de nieuwe stedelijke ontwikkeling voorziet in voldoende sociale huurwoningen en hoe die stedelijke ontwikkeling bijdraagt aan het streven naar minimaal 30% sociale huur in de woningvoorraad per gemeente;

  • b.

   het aandeel sociale huurwoningen in de woningvoorraad van de gemeente en het effect van de stedelijke ontwikkeling op dit aandeel; en

  • c.

   het aandeel sociale huurwoningen in de woningvoorraad in bezit bij corporaties en het effect van de stedelijke ontwikkeling op dit aandeel.

 • 3.

  Als over het aandeel sociale huurwoningen in een nieuwe stedelijke ontwikkeling regionale bestuurlijke afspraken zijn gemaakt, waarmee gedeputeerde staten hebben ingestemd, dan kan de motivering, bedoeld in het tweede lid, bestaan uit een verwijzing naar die afspraken.

§ 7.3.9 Detailhandel

 

Artikel 7.47b (voldoende betaalbare woningbouw)

 • 1.

  Een omgevingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling voor wonen mogelijk maakt voorziet in voldoende betaalbare woningbouw. Onder voldoende wordt in ieder geval verstaan 2/3 betaalbare woningbouw of wat hierover is vastgelegd in de afgestemde regionale behoefte, bedoeld in artikel 7.44.

 • 2.

  Een omgevingsplan als bedoeld in het eerste lid gaat in de motivering in op welke wijze de nieuwe stedelijke ontwikkeling voorziet in voldoende betaalbare woningbouw en hoe die stedelijke ontwikkeling bijdraagt aan 2/3 betaalbare woningbouw.

 • 3.

  Als over het aandeel betaalbare woningbouw regionale bestuurlijke afspraken zijn gemaakt waarmee gedeputeerde staten hebben ingestemd, dan kan de motivering bedoeld in het tweede lid, bestaan uit een verwijzing naar die afspraken.

Artikel 7.47c (overgangsrecht)

Paragraaf 7.3.8a is niet van toepassing als:

 • a.

  een omgevingsplan in ontwerp is vastgesteld vóór de inwerkingtreding van deze paragraaf; of

 • b.

  ten behoeve van de nieuwe stedelijke ontwikkeling een overeenkomst als bedoeld in artikel 13.13 van de Omgevingswet is aangegaan vóór 14 maart 2023.

I.

Artikel 7.48, tweede lid, onderdeel a, komt te luiden:

 • a.

  de ontwikkeling is in overeenstemming met het in bijlage IX, onder C, beschreven ontwikkelingsperspectief voor de daarin benoemde te consolideren centra, te herpositioneren centra, te optimaliseren centra en de overige centra;

J.

Artikel 7.49, derde lid, onderdeel a, komt te luiden:

 • a.

  ten hoogste 20% van het netto-verkoopvloeroppervlakte met een maximum van 500 m2 wordt voor de verkoop van het nevenassortiment gebruikt; en

K.

In artikel 7.51b wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4.

  Bedrijventerreinen, niet te transformeren, zijn de locaties, waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

L.

Artikel 7.52 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Onder vernummering van het tweede tot en met het achtste lid tot vierde tot en met tiende lid, worden twee leden ingevoegd, luidende:

  • 2.

   Voor zover het omgevingsplan, bedoeld in het eerste lid, betrekking heeft op een nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein waar ruimte kan worden geboden aan bedrijven die passen binnen geluidruimte zone 2 of geurruimte zone 2 of milieucategorie 3, wordt het toelaten van bedrijven uitgesloten die passen in geluidruimte zone 1 en geurruimte zone 1 of milieucategorie 1 en 2.

  • 3.

   In afwijking van het tweede lid kunnen bedrijven die passen in geluidruimtezone 1 en geurruimte zone 1 of milieucategorie 1 en 2, worden toegelaten als dat nodig is voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

 • 2.

  In het zesde lid (nieuw) wordt “tweede lid” vervangen door “vierde lid”.

 • 3.

  In het zesde lid (nieuw) wordt “transformatie” vervangen door “wijziging”.

 • 4.

  In de aanhef van het zevende lid (nieuw) wordt “vierde lid” vervangen door “zesde lid”.

 • 5.

  Het zevende lid, onderdeel a, ‘(nieuw) komt als volgt te luiden:

  • a.

   een bedrijventerrein met een in een milieuzonering vastgelegde gebruiksruimte voor geluid en geur van een geluidruimtezone 2 en een geurruimte zone 2, of milieucategorie 3, en een oppervlakte van meer dan 1 hectare;

 • 6.

  In het achtste (nieuw) en negende lid (nieuw), wordt “vierde en vijfde lid” vervangen door “zesde en zevende lid”.

 • 7.

  Het tiende lid (nieuw) komt te luiden:

  • 10.

   Compensatie van het feitelijke gebruik en vierkante meters voor vierkante meters is mogelijk, mits het gaat om locaties die zijn opgenomen in een regionale bedrijventerreinenvisie die de instemming heeft van gedeputeerde staten en wordt voldaan aan de in die visie vastgelegde evenwichtige balans in vraag en aanbod.

 • 8.

  Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 11.

   In afwijking van het zesde tot en met tiende lid zijn nieuwe woningen of transformatie naar woningbouw uitgesloten op bedrijventerreinen die zijn aangewezen als ‘bedrijventerrein, niet te transformeren’.

M.

In artikel 7.52a wordt een lid ingevoegd, onder vernummering van het tweede lid tot het derde lid, luidende:

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid kan een omgevingsplan een grote ruimtevrager toelaten op een locatie buiten een cluster voor grote ruimtevragers, als die locatie met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties geschikter is. Bij de locatiekeuze wordt in ieder geval rekening gehouden met ruimtelijke kwaliteit en efficiënt gebruik van de bestaande infrastructuur, energie, water en ruimte.

N.

Paragraaf 7.3.17 komt te luiden.

 

§ 7.3.17 Werelderfgoed

 

Artikel 7.64 (aanwijzing en geometrische begrenzing van werelderfgoed)

 • 1.

  Werelderfgoed Hollandse Waterlinies is de locatie bekend als de vroegere verdedigingslinies van Holland en bestaat onder andere uit de Nieuwe Hollandse Waterlinie, die van Muiden naar Woudrichem loopt en eindigt bij Werkendam en die is gelegen op het grondgebied van de provincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland, Zuid-Holland en Noord-Brabant, bedoeld in artikel 7.3, derde lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, en waarvan de geometrische begrenzing van het Zuid-Hollandse deel is vastgelegd in bijlage II.

 • 2.

  Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes, onderverdeeld in Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes Kernzone 1, Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes Kernzone 2 en Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes Bufferzone, is de locatie bekend als een serie van archeologische monumenten van de vroegere Romeinse rijksgrens, die van Katwijk aan Zee tot in Remagen over de grens met Duitsland loopt over het grondgebied van de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland en de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts als bedoeld in artikel 7.3 van het Besluit kwaliteit leefomgeving en waarvan de geometrische begrenzing van het Zuid-Hollandse deel is vastgelegd in bijlage II.

