Wijziging Reglement Provinciale Adviescommissie Sociale Agenda Drenthe 2020-2023

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op artikel 82, tweede lid, van de Provinciewet;

 

overwegende dat het wenselijk is het reglement Provinciale Adviescommissie Sociale Agenda Drenthe 2020-2023 te wijzigen, gezien de vaststelling van de nieuwe subsidieregeling sociale alliantieprojecten Sociale Agenda provincie Drenthe 2023;

 

BESLUITEN:

 

de wijziging van het Reglement Provinciale Adviescommissie Sociale Agenda Drenthe 2020-2023 vast te stellen.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 juli 2023.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

Assen, 4 juli 2023

Kenmerk 4.1/2023000923

 

Uitgegeven: 6 juli 2023

 

Wijziging Reglement Provinciale Adviescommissie Sociale Agenda Drenthe 2020-2023

 

Artikel I

 

Het Reglement Provinciale Adviescommissie Sociale Agenda Drenthe 2020-2023 wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

 

In artikel 2, tweede lid, wordt ''aanvragen om subsidie die worden ingediend in het kader van de uitvoering van de Sociale Agenda Drenthe 2020-2023. Deze advisering wordt gedaan aan de hand van de inhoudelijke wegingscriteria zoals die zijn opgenomen in de Sociale Agenda 2020-2023 en die als bijlage bij dit reglement zijn gevoegd;'' vervangen door ''aanvragen om subsidie die worden ingediend in het kader van de uitvoering van de Sociale Agenda Drenthe 2020-2023. Deze advisering wordt gedaan aan de hand van de inhoudelijke wegingscriteria zoals die zijn opgenomen in de bijlage bij dit reglement;''

 

B.

 

Bijlage 1 wordt vervangen door de bijlage zoals opgenomen in de bijlage behorende bij dit besluit.

 

Artikel II

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 juli 2023.

 

 

Bijlage, behorende bij de wijziging van het Reglement Provinciale Adviescommissie Sociale Agenda Drenthe 2020-2023

 

Bijlage, behorende bij artikel 2, tweede lid, van het Reglement Provinciale Adviescommissie Sociale Agenda Drenthe 2020-2023

 

Wegingscriteria

 

 • 1.

  Maatschappelijke relevantie: Wat is de aanleiding van het initiatief, waarom is het nuttig en nodig voor de Drentse inwoner en wat voegt het toe aan reeds bestaande initiatieven?

 • 2.

  Behoefte en draagvlak: Wie hebben behoefte aan het initiatief en waaruit blijkt dat? Wie doen er mee om het te realiseren en met welke inzet?

 • 3.

  Concrete resultaten en impact: Wie worden er met het initiatief bereikt en in hoeverre levert het alliantieproject concrete resultaten op voor de doelgroep?

 • 4.

  Kwaliteit en haalbaarheid: In hoeverre is het plan goed uitgewerkt? Is er kritisch gekeken naar wat er voor nodig is om het doel te bereiken, zijn de kosten realistisch?

 • 5.

  Borging: In hoeverre is nagedacht over hoe het initiatief na de subsidieperiode voortgezet kan worden zowel inhoudelijk als financieel? En wat is de kans dat het alliantieproject na de subsidieperiode voortgezet kan worden?

 • 6.

  Lerend effect: In hoeverre is het alliantieproject vernieuwend en beschikt het over een lerend effect?

 

Naar boven