Beschikking Wet natuurbescherming, Binnenhof te Den Haag

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten is om een vergunning te verlenen op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb voor het renoveren van het Binnenhof te Den Haag.

Ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn wijzigingen aangebracht.

Beroep en inzage

De beschikking en de relevante documenten liggen vanaf 27 januari 2024 ter inzage. Een belanghebbende kan tot en met 11 maart 2024 een beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag onder vermelding van het zaaknummer 01065154. Bij een spoedeisend belang kan een belanghebbende tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van zowel het beroep- als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket (https://loket.rechtspraak.nl).

Voor informatie over het inzien van de relevante documenten verwijzen wij u naar de contactgegevens op de website van de gemeente Den Haag, contactpagina “Den Haag Informatiecentrum”.

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Voor deze procedure geldt op grond van overgangsrecht nog het oude recht, in dit geval de Wet natuurbescherming.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen en/of (fysieke) ter inzagelegging van de beschikking en de relevante documenten kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

Naar boven