Artikel 7.65 (kernkwaliteiten werelderfgoed)

In aanvulling op artikel 7.4, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving zijn kernkwaliteiten van de werelderfgoederen Nieuwe Hollandse Waterlinie en Neder-Germaanse Limes de in het belang van het behoud van de uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoed in bijlage IX, onder E, beschreven essentiële kenmerken van het aanwezige landschap en cultureel erfgoed.

 

Artikel 7.66 (geen aantasting kernkwaliteiten werelderfgoederen)

Voor zover een omgevingsplan van toepassing is op de werelderfgoederen Hollandse Waterlinies of Neder-Germaanse Limes, laat het omgevingsplan geen activiteiten toe die de kernkwaliteiten, bedoeld in artikel 7.65, aantasten.

 

Artikel 7.67 (aanwijzing en geometrische begrenzing van gebieden binnen de Neder-Germaanse Limes)

 • 1.

  Het gebied Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes kernzone 1, is de locatie waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

 • 2.

  Het gebied Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes kernzone 2, is de locatie waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

 • 3.

  Het gebied Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes bufferzone, is de locatie waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

 • 4.

  Het gebied Neder-Germaanse Limes verwachtingszone, is de locatie waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

Artikel 7.67a (motivering behoud en versterking kernkwaliteiten)

Een motivering van een omgevingsplan voor een locatie binnen Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes kernzone 1, Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes kernzone 2, Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes bufferzone en Werelderfgoed Hollandse waterlinies bevat:

 • a.

  een beschrijving van de wijze waarop de kernkwaliteiten van het werelderfgoed worden behouden of versterkt; en

 • b.

  een beschrijving van de wijze waarop de cultuurhistorische waarde wordt behouden of versterkt.

Artikel 7.68 (bescherming archeologische waarden binnen de Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes kernzone 2)

 • 1.

  Een omgevingsplan voor Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes kernzone 2 bevat regels die de bekende archeologische waarden beschermen.

 • 2.

  De regels, bedoeld in het eerste lid, voorzien in ieder geval in een verbod op activiteiten waarbij de grond dieper dan 30 cm onder het maaiveld wordt geroerd, tenzij:

  • a.

   door archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden niet worden aangetast;

  • b.

   het activiteiten betreft die naar hun aard de archeologische waarden niet aantasten, of

  • c.

   de grond al eerder is geroerd.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid kan het omgevingsplan het behoud van de archeologische waarden ‘ex situ’ toelaten, als behoud ‘in situ’ niet mogelijk blijkt en andere zwaarwegende belangen volgens het bevoegd gezag prevaleren.

Artikel 7.68a (bescherming archeologische waarden binnen de Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes bufferzone)

 • 1.

  Een omgevingsplan voor Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes bufferzone bevat regels die de verwachte archeologische waarden beschermen.

 • 2.

  De regels, bedoeld in het eerste lid, voorzien in ieder geval in een verbod op activiteiten waarbij de grond voor een oppervlakte van meer dan 100 m2 en dieper dan 30 cm onder het maaiveld wordt geroerd, tenzij:

  • a.

   door archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden niet worden aangetast;

  • b.

   het activiteiten betreft die naar hun aard de archeologische waarden niet aantasten, of

  • c.

   de grond al eerder is geroerd.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid kan het omgevingsplan het behoud van de archeologische waarden ‘ex situ’ toelaten, als behoud ‘in situ’ niet mogelijk blijkt en andere zwaarwegende belangen volgens het bevoegd gezag prevaleren.

Artikel 7.68b (bescherming archeologische waarden binnen de Neder-Germaanse Limes verwachtingszone)

 • 1.

  Een omgevingsplan voor Neder-Germaanse Limes verwachtingszone bevat regels die de verwachte archeologische waarden beschermen.

 • 2.

  De regels, bedoeld in het eerste lid, voorzien in ieder geval in de voorwaarde van archeologisch onderzoek bij activiteiten waarbij de grond voor een oppervlakte van meer dan 100 m2 en dieper dan 30 cm onder het maaiveld wordt geroerd, en de voorwaarde dat gehandeld wordt in overeenstemming met de uitkomsten van dat onderzoek, tenzij:

  • a.

   het activiteiten betreft die naar hun aard de archeologische waarden niet aantasten, of

  • b.

   de grond al eerder is geroerd.

O.

Paragraaf 7.3.18 komt als volgt te luiden.

 

§ 7.3.18 Archeologie

 

Artikel 7.69 (aanwijzing en geometrische begrenzing gebieden met bekende archeologische waarden)

Gebieden met een hoge of zeer hoge bekende archeologische waarde, zijn de locaties waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

 

Artikel 7.70 (bescherming bekende archeologische waarden)

 • 1.

  Een omgevingsplan voor een gebied met een hoge of zeer hoge bekende archeologische waarde bevat regels die de bekende archeologische waarden beschermen.

 • 2.

  De regels, bedoeld in het eerste lid, voorzien in ieder geval in een verbod op activiteiten waarbij de grond voor een oppervlakte van meer dan 100 m2 en dieper dan 30 cm onder het maaiveld wordt geroerd, tenzij:

  • a.

   door archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden niet worden aangetast;

  • b.

   het activiteiten betreft die naar hun aard de archeologische waarden niet aantasten, of

  • c.

   de grond al eerder is geroerd.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid kan het omgevingsplan het behoud van de archeologische waarden ‘ex situ’, toelaten als behoud ‘in situ’ niet mogelijk blijkt en andere zwaarwegende belangen volgens het bevoegd gezag prevaleren.

P.

Het eerste lid van artikel 7.76a komt te luiden:

 • 1.

  Dit artikel is van toepassing op een nieuw zonneveld met een oppervlakte van meer dan 500 m2 buiten bestaand stads- en dorpsgebied.

Q.

Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  In de alfabetische volgorde worden de volgende begrippen ingevoegd:

  betaalbare woningbouw: huurwoningen met een huur tot aan 1000 euro per maand (prijspeil 2022) en koopwoningen tot een maximumgrens van 355.000 euro;

  woningvoorraad: het totaal aan woningen in een gemeente dat is gerealiseerd of waarvoor vergunning is verleend;

 • 2.

  Het begrip “grote ruimtevragers” komt te luiden:

  grote ruimtevragers: bedrijfsfuncties die zijn gehuisvest in een samenhangend gebouwencomplex op een bouwwerkperceel van 3 hectare of meer;

R.

