Aanvraag Waterwet, Marconistraat 16 te Rotterdam

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat een aanvraag om vergunning is ontvangen voor het wijzigen van de op 9 september 2022, kenmerk ODH424833, verleende vergunning m.b.t. een afwijking in de vergunde hydrologische en thermische effecten. De locatie betreft Marconistraat 16, 3029 AK te Rotterdam (zaaknummer 01088646).

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Voor deze procedure geldt op grond van overgangsrecht nog het oude recht, in dit geval de Waterwet.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

De aanvraag ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk. De beschikking wordt later bekendgemaakt.

Naar boven