Provincie Overijssel – Kennisgeving voornemen Windpark Oude Buurserdijk

 

Gedeputeerde Staten hebben op 13 februari 2024 besloten om medewerking te verlenen aan het windpark Oude Buurserdijk.

 

De opgave

Het betreft de realisatie van 4 tot 5 windturbines nabij de Oude Buurserdijk, gemeente Haaksbergen.

 

Voornemen tot medewerking aan dit project door het bevoegd gezag

De provincie Overijssel is, op grond van de Elektriciteitswet en in afstemming met de gemeente Haaksbergen, het bevoegd gezag voor dit project. De provincie is voornemens om medewerking te verlenen aan dit project, omdat het past binnen het provinciale beleid, de uitgangspunten van de Regionale Energiestrategie Twente en omdat uit een eerste toetsing is gebleken dat het initiatief zowel ruimtelijk als ecologisch mogelijk is. Hierbij wordt opgemerkt dat dit een eerste globale toets is geweest en de uiteindelijke beoordeling pas plaatsvindt nadat de benodigde onderbouwing en onderzoeken zijn uitgevoerd.

 

Projectbesluitprocedure

Om de nieuwe windturbines te kunnen realiseren, moet er naar verwachting een projectbesluitprocedure (zonder voorkeursbeslissing) op grond van de nieuwe Omgevingswet doorlopen worden. Daarnaast zal er mogelijk een Omgevingsvergunning voor diverse activiteiten nodig zijn, zoals onder andere voor bouw, aanleg, milieu, flora en fauna.

 

Een projectbesluitprocedure bestaat uit verschillende fases.

 • 1.

  Fase 1 Voornemen: Met het besluit van Gedeputeerde Staten (GS) op 13 februari jl. en de publicatie van dat besluit is de eerste fase met betrekking tot het voornemen afgerond.

 • 2.

  Fase 2 Participatie: Deze tweede fase start nu. De werkwijze voor de participatie zal door de initiatiefnemer worden uitgewerkt in een participatieplan (zie ook verderop in deze publicatie). Het participatieplan wordt door GS vastgesteld en ter inzage gelegd. Hierover wordt u te zijner tijd geïnformeerd door middel van een kennisgeving over de participatie. Onze inschatting is dat dit in september 2024 zal gebeuren. Vervolgens worden de binnengekomen reacties verwerkt in een definitief participatieplan, die wederom door GS wordt vastgesteld.

 • 3.

  Fase 3 Verkenningsfase: Na de participatiefase vindt de verkenningsfase plaats waarin het projectbesluit, de vergunningaanvragen en/of een MER(beoordeling) worden opgesteld door de initiatiefnemer. De termijn van deze fase is afhankelijk van de tijd die nodig is voor het uitvoeren van de onderzoeken, het opstellen het projectbesluit, de vergunningaanvragen en/of de MER(beoordeling). Hierover wordt u te zijner tijd geïnformeerd door middel van een kennisgeving.

 • 4.

  Fase 4 Projectbesluit en vergunningen: Na afronding van de verkenningsfase start fase 4 van de procedure. In deze fase worden het projectbesluit en de vergunningen eerst als ontwerp ter inzage gelegd. Iedereen kan hierop een zienswijze indienen. De binnengekomen zienswijzen worden verwerkt in de definitieve besluiten. Na besluitvorming bestaat de mogelijkheid om beroep in te dienen bij de Raad van State.

   

De participatiefase

Gedurende de gehele projectbesluitprocedure zal participatie plaatsvinden. Hoe en wanneer dat kan, wordt vastgelegd in een participatieplan. In het participatieplan staat Energiecoöperatie Haaksbergen en Pure Energie als initiatiefnemers de omgeving gaan betrekken bij het project. Het participatieplan geeft bijvoorbeeld duidelijkheid over:

 • -

  De plek waar informatie te vinden is over het project.

 • -

  De vorm waarin men zijn of haar mening kan geven.

 • -

  De momenten waarop men betrokken wordt.

 • -

  De onderwerpen waarop men zijn of haar mening kan geven.

 • -

  De manier waarop deze input wordt verwerkt en hoe hiervan verslag wordt gedaan.

 • -

  De manier waarop minimaal 50% lokaal eigendom van het project gerealiseerd wordt.

 • -

  De milieueffectrapportage die wordt gedaan waarin de milieueffecten van het project worden onderzocht.

 

De provincie stelt dit plan naar verwachting in september 2024 vast. Daarna begint de uitvoering van de participatie.

 

Als u ideeën hebt voor de participatie, kunt u deze kenbaar maken door contact op te nemen met Energiecoöperatie Haaksbergen en Pure Energie via het volgende mailadres of via telefoonnummer: info@windparkoudebuurserdijk.nl of 06 – 57870755 (Matthijs Oppenhuizen van Pure Energie).

 

Meer informatie?

Voor meer informatie over de inhoud van het plan en het lokaal eigendom, kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van Windpark Oude Buurserdijk: info@windparkoudebuurserdijk.nl of 06 – 57870755.

 

Voor meer informatie over de projectbesluitprocedure kunt u contact opnemen met Iris Wolters via i.wolters@overijssel.nl.

Naar boven