 

LEGENDA

Artikel

noemer

Indicatief/Exact

GIO-id

Artikel 1.5

Geometrische begrenzing Zuid-Holland

Indicatief

/join/id/regdata/pv28/2020/Zuid-Holland@2021-06-29

Artikel 2.1, eerste lid

Geometrische begrenzing stiltegebieden

Exact

/join/id/regdata/pv28/2020/stiltegebied@2021-06-29

Artikel 2.2, tweede lid

Geometrische begrenzing grondwaterbeschermingsgebieden

Exact

/join/id/regdata/pv28/2020/grondwaterbeschermingsgebied@2021-06-29

Artikel 2.2, tweede lid

Geometrische begrenzing waterwingebieden

Exact

/join/id/regdata/pv28/2020/waterwingebied@2021-06-29

Artikel 2.2, tweede lid

Geometrische begrenzing grondwaterbeschermingszones

Exact

/join/id/regdata/pv28/2020/grondwaterbeschermingszone@2021-06-29

Artikel 2.2, tweede lid

Geometrische begrenzing boringsvrije zones

Exact

/join/id/regdata/pv28/2020/boringsvrije_zone@2021-06-29

Artikel 2.2, tweede lid

Geometrische begrenzing gebied voor aanvullende strategische voorraden

Exact

/join/id/regdata/pv28/2020/gebied_voor_aanvullende_strategische_voorraad@2021-06-29

Artikel 2.3, tweede lid

Geometrische begrenzing beperkingengebieden gesloten stortplaatsen

Exact

/join/id/regdata/pv28/2020/beperkingengebied_gesloten_stortplaats@2021-06-29

Artikel 2.4, tweede lid

Geometrische begrenzing provinciale vaarwegen

Exact

/join/id/regdata/pv28/2023/provinciale_vaarweg@2023-10-02;6

Artikel 2.4, derde lid

Geometrische begrenzing provinciale vaarwegen, vaarstrook

Exact

/join/id/regdata/pv28/2023/provinciale_vaarweg_vaarstrook@2023-10-02;6

Artikel 2.4, derde lid

Geometrische begrenzing provinciale vaarwegen, veiligheidsstrook

Exact

/join/id/regdata/pv28/2023/provinciale_vaarweg_veiligheidsstrook@2023-10-02;6

Artikel 2.4, derde lid

Geometrische begrenzing provinciale vaarwegen, overige delen

Exact

/join/id/regdata/pv28/2023/provinciale_vaarweg_overige_delen@2023-10-02;6

Artikel 2.4, derde lid

Geometrische begrenzing provinciale vaarwegen, veiligheidszone

Exact

/join/id/regdata/pv28/2023/provinciale_vaarweg_veiligheidszone@2023-10-02;6

Artikel 2.5, tweede lid

Geometrische begrenzing regionale vaarwegen

Exact

/join/id/regdata/pv28/2023/regionale_vaarweg@2023-10-02;6

Artikel 2.6

Geometrische begrenzing beperkingengebied provinciale vaarweg

Exact

/join/id/regdata/pv28/2023/beperkingengebied_provinciale_vaarweg@2023-10-02;6

Artikel 2.7

Geometrische begrenzing vrijwaringszone provinciale vaarweg

Indicatief

/join/id/regdata/pv28/2023/vrijwaringszone_provinciale_vaarweg@2023-10-02;6

Artikel 2.8, eerste lid

Geometrische begrenzing provinciale wegen

Indicatief

/join/id/regdata/pv28/2023/provinciale_weg@2023-10-02;6

Artikel 2.9, eerste lid

Geometrische begrenzing beperkingengebied provinciale weg

Indicatief

/join/id/regdata/pv28/2023/beperkingengebied_provinciale_weg@2023-10-02;6

Artikel 2.11, eerste lid

Geometrische begrenzing natuurnetwerk Nederland

Exact

/join/id/regdata/pv28/2023/natuurnetwerk_Nederland@2023-10-02;6

Artikel 2.11, tweede lid, onder a

Geometrische begrenzing natuurnetwerk Nederland: bestaande en nieuwe natuur

Exact

/join/id/regdata/pv28/2023/natuurnetwerk_Nederland_bestaande_en_nieuwe_natuur@2023-10-02;6

Artikel 2.11, tweede lid, onder a

Geometrische begrenzing natuurnetwerk Nederland: waternatuur

Exact

/join/id/regdata/pv28/2020/natuurnetwerk_Nederland_waternatuur@2021-06-29

Artikel 2.11, tweede lid, onder a

Geometrische begrenzing natuurnetwerk Nederland: blijvend agrarisch gebied binnen Natura 2000-gebied

Exact

/join/id/regdata/pv28/2020/natuurnetwerk_Nederland_blijvend_agrarisch_gebied_binnen_Natura2000-gebied@2021-06-29

Artikel 2.11, tweede lid, onder a

Geometrische begrenzing natuurnetwerk Nederland: ecologische verbinding

Exact

/join/id/regdata/pv28/2022/natuurnetwerk_Nederland_ecologische_verbinding@2022-08-23;3

Artikel 2.11, tweede lid, onder a

Geometrische begrenzing natuurnetwerk Nederland: zoekgebied natuur

Exact

/join/id/regdata/pv28/2022/natuurnetwerk_Nederland_ecologische_verbinding@2022-08-23;3

Artikel 2.11, tweede lid, onder b

Geometrische begrenzing natuurnetwerk Nederland: prioritaire nieuwe natuur

Exact

/join/id/regdata/pv28/2020/natuurnetwerk_Nederland_prioritaire_nieuwe_natuur@2021-06-29

Artikel 2.11, tweede lid, onder c

Geometrische begrenzing natuurnetwerk Nederland: Buijtenland van Rhoon

Exact

/join/id/regdata/pv28/2020/natuurnetwerk_Nederland_Buijtenland_van_Rhoon@2021-06-29

Artikel 2.12, eerste lid

Geometrische begrenzing regionale wateren

Indicatief

/join/id/regdata/pv28/2020/regionale_wateren@2021-06-29

Artikel 2.12, tweede lid

Geometrische begrenzing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Indicatief

/join/id/regdata/pv28/2020/Hoogheemraadschap_De_Stichtse_Rijnlanden@2021-06-29

Artikel 2.12, tweede lid

Geometrische begrenzing Hoogheemraadschap van Delfland

Indicatief

/join/id/regdata/pv28/2020/Hoogheemraadschap_van_Delfland@2021-06-29

Artikel 2.12, tweede lid

Geometrische begrenzing Hoogheemraadschap van Rijnland

Indicatief

/join/id/regdata/pv28/2020/Hoogheemraadschap_van_Rijnland@2021-06-29

Artikel 2.12, tweede lid

Geometrische begrenzing Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Indicatief

/join/id/regdata/pv28/2020/Hoogheemraadschap_van_Schieland_en_de_Krimpenerwaard@2021-06-29

Artikel 2.12, tweede lid

Geometrische begrenzing Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Indicatief

/join/id/regdata/pv28/2020/Waterschap_Amstel_Gooi_en_Vecht@2021-06-29

Artikel 2.12, tweede lid

Geometrische begrenzing Waterschap Hollandse Delta

Indicatief

/join/id/regdata/pv28/2020/Waterschap_Hollandse_Delta@2021-06-29

Artikel 2.12, tweede lid

Geometrische begrenzing Waterschap Rivierenland

Indicatief

/join/id/regdata/pv28/2020/Waterschap_Rivierenland@2021-06-29

Artikel 2.13

Geometrische begrenzing regionale waterkeringen waarden:

 • handhaven (theoretisch) profiel legger

 • klasse I (norm: gem. overschrijdingskans 1/10 jaar)

 • klasse II (norm: gem. overschrijdingskans 1/30 jaar)

 • klasse III (norm: gem. overschrijdingskans 1/100 jaar)

 • klasse IV (norm: gem. overschrijdingskans 1/300 jaar)

 • klasse IVa (norm: gem. overschrijdingskans 1/500 jaar)

 • klasse V (norm: gem. overschrijdingskans 1/1000 jaar)

