Aanvraag omgevingsvergunning - OLO 7805137 - Chugoku Paints B.V. - Sluisweg 12, 4794SW Heijningen

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant aanvraag reguliere procedure Wabo voor Chugoku Paints BV, Sluisweg 12 te Heijningen.

7 juni 2023, Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maakt bekend dat zij van Chugoku Paints BV een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De aanvraag betreft et plaatsen van een hekwerk langs de sloot en daarop aansluitende poorten, voor de inrichting gelegen aan Sluisweg 12 te Heijningen.

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep. Wij wijzen erop dat de publicatie van de ingekomen aanvraag NIET betekent dat vergunning wordt verleend of zal worden geweigerd. Eventuele besluiten zullen te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat bezwaar te maken en beroep in te stellen.

Aan deze procedure is het kenmerk 2023-025211 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaaksysteem. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan inproces@omwb.nl.

Naar boven