Aanvraag Waterwet, tussen Grotemarkt, Hoogstraat en Ds. Jan Scharpstraat te Rotterdam

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat op 22 mei 2023 een aanvraag om vergunning is ontvangen voor het wijzigen van de op 12 februari 2010, kenmerk PZH-2010-155315698, verleende vergunning m.b.t. het gebruik gaan maken van een monobron i.p.v. een doublet. De locatie is gelegen tussen Grotemarkt, Hoogstraat en Ds. Jan Scharpstraat te Rotterdam (zaaknummer 01071225).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

De aanvraag ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk. De beschikking wordt later bekendgemaakt.

Naar boven