Besluit instemming deelsaneringsplan

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het deelsaneringsplan voor de locatie Borgweg 167a te Farmsum. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking bewaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De stukken liggen ook tot en met 8 maart 2023 ter inzage bij de gemeente Eemsdelta.

Naar boven