Indicatief

/join/id/regdata/pv28/2023/regionale_waterkering@2023-10-02;6

Artikel 3.199, vierde en vijfde lid

Geometrische begrenzing A-locatie bos

Exact

/join/id/regdata/pv28/2021/A_locatie_bos/nld@2022-08-30;1

Artikel 3.199, vierde en vijfde lid

Geometrische begrenzing bosreservaat

Exact

/join/id/regdata/pv28/2021/bosreservaat/nld@2022-08-30;1

Artikel 3.199, vierde en vijfde lid

Geometrische begrenzing groen erfgoed

Exact

/join/id/regdata/pv28/2021/groen_erfgoed/nld@2022-08-30;1

Artikel 3.199, vierde en vijfde lid

Geometrische begrenzing groen erfgoed, landschap met oude boskernen, houtwallen en heggen

Exact

/join/id/regdata/pv28/2021/groen_erfgoed_landschap_oude boskernen_houtwallen_heggen/nld@2022-08-30;1

Artikel 3.199, vierde en vijfde lid

Geometrische begrenzing groen erfgoed, cultuurhistorisch bosje of klein landschapselement

Exact

/join/id/regdata/pv28/2021/groen_erfgoed_cultuurhistorische bosje_klein_landschapselement/nld@2022-08-30;1

Artikel 3.199, vierde en vijfde lid

Geometrische begrenzing groen erfgoed, eendekooi

Exact

/join/id/regdata/pv28/2021/groen_erfgoed_eendekooi/nld@2022-08-30;1

Artikel 3.199, vierde en vijfde lid

Geometrische begrenzing groen erfgoed, kansrijk gebied groen erfgoed

Exact

/join/id/regdata/pv28/2021/groen_erfgoed_kansrijk_gebied_groen_erfgoed/nld@2022-08-30;1

Artikel 3.223

Geometrische begrenzing maasvlakte

Exact

/join/id/regdata/pv28/2020/maasvlakte@2021-06-29

Artikel 6.2, tweede lid

Geometrische begrenzing gebied met grondwaterbeheer Rotterdam

Exact

/join/id/regdata/pv28/2020/gebied_met_grondwaterbeheer_Rotterdam@2021-06-29

Artikel 7.5, eerste lid

Geometrische begrenzing peilbesluitgebieden

Exact

/join/id/regdata/pv28/2020/peilbesluitgebied@2021-06-29

Artikel 7.16

Geometrische begrenzing risicogebied externe veiligheid Botlek – Vondelingenplaa

Exact

/join/id/regdata/pv28/2020/ risicogebied_externe_veiligheid_Botlek_Vondelingenplaat@2021-06-29

Artikel 7.16

Geometrische begrenzing risicogebied externe veiligheid Europoort en Landtong

Exact

/join/id/regdata/pv28/2020/ risicogebied_externe_veiligheid_Europoort_en_Landtong@2021-06-29

Artikel 7.16

Geometrische begrenzing risicogebied externe veiligheid Maasvlakte 1 en Maasvlakte 2

Exact

/join/id/regdata/pv28/2022/ risicogebied_externe_veiligheid_Maasvlakte_1_en_Maasvlakte_2@2022-08-30;1

Artikel 7.16

Geometrische begrenzing risicogebied externe veiligheid Zeehavens Dordrecht

Exact

/join/id/regdata/pv28/2020/ risicogebied_externe_veiligheid_Zeehavens_Dordrecht@2021-06-29

Artikel 7.16

Geometrische begrenzing risicogebied externe veiligheid Eemhaven en Distripark Albrandswaard

Exact

/join/id/regdata/pv28/2020/risicogebied_externe_veiligheid_Eemhaven_en_Distripark_Albrandswaard@2021-06-29

Artikel 7.16

Geometrische begrenzing risicogebied externe veiligheid Waalhaven

Exact

/join/id/regdata/pv28/2020/ risicogebied_externe_veiligheid_Waalhaven@2021-06-29

Artikel 7.19

Geometrische begrenzing veiligheidszone Nieuwe Waterweg en Nieuwe Maas

Exact

/join/id/regdata/pv28/2022/veiligheidszone_Nieuwe_Waterweg_en_Nieuwe_Maas@2022-08-23;3

Artikel 7.20, tweede lid, onder a

Geometrische begrenzing uitzondering veiligheidszone Nieuwe Waterweg en Nieuwe Maas risicogebieden externe veiligheid

Exact

/join/id/regdata/pv28/2022/uitzondering_veiligheidszone_Nieuwe_Waterweg_en_Nieuwe_Maas_risicogebied_externe_veiligheid@2022-08-23;3

Artikel 7.21

Geometrische begrenzing niet-basisnet transportroutes in verband met groepsrisico

Exact

/join/id/regdata/pv28/2022/niet_Basisnet_transportroutes_in_verband_met_groepsrisico/nld@2022-08-30;1

Artikel 7.40, eerste lid

Geometrische begrenzing gebied binnen LiB-5 contour Schiphol

Exact

/join/id/regdata/pv28/2020/gebied_binnen_LiB-5_contour_Schiphol@2021-06-29

Artikel 7.40, tweede lid

Geometrische begrenzing gebied binnen voormalige bebouwingscontour 2003 binnen LiB-5 contour Schiphol

Exact

/join/id/regdata/pv28/2020/gebied_binnen_bebouwingscontour_2003_binnen_LiB-5_contour_Schiphol@2021-06-29

Artikel 7.42, eerste lid

Geometrische begrenzing gebieden met beschermingscategorie 1

Exact

/join/id/regdata/pv28/2022/beschermingscategorie_1@2022-08-23;3

Artikel 7.42, tweede lid

Geometrische begrenzing gebieden met beschermingscategorie 2

Exact

/join/id/regdata/pv28/2023/gebied_met_beschermingscategorie_2@2023-10-02;6

Artikel 7.42, derde lid

Geometrische begrenzing gebied met beschermingscategorie 3

Exact

/join/id/regdata/pv28/2022/gebied_met_beschermingscategorie_3@2022-08-30;1

Artikel 7.42, vierde lid

Geometrische begrenzing gebieden met beschermingscategorie 1, beschermd grasland in de bollenstreek

Exact

/join/id/regdata/pv28/2022/beschermd_grasland_in_de_bollenstreek@2022-08-30;1

Artikel 7.42, vierde lid

Geometrische begrenzing gebieden met beschermingscategorie 1, kroonjuweel cultureel erfgoed

Exact

/join/id/regdata/pv28/2022/kroonjuweel_cultureel_erfgoed@2022-08-30;1

Artikel 7.42, vijfde lid

Geometrische begrenzing gebieden met beschermingscategorie 2, belangrijk weidevogelgebied

