Aanvraag Waterwet, Willem Einthovenstraat te Oegstgeest

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat op 23 mei 2023 een aanvraag om vergunning is ontvangen voor het wijzigen van de op 25 april 2023, kenmerk ODH640809, verleende vergunning i.v.m. het verplaatsen van een koude bron. De locatie betreft Willem Einthovenstraat te Oegstgeest (zaaknummer 01071056).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

De aanvraag ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk. De beschikking wordt later bekendgemaakt.

Naar boven