Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 11 juli 2023, nr. 2064705/2065271, tot wijziging van diverse subsidie-uitvoeringsregelingen in verband met de verwijzing naar de EU-Landbouwvrijstellingsverordening en tot intrekking van de Uitvoeringsregeling subsidie gezonde leefomgeving industrie Noord-Holland 2022

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Overwegende dat het gewenst is om in verband met de verwijzing naar de EU-Landbouwvrijstellingsverordening een aantal subsidie-uitvoeringsregelingen te wijzigen en om in verband met het niet meer open stellen van de regeling de Uitvoeringsregeling subsidie gezonde leefomgeving industrie Noord-Holland 2022 in te trekken;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

 

Besluiten:

ARTIKEL I  

A

 

De Uitvoeringsregeling subsidie bedrijfsverplaatsing en kavelruil Natuurnetwerk Noord-Holland 2017 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  In de overweging wordt de zinsnede “Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU L193/1)” vervangen door:

  Verordening (EU) 2022/2472 van de Commissie van 14 december 2022 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU L327/1).

   

 • 2.

  Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

  Onderdeel d komt als volgt te luiden:

  • d.

   Landbouwvrijstellingsverordening: Verordening (EU) 2022/2472 van de Commissie van 14 december 2022 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU L327/1);

B

 

De Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland 2017 wordt als volgt gewijzigd:

 

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Onderdeel a komt als volgt te luiden:

  • a.

   Landbouwvrijstellingsverordening: Verordening (EU) 2022/2472 van de Commissie van 14 december 2022 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU L327/1);

 • 2.

  Onder verlettering van de onderdelen e tot en met i tot d tot en met h komt onderdeel d te vervallen.

   

 • 3.

  In onderdeel d (nieuw) wordt “<Algemene groepsvrijstellingsverordening/Landbouwvrijstellingsverordening>” vervangen door: Algemene groepsvrijstellingsverordening en artikel 2, onder 52 van de Landbouwvrijstellingsverordening.

C

 

De Uitvoeringsregeling subsidie kavelruil Noordelijke Vechtstreek Noord-Holland 2022 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  In de overweging wordt de zinsnede “Artikel 14 van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU L193/1) (Landbouwvrijstellingsverordening)” vervangen door:

  Verordening (EU) 2022/2472 van de Commissie van 14 december 2022 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU L327/1).

 

 • 2.

  Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

  Onderdeel a komt als volgt te luiden:

  • a.

   Landbouwvrijstellingsverordening: Verordening (EU) 2022/2472 van de Commissie van 14 december 2022 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU L327/1);

D

 

De Uitvoeringsregeling Subsidie programma natuur Noord-Holland 2022 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  In de aanhef wordt de zinsnede “Landbouwgroepsvrijstellingsverordening (LVV) (Verordening (EU) nr. 702/2014 PbEU 2014, L193/1-75)” vervangen door: Verordening (EU) 2022/2472 van de Commissie van 14 december 2022 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU L327/1).

   

 • 2.

  Artikel 14 wordt komt als volgt te luiden:

  Artikel 14

  Gedeputeerde Staten maken binnen zes maanden na de datum van de verlening van een subsidie de volgende gegevens bekend:

  • a.

   de gegevens, bedoeld in deel I, paragraaf 3.2.4, onderdeel 112, onder a en b, van de Richtsnoeren van de Europese Unie voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden (2022/C 485/01); en

  • b.

   de gegevens, bedoeld in deel I, paragraaf 3.2.4, onderdeel 112, onder c, van de Richtsnoeren van de Europese Unie voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden, (2022/C 485/01), voor zover de individuele steun meer bedraagt dan:

   • i.

    € 10.000 voor begunstigden die actief zijn in de primaire landbouwproductie; of

   • ii.

    € 100.000 voor begunstigden in de sectoren van de verwerking van landbouwproducten, de afzet van landbouwproducten, de bosbouwsector of activiteiten die buiten het toepassingsgebied van artikel 42 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vallen.