Exact

/join/id/regdata/pv28/2022/belangrijk_weidevogelgebied@2022-08-30;1

Artikel 7.42, vijfde lid

Geometrische begrenzing gebieden met beschermingscategorie 2, groene buffer

Exact

/join/id/regdata/pv28/2022/groene_buffer@2022-08-30;1

Artikel 7.42, vijfde lid

Geometrische begrenzing gebieden met beschermingscategorie 2, recreatiegebied

Exact

/join/id/regdata/pv28/2023/recreatiegebied@2023-10-02;6

Artikel 7.42, zesde lid

Geometrische begrenzing gebieden met beschermingscategorie 3, buitengebied

Exact

/join/id/regdata/pv28/2022/buitengebied@2022-07-55;1

Artikel 7.45d

Geometrische begrenzing stationsomgeving

Exact

/join/id/regdata/pv28/2022/stationsomgeving/nld@2022-08-30;1

Artikel 7.46

Geometrische begrenzing grote buitenstedelijke bouwlocatie

Indicatief

/join/id/regdata/pv28/2023/grote_buitenstedelijke_bouwlocatie@2023-10-02;6

Artikel 7.49, eerste lid, onder a, onder 3°

Geometrische begrenzing bedrijventerrein met locaties voor perifere detailhandelsvestigingen (PDV)

Exact

/join/id/regdata/pv28/2022/bedrijventerrein_met_PDV-locatie@2022-08-23;3

Artikel 7.50, eerste lid

Geometrische begrenzing kantorengebied categorie 1

Exact

/join/id/regdata/pv28/2020/kantorengebied_categorie_1@2021-06-29

Artikel 7.50, tweede lid

Geometrische begrenzing kantorengebied categorie 2

Exact

/join/id/regdata/pv28/2020/kantorengebied_categorie_2@2021-06-29

Artikel 7.50, derde lid

Geometrische begrenzing kantorengebied categorie 3

Exact

/join/id/regdata/pv28/2020/kantorengebied_categorie_3@2021-06-29

Artikel 7.51b, eerste lid

Geometrische begrenzing bedrijventerrein

Exact

/join/id/regdata/pv28/2023/bedrijventerrein/nld@2023-10-02;6

Artikel 7.51b, tweede lid

Geometrische begrenzing watergebonden bedrijventerrein

Exact

/join/id/regdata/pv28/2023/watergebonden_bedrijventerrein/nld@2023-10-02;6

Artikel 7.51b, derde lid

Geometrische begrenzing cluster voor grote ruimtevragers

Exact

/join/id/regdata/pv28/2022/cluster_grote_ruimtevragers/nld@2022-08-30;1

Artikel 7.51b, vierde lid

Geometrische begrenzing bedrijventerrein, niet te transformeren

Exact

/join/id/regdata/pv28/2023/bedrijventerrein_niet_te_transformeren/nld@2023-10-02;6

Artikel 7.53, eerste lid

Geometrische begrenzing glastuinbouwgebied

Exact

/join/id/regdata/pv28/2022/glastuinbouwgebied@2022-08-23;3

Artikel 7.53, tweede lid

Geometrische begrenzing glastuinbouwgebied Westland-Oostland

Exact

/join/id/regdata/pv28/2022/glastuinbouwgebied_Westland-Oostland@2022-08-23;3

Artikel 7.53, derde lid

Geometrische begrenzing glastuinbouwgebied Glasparel en Knibbelweg Oost

Exact

/join/id/regdata/pv28/2020/glastuinbouwgebied_Glasparel_en_Knibbelweg_Oost@2021-06-29

Artikel 7.53, vierde lid

Geometrische begrenzing glastuinbouwgebied Tinte

Exact

/join/id/regdata/pv28/2020/glastuinbouwgebied_Tinte@2021-06-29

Artikel 7.53, vijfde lid

Geometrische begrenzing maatwerkgebied glastuinbouw

Exact

/join/id/regdata/pv28/2020/maatwerkgebied_glastuinbouw@2022-07-05;2

Artikel 7.55, eerste lid

Geometrische begrenzing boom- en sierteeltgebied

Exact

/join/id/regdata/pv28/2020/boom_en_sierteeltgebied@2021-06-29

Artikel 7.55, tweede lid

Geometrische begrenzing boom- en sierteeltgebied PCT-terrein

Exact

/join/id/regdata/pv28/2020/boom_en_sierteeltgebied_PCT-terrein@2021-06-29

Artikel 7.55, derde lid

Geometrische begrenzing boom- en sierteeltgebied – maatwerk

Exact

/join/id/regdata/pv28/2022/boom_en_sierteeltgebied_maatwerk/nld@2022-08-30;1

Artikel 7.57, eerste lid

Geometrische begrenzing bollenteeltgebied

Exact

/join/id/regdata/pv28/2020/bollenteeltgebied@2021-06-29

Artikel 7.57, tweede lid

Geometrische begrenzing compensatiegebied bollenteelt

Exact

/join/id/regdata/pv28/2020/compensatiegebied_bollenteelt@2021-06-29

Artikel 7.64, eerste lid

Geometrische begrenzing Werelderfgoed Hollandse Waterlinies

Exact

/join/id/regdata/pv28/2023/Werelderfgoed_Hollandse_Waterlinies@2023-10-02;6

Artikel 7.64, tweede lid

Geometrische begrenzing Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes

Exact

/join/id/regdata/pv28/2023/Werelderfgoed_Neder-Germaanse_Limes@2023-10-02;6

Artikel 7.67, eerste lid

Geometrische begrenzing Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes, kernzone 1

Exact

/join/id/regdata/pv28/2023/Werelderfgoed_Neder-Germaanse_Limes_kernzone_1@2023-10-02;6

Artikel 7.67, tweede lid

Geometrische begrenzing Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes, kernzone 2

Exact

/join/id/regdata/pv28/2023/Werelderfgoed Neder-Germaanse_Limes_kernzone 2@2023-10-02;6

Artikel 7.67, derde lid

Geometrische begrenzing Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes, bufferzone

Exact

/join/id/regdata/pv28/2023/Werelderfgoed Neder-Germaanse_Limes_bufferzone@2023-10-02;6

Artikel 7.67, vierde lid

Geometrische begrenzing Neder-Germaanse Limes, verwachtingenzone

Exact

/join/id/regdata/pv28/2023/Neder-Germaanse_Limes_verwachtingenzone@2023-10-02;6

Artikel 7.69

Geometrische begrenzing gebied met een hoge of zeer hoge bekende archeologische waarde

Exact

/join/id/regdata/pv28/2020/gebied_met_een_hoge_of_zeer_hoge_bekende_archeologische_ waarde@2021-06-29

Artikel 7.71, eerste lid

Geometrische begrenzing molenbiotoop

Exact

/join/id/regdata/pv28/2022/molenbiotoop@2022-08-30;1

Artikel 7.71, tweede lid

Geometrische begrenzing bijzondere molenbiotoop

Exact

/join/id/regdata/pv28/2022/bijzondere_molenbiotoop@2022-08-30;1

Artikel 7.73, eerste lid

Geometrische begrenzing landgoedbiotoop

Exact

/join/id/regdata/pv28/2020/landgoedbiotoop@2021-06-29

Artikel 7.73, tweede lid

Geometrische begrenzing kasteelbiotoop

Exact

/join/id/regdata/pv28/2020/kasteelbiotoop@2021-06-29

Artikel 7.75

Geometrische begrenzing locatie voor windenergie

Exact

/join/id/regdata/pv28/2022/locatie_voor_windenergie@2023-10-02;6

Artikel 7.78

Geometrische begrenzing recreatietoervaartnet

Exact

/join/id/regdata/pv28/2020/recreatietoervaartnet@2021-06-29

Artikel 7.79a, eerste lid

Geometrische begrenzing hoofdfietsnetwerk

Exact

/join/id/regdata/pv28/2021/hoofdfietsnetwerk/nld@2022-08-23;3

Artikel 7.79a tweede lid

Geometrische begrenzing lange afstand wandelpaden

Exact

/join/id/regdata/pv28/2021/lange_afstand_wandelpaden/nld@2022-08-23;3

Artikel 7.80

Geometrische begrenzing vitale infrastructuur openbare drinkwatervoorziening

Exact

/join/id/regdata/pv28/2022/vitale_infrastructuur_openbare_drinkwatervoorziening/nld@2022-08-30;1

Artikel 13.4, vierde lid

Geometrische begrenzing gebieden met afwijkende maaiveldcriteria waarden:

 • norm (afwijkend maaiveldcriterium 12,5%)

 • norm (afwijkend maaiveldcriterium 20%)

Exact

/join/id/regdata/pv28/2020/gebied_met_afwijkend_maaiveldcriterium@2021-06-29

 

S.

