Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 10 juli 2023, nr. 42-2023, tot wijziging van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten en Statencommissies van Noord-Holland 2015

Provinciale Staten van Noord-Holland;

 

gelezen de voordracht van het presidium van 26 juni 2023;

 

gelet op artikel 16 Provinciewet;

 

besluiten:

ARTIKEL I

Het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten en Statencommissies van Noord-Holland 2015 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • a.

  Artikel 44 komt te luiden:

Artikel 44 Voorstellen van orde

 • 1.

  Zowel de voorzitter als de leden kunnen tijdens de vergadering mondeling een voorstel van orde doen, dat kort kan worden toegelicht.

 • 2.

  Een voorstel van orde kan uitsluitend de orde van de vergadering betreffen.

 • 3.

  Over een voorstel van orde beslissen Provinciale Staten terstond.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Haarlem, 10 juli 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland,

A.Th.H. van Dijk,

voorzitter

K. Bolt,

griffier

Naar boven