 • 3.

  Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

  In het tweede lid wordt “Landbouwgroepsvrijstellingsverordening (LVV) (Verordening (EU) nr. 702/2014 PbEU 2014, L193/1-75)” vervangen door: Verordening (EU) 2022/2472 van de Commissie van 14 december 2022 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU L327/1).

E

 

De Uitvoeringsregeling subsidie kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord-Holland wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

  • -

   In onderdeel d wordt “Verordening (EU) nr. 702/2014” vervangen door: Verordening (EU) nr. 2022/2472.

  • -

   Onderdeel j komt als volgt te luiden:

   • j.

    landbouwsteunkader: Richtsnoeren van de Europese Unie voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden (2022/C 485/01).

 • 2.

  Artikel 6c komt als volgt te luiden:

  Artikel 6c (transparantie)

  Ten aanzien van subsidie die op grond van deze regeling wordt verleend maken Gedeputeerde Staten binnen zes maanden na de datum van de verlening van een subsidie de volgende gegevens bekend:

  • a.

   de gegevens, bedoeld in deel I, paragraaf 3.2.4, onderdeel 112, onder a en b, van het landbouwsteunkader; en

  • b.

   de gegevens, bedoeld in deel I, paragraaf 3.2.4, onderdeel 112, onder c, van het landbouwsteunkader, voor zover de individuele steun meer bedraagt dan:

   • i.

    € 10.000 voor begunstigden die actief zijn in de primaire landbouwproductie; of

   • ii.

    € 100.000 voor begunstigden in de sectoren van de verwerking van landbouwproducten, de afzet van landbouwproducten, de bosbouwsector of activiteiten die buiten het toepassingsgebied van artikel 42 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vallen.

F

 

De Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:

 • -

  “grote onderneming: onderneming waar minstens 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet 50 miljoen EUR of het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen EUR overschrijdt, zoals bepaald in artikel 2, bijlage I van Verordening (EU) nr. 702/2014” wordt vervangen door: grote onderneming: onderneming waar minstens 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet 50 miljoen EUR of het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen EUR overschrijdt, zoals bepaald in artikel 2, bijlage I van Verordening (EU) nr. 2022/2472.

 • -

  “landbouwsteunkader: Richtsnoeren van de Europese Unie voor staatssteun in de landbouw- en bosbouwsector en in plattelandsgebieden 2014-2020 (PB EU 2014/C 204/01)” wordt vervangen door: landbouwsteunkader: Richtsnoeren van de Europese Unie voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden (2022/C 485/01).

   

 • 2.

  Artikel 2.15 komt als volgt te luiden:

  Artikel 2.15 Transparantie

  Ten aanzien van subsidie die op grond van deze paragraaf wordt verleend maken Gedeputeerde Staten binnen zes maanden na de datum van de verlening van een subsidie de volgende gegevens bekend:

  • a.

   de gegevens, bedoeld in deel I, paragraaf 3.2.4, onderdeel 112, onder a en b, van het landbouwsteunkader; en

  • b.

   de gegevens, bedoeld in deel I, paragraaf 3.2.4, onderdeel 112, onder c, van het landbouwsteunkader, voor zover de individuele steun meer bedraagt dan:

   • i.

    € 10.000 voor begunstigden die actief zijn in de primaire landbouwproductie; of

   • ii.

    € 100.000 voor begunstigden in de sectoren van de verwerking van landbouwproducten, de afzet van landbouwproducten, de bosbouwsector of activiteiten die buiten het toepassingsgebied van artikel 42 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vallen.

G

 

De Uitvoeringsregeling subsidie gezonde leefomgeving industrie Noord-Holland 2022 wordt ingetrokken.

ARTIKEL II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2023.

Haarlem, 11 juli 2023.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.Th.H. van Dijk, voorzitter

M.J.H. van Kuijk, provinciesecretaris

Naar boven