In Bijlage IX komen tabel 1, tabel 2 en tabel 3 van onderdeel B te luiden:

 

B.1. Tabel woningbouwlocaties

Tabel 1 Woningbouwlocaties

 

gemeente

plaats

naam locatie

bruto opp in ha

Holland Rijnland

Alphen aan den Rijn

Benthuizen

Bentlanden II

7

Alphen aan den Rijn

Boskoop

Torenpad-West

6

Alphen aan den Rijn

Hazerswoude-Rijndijk

Westvaartpark

15

Kaag en Braassem

Leimuiden

Leimuiden-West

7

Kaag en Braassem

Roelofarendsveen

Braassemerland (Westend, Veilingvaart, Centrum, GEM en Waterrijck)

119

Katwijk

Katwijk

Locatie Valkenburg

318

Lisse

Lisse

Geestwater of Poelpolder

11

Nieuwkoop

Langeraar

Langeraar noordwest

10

Nieuwkoop

Nieuwkoop

Buytewech noord

17

Nieuwkoop

Nieuwkoop

Vrouwenakker

3

Nieuwkoop

Nieuwveen

De Verwondering of Hazeweg

21

Nieuwkoop

Noorden

Land van Koppen

6

Nieuwkoop

Ter Aar

Ter Aar noordoost

7

Noordwijk

Noordwijk

Bronsgeest

15

Noordwijk

Noordwijk

De Nes

6

Noordwijk

Noordwijk

Offem-Zuid

27

Noordwijk

Noordwijk

Sancta Maria

19

Noordwijk

Noordwijkerhout

Molenweg

3

Noordwijk

Noordwijkerhout

St. Bavo

14

Teylingen

Voorhout

Hooghkamer

35

Teylingen

Voorhout

Nieuw Boekhorst of Voorhout

56

Voorschoten (en Leidschendam-Voorburg)

Voorschoten

Duivenvoordecorridor

33 (bebouwing 5)

Voorschoten

Voorschoten

Starrenburg III

5

Haaglanden

Den Haag

Den Haag

Vroondaal Zuid

15

Den Haag

Den Haag

Westmadepark

26

Leidschendam-Voorburg (en Voorschoten)

Voorburg

Duivenvoordecorridor

33 (bebouwing 5)

