Aanvraag Waterwet, Rugstreeppad 1 t/m 119 en 2 t/m 48 te Nieuwveen

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat een aanvraag om vergunning is ontvangen voor het wijzigen van de op 16 december 2008, kenmerk PZH-2008-1072851, verleende vergunning i.v.m. o.a. het gewijzigd zijn van de energetische uitgangspunten. De locatie betreft Rugstreeppad 1 t/m 119 en 2 t/m 48, 2441 te Nieuwveen (zaaknummer 01068882).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

De aanvraag ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk. De beschikking wordt later bekendgemaakt.

Naar boven