Besluit Wet natuurbescherming soortbescherming Stichting Faunabeheer Eenheid Groningen

Op grond van de Wet natuurbescherming is aan Stichting Faunabeheer Eenheid Groningen ontheffing verleend voor het verbod van opzettelijk doden van reeën, vanwege het uitvoeren van onderzoek, doden van zieke of gebrekkige reeën ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren en het planmatig beheer van het ree binnen de gehele provincie Groningen.

Als u het niet eens bent met dit besluit bestaat de mogelijkheid om binnen zes weken na verzenddatum van het besluit een bezwaarschrift in te dienen. Meer informatie daarover vindt u op de website van de provincie Groningen (www.provinciegroningen.nl/bezwaarmaken).

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Een voorlopige voorziening is een zelfstandige procedure. Meer informatie over het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.

Naar boven