Pijnacker-Nootdorp

Nootdorp

Dwarskade

44

Pijnacker-Nootdorp

Pijnacker

De Scheg

11

Pijnacker-Nootdorp

Pijnacker

Tuindershof / Keijzershof

34

Westland

De Lier

Molensloot

27

Westland

Kwintsheul

De Driesprong

7

Westland

Kwintsheul

De Hak

5

Westland

Kwintsheul

Holle Watering

16

Westland

Monster

De Duinen

15

Westland

Monster

Monster noord

5

Westland

Monster

Westmade

66

Westland

Poeldijk

Poeldijk Westhof

21

Westland

’s-Gravenzande

Gantel De Baak

5

Westland

's-Gravenzande

Poelkade / Het Nieuwe Water

29

Westland

's-Gravenzande

Waelpark / Waelpolder

30

Westland

Wateringen

Erasmuszone / Wippolder

23

Regio Rotterdam

Barendrecht

Barendrecht

Zuidpolder

4

Voorne aan Zee

Brielle

Oude Goote

30

Hellevoetsluis

Hellevoetsluis

Boomgaard / Noordwest

56

Lansingerland

Bergschenhoek

Driehoek Oosteindseweg-Emmastraat

24

Lansingerland

Bergschenhoek

Hoeksekade noord I

4

Lansingerland

Bergschenhoek

Hoeksekade noord II

9

Lansingerland

Berkel

Driehoek Berkel noord

5

Lansingerland

Berkel

Westpolder / Bolwerk

53

Lansingerland

Bleiswijk

De Hoefslag / Korenmolenhoek

10

Lansingerland

Bleiswijk

Schil om Bleiswijk / Merenweg

28

Maassluis

Maassluis

Dijkpolder / Wilgenrijk

91

Nissewaard

Zuidland

Kreken van Nibbeland

16

Nissewaard

Oudenhoorn

De Akkerranden

6

Ridderkerk

Rijsoord

Geerlaan

9

Ridderkerk

Rijsoord

Waalbos

4

Rotterdam

Hoek van Holland

Buitengebied noord en oost II

47

Schiedam

Schiedam

Spaanse Polder –

‘s-Gravenland

3

Westvoorne

Rockanje

De Drenkeling

22

Drechtsteden

Dordrecht

Dordrecht

Smitsweg

33

Hardinxveld-Giessendam

Giessendam

De Blauwe Zoom

10

Hardinxveld-Giessendam

Giessendam

‘t Oog

15

Midden-Holland

Bodegraven-Reeuwijk

Bodegraven

Weideveld 2

6

Bodegraven-Reeuwijk

Driebruggen

Groendijck-Oost

3

Bodegraven-Reeuwijk

Driebruggen

De Groendijck Zuid

5

Bodegraven-Reeuwijk

Nieuwerbrug

De Wijde Wiericke

3

Bodegraven-Reeuwijk

Reeuwijk

De Steupel

4

Bodegraven-Reeuwijk

Reeuwijk-Brug

Breevaart, Oude Tol fase III

3

Bodegraven-Reeuwijk

Reeuwijk-Dorp

Reesvelt

4

Gouda

Gouda

Westergouwe

144

Krimpenerwaard

Gouderak

Gouderak Oost

9

Waddinxveen

Waddinxveen

De Triangel

100

Waddinxveen

Waddinxveen

Glasparel+

7

Waddinxveen

Waddinxveen

't Suyt / Plan Nooitgedacht

11

Zuidplas

Moerkapelle

Moerkapelle noord

28

Zuidplas

Moerkapelle

Moerkapelle zuid

14

Zuidplas

Moordrecht

De Brinckhorst / Moordrecht west

14

Zuidplas

Nieuwerkerk

Esse Zoom / Groene Zoom

30

Zuidplas

Zevenhuizen

Swanladriehoek

7

Zuidplas

Zevenhuizen

Zevenhuizen zuid

56

Zuidplas

Zuidplas

Vijfde Dorp

325

Alblasserwaard- Vijfheerenlanden

Gorinchem

Gorinchem

Hoog Dalem

29

Molenlanden

Giessen-Oudekerk

Bilderhof

4

Molenlanden

Giessen-Oudekerk

Giessenburg

5

Molenlanden

Giessenburg

Achter de Wetering

3

Molenlanden

Groot-Ammers

De Boomgaard

4

Molenlanden

Langerak

Woonleefhart

12

Molenlanden

Nieuw-Lekkerland

Nieuw-Lekkerland Oost

8

Molenlanden

Streefkerk

Kooikerspad

4

Hoeksche Waard

Hoeksche Waard

Heinenoord

Tienvoet

9

Hoeksche Waard

's-Gravendeel

's-Gravendeel west

18

Hoeksche Waard

Klaaswaal

De Bonger III

7

Hoeksche Waard

Numansdorp

Torensteepolder fase 1a

20

Hoeksche Waard

Numansdorp

Torensteepolder fase 1b en 1c

10

Hoeksche Waard

Goudswaard

Locatie Westdijk

6

Hoeksche Waard

Oud-Beijerland

Stougjesdijk oost

89

Hoeksche Waard

Strijen

Kleine Loo fase 1-5

6

Hoeksche Waard

Strijen

Sportlaan

3

Goeree-Overflakkee

Goeree-Overflakkee

-

De Nieuwe Marke

-

Goeree-Overflakkee

Den Bommel

Schaapsweg

5

Goeree-Overflakkee

Dirksland

Kleine Boezem

4

Goeree-Overflakkee

Goedereede

Nieuw Oostdijk fase 2 en 3

9

Goeree-Overflakkee

Middelharnis

uitbreiding Westplaat / 2e haven

11

Goeree-Overflakkee

Nieuwe Tonge

Nieuwe Tonge

9

Goeree-Overflakkee

Ouddorp

Ouddorp Bad

6

Goeree-Overflakkee

Stad aan 't Haringvliet

Onbekend

6

Goeree-Overflakkee

Stellendam

Langeweg

5

Bruto opp in ha: Oppervlakte van het als woningbouwlocatie aangeduide gebied in een omgevingsplan of ander ruimtelijk plan, inclusief de daarbij behorende voorzieningen, infrastructuur, groen en water. De aanduiding kan deels ook bestaand stads- en dorpsgebied betreffen.

 

B.2. Tabel bedrijventerreinen zachte capaciteit

Tabel 2 Bedrijventerreinen zachte capaciteit

 

gemeente

plaats

naam locatie

bruto opp in ha

Holland Rijnland

Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn

Steekterpoort II

15

Alphen aan den Rijn

Groenendijk

Groenendijk oost

9

Alphen aan den Rijn

Hazerswoude-Rijndijk

Prinsenschouw

10

Alphen aan den Rijn

Koudekerk aan den Rijn

Uitbreiding Hoogewaard

4

Kaag en Braassem

Leimuiden

Drechthoek II

8

Kaag en Braassem

Roelofarendsveen

Veenderveld 2

29

Katwijk

Valkenburg

Werkpark

15

Noordwijk

Noordwijkerhout

‘s-Gravendam oost

15

Zoeterwoude

Zoeterwoude

Groenendijk west

7

Teylingen

Warmond

Greenib

4

Haaglanden

Midden-Delfland

Den Hoorn

Hooipolder-Kerkpolder

12

Westland

Kwintsheul

Bovendijk

5

Westland

Poeldijk

ABC Westland, uitbreiding

12

Regio Rotterdam

Hellevoetsluis

Hellevoetsluis

Kickersbloem 3 (4e kwadrant)

17

Nissewaard

Geervliet

Geervliet oost (Bernissester)

40

Rotterdam

Hoek van Holland

Haak-Kulkweg (waterweg noord)

30

Rotterdam

Rotterdam

Science en Business Park

80

Voorne aan Zee

Brielle

Uitbreiding Tuinderij Vers

3

Voorne aan Zee

Vierpolders

Seggelant 3

20

Drechtsteden

Hardinxveld-Giessendam

Hardinxveld

‘t Oog

6

Midden-Holland

Bodegraven-Reeuwijk

Reeuwijk-Brug

Zoutman west

9

Krimpenerwaard

Bergambacht

De Nieuwe Wetering IV

4

Krimpenerwaard

Stolwijk

Zuidelijke Entree

3

Waddinxveen

Waddinxveen

Milieupark A12 noord

30

Waddinxveen

Waddinxveen

Vredenburgh II

29

Zuidplas

Vijfde Dorp

Doelwijk II

28

Zuidplas

Vijfde Dorp

Gouwepark II

19

Zuidplas

Zevenhuizen

Knibbelweg oost

23

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Molenlanden

Schelluinen

Uitbreiding Parallelweg Schelluinen

13

Hoeksche Waard

 

 

 

Hoeksche Waard

Strijen

Verlengde Edisonlaan

4

Goeree-Overflakkee

Goeree-Overflakkee

Oude Tonge

Bedrijvenpark Oostflakkee

8

 

B.3. Tabel bedrijventerreinen harde capaciteit

Tabel 3 Bedrijventerreinen harde capaciteit

 

gemeente

plaats

naam locatie

bruto opp in ha

Holland Rijnland

Nieuwkoop

Nieuwveen

Schoterhoek II

7

Noordwijk

Noordwijk

’s-Gravendijck

3-5

Katwijk

Rijnsburg

Klei-Oost-Zuid

15

Katwijk

Rijnsburg

Vinkenwegzone

4-6

Haaglanden

Westland

Maasdijk

Honderland fase 2

35

Westland

Naaldwijk

Trade Park Westland Mars

11

Regio Rotterdam

Hellevoetsluis

Hellevoetsluis

Kickersbloem 3

54

Lansingerland

Bergschenhoek

Leeuwenhoekweg

5

Lansingerland

Berkel

Oudeland

53

Lansingerland

Bleiswijk

Bedrijventerrein Bleizo / Hoefweg zuid

35

Ridderkerk

Ridderkerk

Nieuw Reijerwaard

95

Brielle

Brielle

Seggelant 2

5

Vlaardingen

Vlaardingen

De Vergulde Hand west

15

Drechtsteden

Dordrecht

Dordrecht

Dordtse Kil IV

65

Hardinxveld-Giessendam

Hardinxveld

‘t Oog

4

Hendrik Ido Ambacht

Hendrik Ido Ambacht

Ambachtse Zoom

15

Sliedrecht

Sliedrecht

De Driehoek

7

Midden-Holland

Waddinxveen

Waddinxveen

Logistiek Park A12 (2e fase)

6

Waddinxveen

Waddinxveen

Triangel

4

Zuidplas

Nieuwerkerk aan den IJssel

Hooge Veenen III, fase 2

3

Zuidplas

Zevenhuizen

Plantagekwadrant (Het Nieuwe Midden)

20

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Molenlanden

Schelluinen

Schelluinen west

12

Gorinchem

Gorinchem

Groote Haar (Gorinchem noord)

37

Hoeksche Waard

Hoeksche Waard

Oud-Beijerland

De Hoogerwerf Oost

8

Goeree-Overflakkee

Goeree-Overflakkee

Nieuwe Tonge

De Tram uitbreiding

5

 

T.

