Provincie Overijssel – Rectificatie PB 2024, 2034

 

Rectificatie omdat de bijlage Beschikking hogere grenswaarden Vloedbeltverbinding ontbrak.

 

WET GELUIDHINDER

 

 

Besluit Hogere Grenswaarden PIP Vloedbeltverbinding

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel maken ingevolge van artikel 110a van de Wet geluidhinder bekend dat met ingang van 30 januari 2024 voor 6 woningen in het plangebied van de Vloedbeltverbinding een hogere grenswaarde is vastgesteld.

 

De Vloedbeltverbinding is een nieuwe provinciale weg tussen de aansluiting Borne-West op de A1/A35 en de N743 tussen Almelo en Zenderen inclusief een korte boog naar de N744. Het project Vloedbeltverbinding is gericht op het verminderen van verkeer op de A1/A35, het leveren van een bijdrage aan het robuuster maken van het wegennet tussen Almelo en Hengelo en het verminderen van het verkeer op de N743 in de bebouwde kom van Zenderen en door Borne. Uit een MIRT onderzoek is naar voren gekomen dat een nieuwe provinciale weg één van de maatregelen is die bij kan dragen aan de oplossing van de verkeersproblemen in de regio en het vergroten van de leefbaarheid.

 

Op initiatief van de provincie Overijssel, gemeente Borne en gemeente Almelo is een gezamenlijke PlanMER procedure doorlopen om te komen tot een tracé voor de Vloedbeltverbinding.

 

Ten behoeve van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat op 4 adressen sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder. Op 2 adressen is er sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Maatregelen zijn overwogen en beoordeeld als onvoldoende doeltreffend. Het ontwerpbesluit heeft van 25 januari 2023 tot en met 8 maart 2023 ter inzage gelegen om betrokkenen de kans te geven een zienswijze in te dienen. Zienswijzen hebben niet geleid tot wijzigingen met betrekking tot het besluit.

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel hebben op basis van de Wet Geluidhinder op 30 januari 2024 hogere waarden vastgesteld voor de volgende adressen:

 • 1.

  Bornerbroeksestraat 107 Borne,

 • 2.

  Kuipersweg 3 Ambt Delden,

 • 3.

  Mastboersweg 2 Almelo,

 • 4.

  Mastboersweg 2a Almelo,

 • 5.

  Albergerweg 17 Zenderen,

 • 6.

  Strootdijk 5 Zenderen

Bij deze adressen zal een gevelonderzoek worden uitgevoerd om te bepalen of er kan worden voldaan aan de vereiste binnenwaarde van 33dB.

 

Beroep

Tegen het besluit vaststelling hogere grenswaarde kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State. Beroep is alleen mogelijk voor belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit, of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dat niet hebben gedaan.

 

De termijn voor het indienen van beroepschrift is van zondag 18 februari 2024 tot en met zondag 31 maart 2024.

 

Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het indienen van een beroepschrift schorst de inwerkingtreding van het besluit hogere grenswaarde niet.

 

Contact?

Voor vragen over de inhoud of de procedure kunt u contact opnemen met Elselien Koning, vloedbeltverbinding@overijssel.nl, Overijssel Loket (038) 499 8899.

 

Meer weten? Kijk op www.overijssel.nl/vloedbeltverbinding

Naar boven