RECTIFICATIE Provincie Zeeland - Kennisgeving Milieueffectrapport ten behoeve van de realisatie van een Bulkterminal voor de opslag van ammoniak, methanol en biobrandstoffen door Evolution Terminal BV aan de Europaweg Zuid 4 te Vlissingen

Wet milieubeheer

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat een omgevingsvergunning wordt voorbereid voor de realisatie van een bulkterminal voor de opslag van ammoniak, methanol en biobrandstoffen, gelegen in de Sloehaven, aan de Europaweg Zuid 4 te Vlissingen. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben daarvoor op 30 november 2023 van Evolution Terminal BV een milieueffectrapport (MER) ontvangen.

 

Aanleiding

Ten behoeve van de aanvraag voor een omgevingsvergunning is door Evolution Terminal BV een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Evolution Terminal BV onderzoekt hierin de milieu- en veiligheidsaspecten die samenhangen met de realisatie van een bulkterminal voor de opslag ammoniak, methanol en biobrandstoffen, gelegen aan de Europaweg Zuid 4 te Vlissingen. Deze brandstoffen zijn onderdeel van verschillende stappen in de transitieketen voor de verduurzaming van het energieverbruik in Nederland. Het is voorzien dat er in totaal 36 opslagtanks gerealiseerd zullen worden met een totale inhoud van 850.000 m3.

 

MER

In het MER worden de milieu- en veiligheidseffecten van de voorgenomen activiteit op de omgeving in beeld gebracht ten behoeve van de besluitvorming over de omgevingsvergunning. Het MER is gebaseerd op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van 18 april 2019 en de aanvullende informatie hierop van Evolution Terminal BV per brief van 28 november 2022.

 

Zienswijzen

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben besloten om het MER voor advies toe te zenden aan wettelijke adviseurs, bestuursorganen en maatschappelijke partijen, waaronder de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.)

te Utrecht. Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 7.27 van de Wet milieubeheer maakt het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland bekend dat het MER, tezamen met de NRD en de aanvraag omgevingsvergunning ook vanaf 11 januari 2024 tot en met 22 februari 2024 ter inzage gelegd wordt bij:

 

  • het Provinciehuis, Abdij 6, 4331 BK Middelburg, uitsluitend op afspraak via e-mailadres provincie@zeeland.nl onder vermelding van uw naam en het zaaknummer 386003;

  • het stadhuis van de gemeente Vlissingen, Paul Krügerstraat 1, 4382 MA Vlissingen, na telefonische afspraak;

  • het stadhuis van de gemeente Borsele, Stenevate 10, 4451 KB Heinkenszand, na telefonische afspraak;

  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl onder vermelding van uw naam en het zaaknummer 2164954, of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

     

De stukken zijn tevens digitaal te raadplegen via de website van de Provincie Zeeland en op overheid.nl

 

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder over het voornemen en het MER schriftelijk gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan:

DCMR Milieudienst Rijnmond

Afdeling Reguleren en Adviseren, bureau Ruimte & Leefomgeving

t.a.v. Adviesloket Ruimte & Leefomgeving

Postbus 843

3100 AV Schiedam

of via zienswijze@dcmr.nl

 

De ingediende zienswijzen en adviezen zullen na afloop van de ter inzagetermijn worden samengevat en van een reactie voorzien via een Nota van Antwoord.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 2017848 en het Olo nummer: 7170967.

Voor de betreffende stukken met betrekking tot deze procedure kunt u op bijgaande link klikken:

https://loket.dcmr.nl/mozard/!suite92.scherm1007?mObj=8746779 

Naar boven