Besluit van Gedeputeerde Staten van 4 juli 2023, PZH-2023-834619434 (DOS-2013-0010135) tot wijziging van de minimale hoogte van een aanvraag om een deelbetaling in het Openstellings-besluit POP-3 fysieke investeringen landbouw Zuid-Holland 2021

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

 

Gelet op artikel 1.3 van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland;

 

Overwegende dat het wenselijk is dat landbouwondernemingen in de Krimpenerwaard investeringen doen die bijdragen aan de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland en daarmee ook bijdragen aan klimaat, biodiversiteit en kringlooplandbouw;

 

Besluiten:

Artikel I

Het Openstellingsbesluit POP-3 fysieke investeringen landbouw Zuid-Holland 2021 wordt als volgt gewijzigd:

 

Artikel 10 komt te luiden:

In afwijking van artikel 1.19, derde lid, van de uitvoeringsregeling heeft een aanvraag om een deelbetaling betrekking op minimaal € 50.000,-.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Den Haag, 4 juli 2023

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. M.J.A. van Bijnen MBA, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter

Toelichting

Met dit wijzigingsbesluit wordt het Openstellingsbesluit POP-3 fysieke investeringen landbouw Zuid-Holland gewijzigd. De wijziging betreft de minimale hoogte van een aanvraag om een deelbetaling. Het project waarin dit Openstellingsbesluit voorziet, te weten: fysieke investeringen in landbouwondernemingen die gelegen zijn in de Krimpenerwaard en die bijdragen aan de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland en daarmee ook aan klimaatmitigatie- en adaptie, behoud en versterking van biodiversiteit en bevordering van kringlooplandbouw - is in uitvoering maar het uitvoerings-tempo is anders dan verwacht. Door de minimale hoogte van een aanvraag om een deelbetaling te verlagen wordt de voortgang van het project gestimuleerd.

Naar boven