In Bijlage IX komt onderdeel E te luiden:

 

E. Kernkwaliteiten werelderfgoed als bedoeld in artikel 7.65

In deze bijlage zijn de kernkwaliteiten, bedoeld in artikel 7.65, beschreven van de werelderfgoederen Nieuwe Hollandse Waterlinie en Neder-Germaanse Limes.

 

Kernkwaliteiten Hollandse Waterlinies

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is onderdeel van het UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies en strekt zich uit over de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Het is een oude verdedigingslinie, zodanig ontworpen en aangelegd dat water gebruikt kon worden als afweermiddel bij vijandelijke invallen. Vanaf 1815 werd deze verdedigingslinie ingericht met de stad Utrecht als centraal punt. De 85 kilometer lange Nieuwe Hollandse Waterlinie strekte zich uit van de voormalige Zuiderzee (IJsselmeer) bij Muiden, via de Vecht en de belangrijke garnizoenstad Utrecht, naar Vreeswijk en vandaar naar de Diefdijk, via Asperen naar Gorinchem en de Biesbosch. Deze verdedigingslinie functioneerde van 1815 tot 1963 en bestaat uit de volgende samenhangende onderdelen en kernkwaliteiten : inundatiegebieden en verdedigingswerken (forten, batterijen, lunetten, kazematten en groepsschuilplaatsen) in samenhang met hun omgeving, voormalige schootsvelden en verboden kringen rondom de forten, diverse waterwerken (zoals sluizen en dijken, in het bijzonder de Diefdijk) en overige elementen als beschutte wegen, loopgraven en tankgrachten. Slechts een klein deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ligt binnen Zuid-Holland, te weten : de historische vestingstructuur van de vesting Gorinchem, enkele liniedijken zoals de Dalemsedijk, de Merwededijk, de Waaldijk en de Zuidlingedijk met aan die liniedijken een aantal kleinere verdedigingswerken waaronder de Dalemse sluis. De overige delen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie liggen buiten de provincie Zuid-Holland. De Zuid-Hollandse delen die behoren tot de Oude Hollandse Waterlinie hebben geen UNESCO Werelderfgoed status.

 

Richtsnoer voor nieuwe activiteiten:

 • -

  behouden en versterken van de kwaliteiten van de Hollandse Waterlinies met aandacht voor de samenhang van alle onderdelen van dit ensemble;

 • -

  bewaren van het open zicht van de polders grenzend aan de liniedijken;

 • -

  herkenbaar houden van het profiel van de liniedijken als historische dijk.

Kernkwaliteiten Neder-Germaanse Limes

Neder-Germaanse Limes is de locatie bekend als de vroegere Romeinse rijksgrens, die van Katwijk aan Zee naar Remagen in Duitsland loopt. In Nederland betreft dit het grondgebied van de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland, waarvan de geometrische begrenzing bij ministeriële regeling is vastgelegd. In Duitsland loopt de vroegere Romeinse rijksgrens door de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts.

 

Kernkwaliteiten van de Neder-Germaanse Limes zijn:

 • a.

  de unieke, samenhangende en goed bewaard gebleven (militaire) grens van het voormalige Romeinse Rijk; en

 • b.

  archeologische overblijfselen uit de periode 20 voor tot 450 na Christus langs, en samenhangend met, de toenmalige loop van de Rijn, bestaande uit:

  • 1°.

   militaire versterkingen (legioensvestigingen, forten, wachttorens, tijdelijke kampen), burgerlijke nederzettingen, tempel en grafvelden;

  • 2°.

   overige militaire infrastructuur, bestaande uit wegen, bruggen, havens, oeverwerken, kanaal, aquaduct, pannenbakkerij ;

  • 3°.

   verlande delen van de rivier met scheepswrakken en afvallagen.

Richtsnoer voor nieuwe activiteiten:

 • -

  ontwikkelingen dragen bij aan de instandhouding van de uitzonderlijke universele kernkwaliteiten van het werelderfgoed. Ontwikkelingen zijn alleen mogelijk als ze de ‘kernkwaliteiten’ behouden of versterken. Het behoud van deze kernkwaliteiten wordt mede gewaarborgd door de regels voor archeologische bescherming die aan de werelderfgoederen zijn gekoppeld.

Artikelsgewijze toelichting:

Artikel I

Conform de toe te passen digitale standaarden voor besluiten onder de Omgevingswet die als omgevingsdocument zijn aangemerkt (Standaard Officiële Publicaties - Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten STOP-TPOD) zijn de wijzigingen in een regeling (in dit geval de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening) in een bijlage bij het statenbesluit opgenomen.

 

Artikel II

In aansluiting op de methode om de regeling te wijzigen is het met de STOP-TPOD standaarden ook mogelijk om de algemene en artikelsgewijze toelichting bij een regeling te wijzigen. Hierdoor blijft de toelichting bij de regeling actueel. In dit geval worden enkele passages toegevoegd aan het algemene deel van de toelichting, waardoor daar terug te lezen is welke wijzingen van de regeling hebben plaatsgevonden. Daarnaast wordt de artikelsgewijze toelichting aangepast.

 

Artikel III

Aangezien dit statenbesluit is opgesteld voordat de Omgevingswet in werking is getreden is een bepaling opgenomen met meerdere opties voor inwerkingtreding. In het eerste lid is geregeld dat de wijziging in principe de dag na bekendmaking in werking zal treden. Om flexibiliteit te behouden is het in het tweede lid voor gedeputeerde staten mogelijk gemaakt om nadere zaken te bepalen rond de inwerkingtreding.

 

Artikel IV

Met de Omgevingswet en de in dat verband gewijzigde Bekendmakingswet (met ingang van 1 juli 2021) komt er een nieuwe digitale methode om besluiten te publiceren en bekend te maken. De besluiten moeten naast de website overheid.nI ook ontsloten worden in het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Dit digitale stelsel is nog in ontwikkeling en het eerste jaar na invoering is het nog mogelijk om via een tijdelijke alternatieve maatregel (TAM-IMRO) te publiceren. Hierdoor is het nog niet helemaal duidelijk aan welke technische eisen een te publiceren besluit precies moet voldoen. Het genomen besluit moet uiteindelijk wel te publiceren en digitaal te ontsluiten zijn. Hiervoor is deze bepaling opgenomen waarmee gedeputeerde staten de vastgestelde wijziging enigszins aan kunnen passen om deze goed te kunnen publiceren. Ook bij samenloop van verschillende wijzigingen die in procedure zijn (geweest) kan gebruik worden gemaakt van deze bepaling. Ook het aanbieden van één geconsolideerde ZHOV aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet, na verschillende wijzigingen kan op basis van deze bepaling.

Bij de opbouw van deze wijziging is zoveel mogelijk rekening gehouden met de bestaande ZHOV en de methodiek van het doorvoeren van wijzigingen van regelgeving die de Omgevingswet (met het Digitaal Stelsel Omgevingswet) voor ogen heeft. Deze wijziging is nog niet vormgegeven via de zogenaamde renvooiweergave, maar er is hier al wel rekening mee gehouden en op voorgesorteerd.

Naar boven