Terinzagelegging Ontwerp Natuurbeheerplan Groningen 2025

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 12 maart het Ontwerp Natuurbeheerplan Groningen 2025 hebben vastgesteld.

Het Ontwerp Natuurbeheerplan Groningen 2025 ligt ter inzage van 22 maart tot 3 mei 2024.

In dit ontwerp Natuurbeheerplan Groningen geven GS aan waar, welke subsidies voor natuur- en landschapsbeheer op basis van het Stelsel voor Natuur en Landschapsbeheer (SNL) van toepassing zijn.

Meer informatie over het ontwerpbesluit

Het Ontwerp Natuurbeheerplan Groningen 2025 kunt u van 22 maart tot 3 mei 2024 digitaal inzien. Lukt dit niet of wilt u de documenten graag op het Provinciehuis inzien? Neem dan contact op met de provincie Groningen, Sint Jansstraat 4 te Groningen, telefoonnummer 050 - 316 4911.

Wilt u reageren en een zienswijze indienen?

Het Ontwerp Natuurbeheerplan Groningen 2025 is het besluit dat Gedeputeerde Staten van plan is te nemen. U kunt tot 3 mei 2024 mondeling of schriftelijk reageren op het ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van een zienswijze. U kunt aangeven wat u van het besluit vindt. Of u kunt feiten, omstandigheden of belangen aan ons doorgeven die voor het definitieve besluit van belang (kunnen) zijn. Gedeputeerde Staten bekijkt of de zienswijze reden is om het ontwerpbesluit aan te passen.

Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het college van Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP, Groningen (t.a.v. team Natuur). Dit kan per post of via het e-mailadres teambelnat@provinciegroningen.nl. Voor het geven van een mondelinge zienswijze vragen wij u een telefonische afspraak te maken bij de provincie Groningen, Sint Jansstraat 4 te Groningen, telefoonnummer 050 - 3164911.

Heeft u vragen?

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de provincie Groningen, team Natuur via 050 - 316 4329.

 

Naar boven